Usługa - Motywacja i automotywacja jako źródło sukcesu organizacyjnego i osobistego

Logo Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

4.6/5 z 144 ocen

Tytuł Motywacja i automotywacja jako źródło sukcesu organizacyjnego i osobistego

Numer usługi 2022/05/23/39315/1420272

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe GOLDEN GATE Nicoletta Baskiewicz

Miejsce usługi Piekary Śląskie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

2 850,00 zł brutto za osobę

316,67 zł netto za osobogodzinę

316,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest zarówno kadrze zarządzającej jak i pozostałym pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw, narażonych na sytuacje stresogenne, wypalenie zawodowe i brak motywacji do pracy. Adresatami są pracownicy, których celem jest świadome budowanie zespołu pracowniczego, zmotywowanego do efektywnej pracy.

Ten moduł pomoże uczestnikom przejść drogę pomiędzy funkcją menadżera, a liderem świadomie motywującym swój zespół i poszczególnych jego członków. W trakcie ćwiczeń uczestnicy sami stworzą model kompetencji motywacyjnych, zarówno automotywacji, jak i budowania zaangażowania podległych im ludzi na bazie przedstawionych im rozwiązań bazujących na współczesnej naszym czasom wiedzy z zakresu pozafinansowej motywacji

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2022
Liczba godzin usługi: 9
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

RAMOWY PROGRAM USŁUG

 1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA MOTYWACJI

  • Czym jest motywacja, współczesne jej rozumienie – mini-wykład 
  • Rodzaje działań motywacyjnych w zależności od poziomu rozwoju lidera i charakterystyki zespołu – prezentacja i dyskusja 
  • Skuteczne motywatory i demotywatory, z których motywatorów warto korzystać oraz jak unikać tych drugich – prezentacja i dyskusja, wnioski 
  • Bank pomysłów na skuteczną motywację w specyfice pracy zespołu i poszczególnych osób. Złota piątka najlepszych motywatorów. – mini-wykład, praca w grupach, prezentacja na forum 
  • Dyskusja na temat wyników badania Polska Mapa Motywacji w odniesieniu do pracy w organizacjach Uczestników. Dostosowanie działań liderskich do potrzeb pracowników. – dyskusja, wnioski 
 2. AUTOMOTYWACJA I INDYWIDUALIZACJA DZIAŁAŃ MOTYWACYJNYCH
 • Automotywacja i jej wpływ na skuteczność działań motywujących pracownika – zasada samospełniających się przekonań – indywidualna praca z własnymi przekonaniami metodą 6 kroków, zeszyt ćwiczeń 
 • Piramida Diltsa w procesach motywacji – spójność przede wszystkim – wprowadzenie i ćwiczenie angażujące całą grupę 
 • Zmiana zachowań wg Aronsona. Pomiędzy karą i nagrodą – ćwiczenie w parach, wnioski na forum grupy 
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga. Czynniki higieny a rzeczywiste motywatory. – prezentacja i dyskusja na forum 
 • Prawa motywacji wg Denny’ego. - ćwiczenie – „Nowe sposoby motywowania”, prezentacja i omówienie ćwiczenia
 • Motywacja w oparciu o metodę wg Pantalona – ćwiczenie, omówienie 

3. MOTYWACYJNY CHARAKTER DZIAŁAŃ CODZIENNYCH

 • Motywowanie podczas delegowania zadań – ćwiczenia w parach 
 • Motywowanie podczas monitorowania – ćwiczenia w parach 
 • Motywowanie podczas udzielania informacji zwrotnej – ćwiczenia w parach

4. COACHING W SŁUŻBIE MOTYWUJĄCEGO LIDERA

 • Czym jest a czym nie jest coaching – czyli jak korzystać z coachingu w motywowaniu swoich pracowników – prezentacja i dyskusja na forum 

