Usługa - Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

Logo LANGAS REGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 14 ocen

Tytuł Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

Numer usługi 2022/06/30/120348/1458916

Dostawca usług LANGAS REGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Finanse

PLN

1 970,00 zł netto

2 423,10 zł brutto

328,33 zł netto za godzinę

403,85 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i compliance
 • Managerowie działów ryzyka,
 • Prawnicy
 • Poradcy
 • Członkowie Zarządu
 • Osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 09-12-2022
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

 • Compliance w organizacji
 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności.

Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

 • Polityki
 • Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance

Mapowanie świata Compliance

 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Mapowanie struktury firmy
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Doradzanie i edukacja
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB

System prawny Unii Europejskiej

 • Dyrektywy,
 • Rozporządzenia
 • Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Założenia dotyczące Funkcji Compliance
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Compliance w organizacji
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Modele funkcji Compliance w organizacji
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasada proporcjonalności
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Różnice wynikające z charakteru działalności.
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola zarządu i rady nadzorczej
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Odpowiedzialność działu Compliance
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Compliance poza działem Compliance
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Model 3 lini obrony
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
Data realizacji zajęć
16-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest zbudowanie weryfikowalnych kompetencji w zakresie wykonywania funkcji compliance w standardzie opracowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych!

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie w świecie Compliance, a zdobyty - po zdaniu egzaminu - certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.

Cel edukacyjny

Po zakończeniu szkolenia uczestnik m.in.:
- zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
- zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officera,
- potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officera,
- zna pole współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji,
- potrafi samodzielnie opracować politykę, procedury wewnętrzne compliance,
- potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 •  zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
 •  zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer,
 •  potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer,
 •  zna pole współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji,
 •  potrafi samodzielnie opracować polityki, procedury wewnętrzne compliance,
 •  potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance,
 •  potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka compliance,
 •  potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad compliance w organizacji,
 •  potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia compliance,
 •  zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów,
 •  ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin prowadzony jest na platformie langas.pl.

Egzamin składa się z 51 pytań (otwartego, półotwartych i zamkniętych) i trwa 3,5 godzny.

Do uzyskania pozytywnego wyniku niezbędne jest uzyskanie 60% punktów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Compliance Polska po przeprowadzeniu egzaminu walidacyjnego (wliczonego w cenę szkolenia)

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Certyfikat Compliance Oficer poziom 1 wydawany przez Stowarzyszenie Compliance Polska zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Szkolenie i egzamin walidacyjny przeprowadzane jest niezależenie, w dwóch rozdzielnych procesach.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Langas Regtech sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Stowarzyszenie Compliance Polska
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt usługi netto 1 970,00 zł
Koszt usługi brutto 2 423,10 zł
Koszt godziny netto 328,33 zł
Koszt godziny brutto 403,85 zł
w tym koszt walidacji netto 1 000,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 230,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 150,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 184,50 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Paweł Dudojc pracuje jako Counsel w DWF w Polsce. Jest ekspertem w zakresie Governance Risk and Compliance (GRC), Environmental, Social and Governance (ESG), a także nowych technologii (w szczególności ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, AI, Blockchain oraz technologii finansowych).

Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów GRC i ESG oraz ich ocenie. Paweł pracuje dla klientów z wielu sektorów, takich jak finanse, technologia, farmaceutyka, medycyna i przemysł. Doradza w obszarach GRC i ESG, w tym nowych technologii (m.in. AI, DLT, technologie finansowe), ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, whistleblowingu, AML/CFT, antykorupcji, due diligence (ochrona odpowiedzialności osobistej).

Jest autorem publikacji dotyczących zagadnień regulacyjnych, compliance oraz nowych technologii, m.in. w Harvard Business Review oraz pełnił funkcję eksperta krótkoterminowego w projekcie Unii Europejskiej w Azerbejdżanie.

Prowadził liczne szkolenia w swojej dziedzinie oraz przemawiał na wydarzeniach branżowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie doradczej PwC, międzynarodowych kancelariach prawnych oraz podczas pracy dla regulatora.

Paweł Dudojc jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Compliance w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Bankowych w Szkole Głównej Handlowej

Zdjęcie Łukasz Cichy

Łukasz Cichy

Dr Łukasz Cichy jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania , w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej, w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jarosław Petz

Jarosław Petz

email: marketing@langas.pl

tel: (+48) 500 393 403

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały (skrypt) w formacie PDF przekazywany jest podczas szkolenia

podczas szkolenia wykorzysywane są też materiały case study

Warunki uczestnictwa

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • możliwość wzięcia udziału w egzaminie walidacyjnym i otrzymanie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji CCO1
   

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Ogólne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:

 • Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
 • Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.


2. Wymagania w telefonie/tablecie:

 • Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
 • Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
 • Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
 • Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.


3. Wymagania sieciowe:

 • Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
 • Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
 • Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
 • W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”


4. Wymagania fizyczne:

 • Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
 • Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
 • Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

W każdym momencie możesz sprawdzić czy twój sprzęt pozwoli Ci wziąć udział w szkoleniu pod tym linkiem https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Ciasteczka>