Usługa - WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN

Logo Paweł Piwowarczyk CERTIOS

4.8/5 z 58 ocen

Tytuł WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN

Numer usługi 2023/01/24/9065/1670066

Dostawca usług Paweł Piwowarczyk CERTIOS

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

990,00 zł netto za osobę

1 217,70 zł brutto za osobę

165,00 zł netto za osobogodzinę

202,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikami szkolenia powinny być osoby zaangażowane w produkcję i użytkowanie maszyn, m.in. pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, pracownicy bhp, konstruktorzy, pracownicy działów badawczych i rozwojowych.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-03-2023
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie ma przygotować uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na maszyny, poprzez zapoznanie ich z następującymi zagadnieniami:

Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI

1. Wady, zalety, obowiązki i kary wynikające z oznakowania CE.

2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku maszyn na terenie EOG.

3. Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych) dotyczących maszyn.

Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI - PRODUCENCI, PRZEDSTAWICIELE, IMPORTERZY, DYSTRYBUTORZY

Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE

Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE, MASZYNY UŻYWANE, GŁĘBOKA MODERNIZACJA, ZESPOŁY MASZYN, MASZYNY NIEUKOŃCZONE.

1. Zakres i wyłączenia dyrektywy MD 2006/42/WE.

1a. Maszyny ukończone.

1b. Maszyny nieukończone.

2. Dyrektywa maszynowa czy dyrektywa narzędziowa? - kiedy stosować wymagania minimalne BHP, a kiedy wymagania zasadnicze.

3. Maszyny używane - zadania do wykonania po przeprowadzeniu tzw. głębokiej modernizacji maszyny.

4. Maszyny zespolone (zespoły maszyn, ciągi technologiczne) - warunki podziału linii technologicznej na poszczególne maszyny zespolone.

Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI

1. Procedury oceny zgodności według dyrektywy MD 2006/42/WE.

1a. Wewnętrzna kontrola produkcji.

1b. Badanie typu WE.

1c. Pełne zapewnienie jakości.

2. Występowanie maszyn w "wykazie maszyn stwarzającym wyższe zagrożenia" - procedura postępowania.

Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + WYMAGANIA MINIMALNE BHP, NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ, BADANIA MASZYN

1. Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektywy MD 2006/42/WE.

2. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

3. Normy zharmonizowane w ocenie zgodności.

3a. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 12100 "Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka"

3b. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 60204-1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne"

3c. Charakterystyka normy EN ISO 13849-1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania"

3d. Charakterystyka normy EN 349+A1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka".

3e. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 13857 "Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych"

3f. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 14120 "Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych"

4. Ocena i analiza ryzyka w oparciui o zharmonizowane standardy - przykłady przeprowadzenia procesu.

Moduł 7: DOKUMENTACJA MASZYN, INSTRUKCJA OBSŁUGI, DEKLARACJI ZGODNOŚCI, TABLICZKA ZNAMIONOWA CE

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla maszyn.

2. Tworzenie oraz wymagania dla instrukcji obsługi.

3. Deklaracja zgodności - niezbędna zawartość i zasady tworzenia.

4. Tabliczka znamionowa CE - zawartość i zasady umieszczania na maszynach.

Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN

1. Powiązanie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

2. Podsumowanie wiadomości.

3. Test kompetencji.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + BADANIA
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: DOKUMENTACJA MASZYN
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na maszyny oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu oddawania maszyn do ruchu dla osób pracujących w działach projektowych, utrzymania ruchu, BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- zna wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- potrafi dobierać normy zharmonizowane do projektowanej maszyny,
- umie samodzielnie opracować dokumentację dla maszyn,
- potrafi wykonać analizę ryzyka maszyny,
- wie jak wystawić deklarację zgodności

Efekty uczenia się

Efektem usługi szkoleniowej będzie nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oznakowania CE maszyn, w tym:

- wiedza o wymaganiach prawnych i normatywnych dotyczących maszyn

- umiejętności budowy dokumentacji technicznej maszyn, przeprowadzania analizy ryzyka, wystawiania deklaracji zgondości, znakowania znakiem CE

- umiejętności rozwiązywania problemów związanych w dostosowaniem maszyn aktualnie użytkowanych do wymagań bezpieczeństwa

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego zdanie skutkuje uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie wymagań dla maszyn.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 217,70 zł
Koszt osobogodziny netto165,00 zł
Koszt osobogodziny brutto202,95 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

Specjalista w zakresie oznakowania CE na
maszyny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Konsultant i audytor firmy CERTIOS w zakresie
oceny zgodności maszyn z wymaganiami
dyrektyw europejskich. Autor artykułów
branżowych w zakresie maszyn.
Magister inżynier.

Zrealizował ponad 600 projektów doradczych i szkoleniowych. Odbiorcami prowadzonych przez niego usług były m.in. Sieć handlowa PEPCO, sieć handlowa BIEDRONKA, CERAMIKA OPOCZNO, MAN TRUCKS oraz setki innych Klientów z przedziałów - mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, a także duże spółki.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

email: biuro@certios.pl

tel: (+48) 123 454 745

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe są przesyłane uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej przed szkoleniem. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnik otrzymuje:

- skrypt szkoleniowy z wydrukowanymi slajdami w formie PDF, 

- akty prawne stosowane w ocenie zgodności,

- wzory, szablony i przykłady elementów dokumentacji technicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone jest w wersji ON-LINE. Po rejestracji, a przed szkoleniem - uczestnikowi przesyłany jest link do wirtualnej sali szkoleniowej w której odbędzie się szkolenie. Uczestnik nie musi instalować jakiegokolwiek oprogramowania, pokój szkoleniowy będzie otwarty w przeglądarce komputera Uczestnika. W pokoju szkoleniowym Uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez korzystanie z czatu lub głosowo - przez swój mikrofon.

Ciasteczka>