Usługa - ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301) - kurs weekendowy

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.5/5 z 2464 ocen

Tytuł ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301) - kurs weekendowy

Numer usługi 2022/09/23/8058/1536261

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 650,00 zł netto

1 650,00 zł brutto

25,78 zł netto za godzinę

25,78 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • osoby, które planują rozpocząć pracę w działach księgowości;
 • osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości;
 • osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku fakturzystki/ty;
 • osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (331301);
 • osoby, które zamierzają zdobywać kolejne stopnie kwalifikacji w certyfikacji zawodu księgowego;
 • osoby, które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego;
 • właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość;
 • kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości;
 • osoby zainteresowane podstawami rachunkowości, podatków i działalności gospodarczej;
 • pracownicy i kadra zarządzająca MŚP;
 • usługa również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa;
 • usługa również adresowana do uczestników projektu Łap Skilla!.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 28-10-2022
Liczba godzin usługi: 64
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób nie posiadających doświadczenia, ani wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków.

Liczba godzin usługi: 64 godziny dydaktyczne

A1 – Podstawy działalności gospodarczej, podatku dochodowego oraz prawa pracy

1.    Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2.    Uproszczenia w zakładaniu działalności gospodarczej
3.    Formy działalności gospodarczej
4.    System podatkowy w Polsce
5.    Istota podatku dochodowego 
6.    Karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów
7.    Umowy cywilnoprawne
8.    Definicja stosunku pracy
9.    Podstawowe obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
10.    Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe pracownika
11.    Podstawowe obowiązki związane z ustaniem stosunku pracy
12.    Podstawy naliczania składek ZUS
13.    Podstawy praktyczne sporządzania listy płacy

A2 – Podstawowe zagadnienia z rachunkowości

1.    Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
2.    Istota i struktura rachunkowości
3.    Funkcje systemu rachunkowości
4.    Podstawowe pojęcia w rachunkowości
5.    Nadrzędne zasady w rachunkowości
6.    Ceny stosowane do wyceny aktywów i pasywów
7.    Zakres ksiąg rachunkowych
8.    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
9.    Dowody księgowe
10.    Przechowywanie dokumentacji księgowej
11.    Zasady funkcjonowania konta księgowego
12.    Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
13.    Przykłady praktyczne operacji gospodarczych

A3 – Aktywa trwałe i obrotowe jednostki

1.    Aktywa w firmie
2.    Wartości niematerialne i prawne
3.    Rzeczowe aktywa trwałe
4.    Należności długoterminowe
5.    Inwestycje długoterminowe
6.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
7.    Zapasy
8.    Należności krótkoterminowe
9.    Inwestycje krótkoterminowe
10.    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11.    Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
12.    Udziały (akcje) własne
13.    Przykłady praktyczne

A4 – Pasywa, przychody i koszty jednostki

1.    Pojęcie pasywów
2.    Kapitał (fundusz) podstawowy
3.    Pozostałe kapitały w jednostce
4.    Zysk (strata) netto roku bieżącego i lat ubiegłych
5.    Rezerwy na zobowiązania
6.    Zobowiązania długo i krótkoterminowe
7.    Rozliczenia międzyokresowe
8.    Pojęcie przychodów i kosztów
9.    Przychody i koszty działalności operacyjnej
10.    Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
11.    Przychody i koszty działalności finansowej
12.    Podatek dochodowy
13.    Przykłady praktyczne

A5 – Warsztaty praktyczne

1.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji 
5.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13.    Przykłady praktyczne samodzielne

A6 – Sprawozdanie finansowe z warsztatami praktycznymi

1.    Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2.    Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3.    Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
4.    Ogólne zasady sporządzania bilansu
5.    Ogólne zasady sporządzania rachunku zysków i strat
6.    Ogólne zasady sporządzania informacji dodatkowej
7.    Czynności kończące prace bilansowe
8.    Sporządzenie bilansu jednostki mikro
9.    Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki mikro
10.    Sporządzenie bilansu jednostki małej
11.    Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki małej
12.    Sporządzenie informacji dodatkowej jednostki małej i jednostki mikro
13.    Przykłady praktyczne samodzielne

