Usługa - Kurs Obsługa podestów ruchomych

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

4.8/5 z 450 ocen

Tytuł Kurs Obsługa podestów ruchomych

Numer usługi 2022/07/13/7356/1471575

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

Miejsce usługi Przemyśl

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

50,00 zł netto za osobogodzinę

50,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Grupę docelową stanowią osoby pełnoletnie, pragnące samodzielnie pracować na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla:

- pracowników pracujących w transporcie

- pracowników pracujących na budowie

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 03-11-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zgodnie z celem edukacyjnym Kurs operator podestów ruchomych przejezdnych z egzaminem zewnętrznym przed Komisją UDT przygotowuje słuchaczy do samodzielnej pracy na stanowisku operator podestów ruchomych przejezdnych, a także uzyskanie uprawnień UDT.

Wymagania stawiane uczestnikom:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu
- ukończone 18 lat
- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie, wiedza i umiejętności do udziału w szkoleniu.  

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla:

- pracowników pracujących w transporcie

- pracowników pracujących na budowie

Ramowy program szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Wiadomości o dozorze technicznym

3. Ogólne wiadomości o podestach ruchomych

4. Obsługa podestów ruchomych

5. Budowa podestów ruchomych

6. Zajęcia praktyczne

Liczba osób w grupie:
– na zajęciach teoretycznych do 35 osób, można zwiększyć zapewniając odpowiednio dużą salę spełniającą właściwe warunki dla uczestników,
– na zajęciach praktycznych do 3 osób na daną jednostkę lekcyjną na jednego instruktora, z podziałem na osoby czynne i osoby bierne (obserwujące - wskazujące i omawiające błędy wspólnie z instruktorem), a następnie zamiennie w obrębie grupy.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w wymiarze 40 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Pomieszczenia do zajęć są przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia. Każdy uczestnik szkolenia będzie mieć zapewnione stanowisko do zajęć. Podczas zajęć zapewniamy zaplecze socjalne i sanitarne (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny). Sale wykładowe posiadają oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią akustykę, w salach znajduje się odpowiednia ilość stolików i krzeseł. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce siedzące w trakcie zajęć teoretycznych.

Podczas zajęć praktycznych z przedmiotu nauczania uczestnik szkolenia będzie korzystać ze sprzętu i urządzeń do praktycznej nauki zawodu. Maszyna, na której będą przeprowadzane zajęcia praktyczne spełnia wymogi UDT, wymagania BHP oraz przepisów wewnątrzzakładowych. Miejsce zajęć jest odpowiednio ogrodzone i oznaczone celem uniknięcia sytuacji niebezpiecznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są od podstaw, czyli m.in. zapoznania się z urządzeniem, osprzętem roboczym, obsługą codzienną oraz do trudniejszych elementów, tj. nauki jazdy wózkami z przemieszczania ładunków w miejsce wskazane przez instruktora. Po zakończonych ćwiczeniach błędy będą omawiane i oceniane. Prowadzący uzmysławia słuchaczowi wysoki stopień zagrożenia wprowadzany wykonywaną pracą wynikający z faktu iż jest to stanowisko pracy przemieszczające się o znacznej masie i bezwładności. Podczas zajęć szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie się uczestników z dokumentacją techniczno – ruchową danego wózka przed rozpoczęciem jego eksploatacji. Sposób organizacji zajęć praktycznych umożliwi uczestnikom szkolenia opanowanie w wysokim stopniu czynności praktycznych.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wiadomości o dozorze technicznym
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne wiadomości o podestach ruchomych, Budowa podestów ruchomych przejezdnych
Data realizacji zajęć
29-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa podestów ruchomych przejezdnych
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Data realizacji zajęć
02-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne z obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin UDT
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi podestów ruchomych, a także uzyskanie uprawnień.

Efekty uczenia się

W wyniku realizacji szkolenia absolwent:

Wiedza:

- charakteryzuje budowę i zasady działania podestów ruchomych w zakresie pozwalającym na ich eksploatację;
- samodzielnie obsługuje podesty ruchome;
- przestrzega obowiązujących przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Umiejętności:

  - zapoznaje z budową i zasadą działania podestów ruchomych, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,

- przygotowuje absolwenta do samodzielnej obsługi podestów ruchomych,

- zaznajamia z obowiązującymi przepisami bhp, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej  pomocy przedlekarskiej.

Kompetencje społeczne:

- współpracuje z zespołem ludzkim

- dostosowuje zachowanie do zmian w środowisku pracy,

- pracuje samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach pracy ,

- ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowedzialność za ich skutki

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny składa się z 15 pytań testowych jednkrotnego wyboru. Część praktyczną egzaminu uznaje się za zakończoną pozytywnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części składowych: Części pierwszej - polegającej na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Części drugiej - obejmującej wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Urząd Dozoru Technicznego

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto50,00 zł
Koszt osobogodziny brutto50,00 zł
w tym koszt walidacji netto212,34 zł
w tym koszt walidacji brutto212,34 zł
w tym koszt certyfikowania netto212,34 zł
w tym koszt certyfikowania brutto212,34 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

wyb. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie

Lokalizacja: 2 km od dworca kolejowego. W pobliżu (300 metrów) znajduje się Galeria Sanowa.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Sala o powierzchni 50 m2 wyposażona: rzutnik, laptop, tablica, flipchart, dostęp do WI-FI

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mateusz Śnieżek

Mateusz Śnieżek

- 10 lat pracy zawodowej - wykształcenie średnie - posiada uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe podnośnikowe - posiada uprawnienia pedagogiczne – kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adela Prachowska

Adela Prachowska

email: kursy@zdz-przemysl.com

tel: (+48) 166 782 404

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały edukacyjne dla Uczestników:

- materiały w formie wydruków prezentacji,

- notatnik, długopis,

- przykładowe pytania egzaminacyjne w formie wydruków oraz on-line.

Warunki uczestnictwa

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu
- ukończone 18 lat
- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe
 

Informacje dodatkowe

Szkolenie zakończone jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej przed powołaną  komisją UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne. Cena podana jest z egzaminem. Termin egzaminu ustalany jest przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały piśmiennicze.

Ciasteczka>