Usługa - KURS KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III KLASY

Logo FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 13 ocen

Tytuł KURS KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III KLASY

Numer usługi 2022/07/07/11644/1466276

Dostawca usług FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Elbląg

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 500,00 zł netto za osobę

6 500,00 zł brutto za osobę

67,71 zł netto za osobogodzinę

67,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nurkowie zawodowi w myśl Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (z póź. zmian.)

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-08-2022
Liczba godzin usługi: 96
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 856 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kierownik Prac podwodnych III klasy

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne – 50 godz.

Zajęcia praktyczne – 46 godz.

praktyka 20 godzin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
12-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - kierownik prac podwodnych III klasy
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uzyskanie kwalifikacji kierownika prac podwodnych III klasy

Efekty uczenia się

Absolwent kursu powinien:

Wykazać się wiedzą z zakresu:

1. Przepisów prawnych regulujących wykonywanie prac podwodnych oraz przepisów porządkowych dotyczących oznakowania miejsc prowadzenia prac podwodnych na polskich wodach morskich i śródlądowych.

2. Wymogów systemu zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach podwodnych.

3. Rodzajów, budowy i zasad działania sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych oraz procedur pracy z typowymi narzędziami do prac podwodnych.

4. Obsługi sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy do prac podwodnych.

5. Tworzenia i stosowania procedur prac podwodnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych na małych głębokościach.

6. Budowy i zasad użycia narzędzi i urządzeń zabezpieczających prace podwodne, z wyłączeniem narzędzi do prowadzenia szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych.

7. Sposobów przeliczania jednostek fizycznych.

8. Tabel i procedur kompresji i dekompresji oraz zasad ustalania i doboru dekompresji dla małych i średnich głębokości.

9. Zasad postępowania po wystąpieniu wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa nurków i ekipy prac podwodnych.

10. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z wykorzystaniem komory dekompresyjnej.

Wykazać się umiejętnościami z zakresu:

1. Przygotowania bazy prac podwodnych i stanowiska kierowania pracami podwodnymi.

2. Bezpiecznego kierowania ekipą nurków przy wykonywaniu prac podwodnych na małych głębokościach.

3. Opracowania i wdrożenia planu i procedur prowadzenia prac podwodnych.

4. Dokumentowania nurkowania oraz uzupełniania dokumentacji osobistej nurków.

5. Kontrolowania stanu technicznego sprzętu oraz urządzeń bazy prac podwodnych, zgodnie z przepisami prawa.

6. Dobierania zestawu niezbędnego wyposażenia bazy prac podwodnych na małych głębokościach.

7. Kierowania pracami podwodnymi wykonywanymi w sprzęcie autonomicznym.

8. Kierowania pracami podwodnymi wykonywanymi w sprzęcie przewodowym.

9. Sprężenia nurka w komorze dekompresyjnej do głębokości 20 m.

10. Kierowania procedurami udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku nagłych chorób i wypadków.

11. Obliczeń dotyczących planowania prac podwodnych.

12. Zabezpieczenia logistycznego prac podwodnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Podczas trwania szkolenia będzie dokonywana bieżąca ocena poszczególnych kursantów, oraz wykonanie następujących zadań zaliczających wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

Zadania zaliczeniowe powinny zostać zapisane w formie obrazu i dźwięku na informatycznym nośniku danych.

Egzaminy wewnętrzne: teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy - zgodnie z ustawą

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Morski w Gdyni
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Morski w Gdyni
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Kształcenie KUZ

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 67,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 67,71 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne sala 226 w budynku EPT zajęcia praktyczne Port w Elblągu praktyka - podczas realizacji prac podwodnych

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Chojda

Jacek Chojda

Prace podwodne
30
Wyższe magisterskie
10 kursów

Zdjęcie Grzegorz Gniwkiewicz

Grzegorz Gniwkiewicz

Prace podwodne, prawo w pracach podwodnych
16 lat
Wyższe III stopnia doktor
10 kursów

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maja Żołędziewska

Maja Żołędziewska

email: majabrzeska@wp.pl

tel: (+48) 530 778 137

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały w wersji papierowej i elektroniecznej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie przez kandydata :

  • minimum dyplom  nurka III klasy,
  • co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy (lub 200 h),
  • co najmniej wykształcenie średnie,
Ciasteczka>