A7 – Leksykon fakturowania, podstawy podatku VAT

1.    Istota podatku VAT
2.    Podstawy prawne wystawiania faktur
3.    Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT
4.    Ogólne zasady wystawiania faktur i fakturowania zaliczek
5.    Zasady korygowania danych na fakturach
6.    Podstępowanie podatnika w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
7.    Wystawianie faktur elektronicznych i faktur pro-forma
8.    Konsekwencje wystawienia błędnej faktury
9.    Mechanizm podzielonej płatności
10.    Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych
11.    Istota transakcji zagranicznych
12.    Zasady archiwizacji i przechowywania faktur
13.    Przykłady praktyczne fakturowania

A8 – Program Symfonia Handel

1.    Zakładanie firmy
2.    Ustawienie najważniejszych parametrów programu
3.    Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom
4.    Definiowanie poszczególnych typów dokumentów
5.    Definiowanie rejestrów VAT
6.    Tworzenie baz danych kontrahentów
7.    Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży ich korekt
8.    Wystawianie dokumentów płatniczych
9.    Wprowadzanie rozliczeń kasowych i bankowych
10.    Wprowadzanie dokumentów magazynowych i ich korekt
11.    Wystawianie dokumentów walutowych i ich korekt
12.    Tworzenie kontraktów dla faktur zaliczkowych
13.    Przykłady praktyczne samodzielne

Wybrany kurs jest realizowny na platformie dydaktycznej Centrum Szkoleniowego FRR Sp. z o.o.
Użytkownik otrzymuje mailem link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie, podczas szkolenia ekran podzielony jest na trzy części w których widoczne są:
1.    prezentacja
2.    trener
3.    czat
W trakcie realizacji szkolenia, użytkownik może skorzystać z pomocy działu obsługi klienta mailowo lub telefonicznie.

Wymagania sprzętowe:
• komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
• internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu oraz nagranie będzie udostępnione uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
A1 – PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ PRAWA PRACY
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A2 – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI
Data realizacji zajęć
30-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A3 – AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE JEDNOSTKI
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A4 – PASYWA, PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A5 – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A6 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A7 – LEKSYKON FAKTUROWANIA, PODSTAWY PODATKU VAT
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15
Przedmiot / temat zajęć
A8 – PROGRAM SYMFONIA HANDEL
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
07:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa: "Asystent ds. Księgowości" przygotowuje od podstaw do pracy w księgowości na stanowisku Asystenta Księgowości. Szkolenie przygotowuje do pracy z podstawami przepisów: rachunkowości, działalności gospodarczej, podatków oraz prawa pracy.

Efekty uczenia się

Uczestnik usługi rozwojowej po ukończeniu kursu uzyskuje wiedzę, umiejętności i kwalifikacje:

 • definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej;
 • definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu podatku dochodowego i ewidencji podatkowych;
 • definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy;
 • definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu fakturowania i podstawowych zagadnień z zakresu podatku VAT;
 • obsługuje program Symfonia Handel;
 • wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługuje dokumentację w zakresie majątku trwałego i obrotowego, pasywów jednostki, przychodów i kosztów;
 • przeprowadza typowe operacje gospodarcze;
 • posiada podstawy teoretyczne i praktyczne do sporządzania sprawozdania finansowego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wawnętrzny egzamin, który jest przeprowadzany poprzez narzędzie Test Portal. Egzamin jest to test jednokrotnego wyboru.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto1 650,00 zł
Koszt usługi brutto1 650,00 zł
Koszt godziny netto25,78 zł
Koszt godziny brutto25,78 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wita Stwosza 32/5, 02-661 Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Barbara Talowska-Ciołczyk

Barbara Talowska-Ciołczyk

Rachunkowość
Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte w giełdowych firmach z różnych branż. Znajomość funkcjonowania rachunkowości w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Wyższe
Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie: sprawozdawczość finansowa, podatek odroczony, rachunek kosztów, środki trwałe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Korzeb

Aleksandra Korzeb

email: aleksandra.korzeb@frr.pl

tel: (+48) 539 952 807

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe naszego wykładowcy. Materiały przesyłane są do uczestnika przed zajęciami w formie plików PDF.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie: Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test online potwierdzający posiadane kompetencje na Księgowego w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Księgowy (331301).

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut).

Kurs trwa 8 dni po 8 godzin dydaktycznych każdego dnia.

W nagłych/nieprzewidzianych sytuacjach należy kontaktować się z biurem organizatora kursu od pon do ndz w godz. 8:00-16:00.

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektów:

 • Łap Skilla!;
 • Kierunek Kariera Zawodowa.
Ciasteczka>