Usługa - Grupowy kurs języka angielskiego na poziomie A1, 60 godzin.

Logo Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 926 ocen

Tytuł Grupowy kurs języka angielskiego na poziomie A1, 60 godzin.

Numer usługi 2023/02/07/9279/1687833

Dostawca usług Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Dolistowo Stare

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 510,00 zł netto za osobę

3 510,00 zł brutto za osobę

58,50 zł netto za osobogodzinę

58,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 6 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, którzy chcą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka angielskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową i życiem codziennym.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 28-02-2023
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności.

Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Test poziomujący online;
 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce;

Zakres leksykalny:  

 • restauracja,
 • dom i otoczenie, 
 • rozrywka,
 • zainteresowania,
 • czas wolny,
 • praca,
 • rodzina,
 • podróże,
 • udzielanie rad,
 • uczucia i emocje,
 • edukacja,
 • zainteresowania,
 • zwroty grzecznościowe, 
 • finanse, 
 • sport.

Zakres gramatyczny: czasy – teraźniejszy prosty i teraźniejszy ciągły, wyrażanie przeszłości – used to, would, czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous, czasowniki modalne i wyrażenia (be required to, ought to, be allowed to), czasy Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, mowa zależna, przysłówki, strona bierna, wyrażanie prawdopodobieństwa, składnia czasowników, konstrukcje rzeczowników, pierwszy i drugi  okres warunkowy, czasowniki modalne – konstrukcja should have + past participle, kolejność przymiotników

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 minut). 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:10
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających na poziomie A1 rozmowę w języku angielskim. W toku trwania kursu Uczestnik rozwinie zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz będzie: 

 • rozumiał wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),
 • potrafił porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe,
 • potrafił w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 510,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 510,00 zł
Koszt osobogodziny netto58,50 zł
Koszt osobogodziny brutto58,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Dolistowo Stare 110, 19-124 Dolistowo Stare, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Malgorzata Staniewicz

Malgorzata Staniewicz

Jestem trenerem języka angielskiego. Swoje umiejętności językowe podniosłam dzięki 17 letniemu pobytowi w Kanadzie. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi od 2011 roku. Nauczam języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Posiadam certyfikat znajomości języka angielskiego TOEIC na poziomie C1 oraz TOEFL na poziomie B2.

Język angielski, ekonomia i psychologia to moja pasja.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popławska

Ewelina Popławska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenie prowadzące do uzyskania kompetencji językowych realizowanych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis.

Ciasteczka>