5. COACHING W ROZMOWACH INDYWIDUALNYCH Z PRACOWNIKIEM – ĆWICZENIA, SCENKI W GRUPACH

 • Wspólne określanie celu spotkania
 • Wspólne określanie poziomu realizacji zawodowych celów przez pracownika
 • Wspólne określanie potrzeby zmian, metod ich wprowadzania i zakresu Wspólne określanie planu, czasu realizacji zadań
 • Wskaźników potrzebnych do określenia ich efektywności – po ćwiczeniach omówienie i wyciągnięcie wniosków 
 • Podsumowanie, dobre praktyki, przeniesienie wyników na codzienność zawodową uczestników 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uczestnik po zakończeniu szkolenia rozpoznaje swoją unikalność, preferencje i talenty w celu odniesienia się do swoich głównych wartości.
S- uczestnik zna zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne motywatory oraz techniki automotywacji
M - do tygodnia po szkoleniu pracownik poprawia sposób pracy jest bardzo świadomy czynników stymulujących jego pozstępowanie
A- wiedza o motywatorach daje większe poczucie kierowania swą sprawczością, co wydaje się bardzo atrakcyjne z punktu widzenia efektywności zawodowej
R- w trakcie szkolenia zidentyfikowane zostaną zarówno czynniki- motywatory- zewnętrzne jak i wewnętrzne , przy czym nacisk położony zostanie na automotywację, by nie przeciążać uczestnika nadmiarem informacji
T- szkolenie obejmuje dziewięć godzin, ale efekty jego stosowania widoczne będą w perspektywie długoterminowej.

Cel edukacyjny

Przez pryzmat wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się uczestnik identyfikuje oraz klasyfikuje istotę samej motywacji oraz motywatorów.
Potrafi stymulować i motywować swe działania, wie co wpływa na niego motywująco a co demotywuje.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia dowiaduje się na czym polega wypalenie zawodowe oraz poznaje metody i techniki motywacyjne ukierunkowane na efektywną i bezpieczną pracę.

Wiedza:  Zna podstawowe teorie motywacji; Zna koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym; Zna zasady zarządzania przez cele; Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników; Zna zasady tworzenia systemów motywacyjnych Maslov.

Umiejętności:  Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i swoje; Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do własnych potrzeb; Potrafi określać i komunikować kryteria doboru metod i narzędzi motywowania. Potrafi przewidywać zachowania pracowników; Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.

Kompetencje społeczne: Jasno komunikuje oczekiwania wobec współpracowników/pracodawcy. Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając współpracowników do angażowania się w realizowane zadania. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Post-test prezentujący poziom przyswojenia materiałów w trakcie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 316,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 316,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bytomska 88, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie

Szkolenie przeprowadzone w siedzibie firmy Zarządu ZDROWIT

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie KONRAD WILK

KONRAD WILK

Towarzyszy przywódcom w drodze od menadżera do lidera. Pracuje z nimi grupowo i w sesjach indywidualnych nad rozwijaniem zasobów i kompetencji świadomego przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii biznesu. Jest do ich dyspozycji jako inspirator, coach, mentor, doradca w odniesieniu do problemów, dylematów i wyzwań przed jakimi stają nieustannie w swojej zawodowej i osobistej codzienności. Osobowość, wiedza i doświadczenie pozwalają dawać wartość i efekty klientom niezależnie od pozycji zajmowanej w hierarchii organizacji. W autorskich, relacyjnych szkoleniach i warsztatach wykorzystuje doświadczenie coachingowe, terapeutyczne, techniki mindfulness, pracę z ciałem, ruchem, dźwiękiem, obrazem, by zwiększyć ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter.
W szkoleniach koncentruje się na zagadnieniach: świadomego przywództwa, autorytetu i charyzmy lidera, inteligencji emocjonalnej i duchowej, wellbeing lidera i dobrostanu pracownika, zarządzania coachingowego, zarządzania procesem grupowym, asertywności, motywacji, profesjonalnego feedbacku, work life balance, efektywnej komunikacji, perswazji i wywierania wpływu, sztuki wystąpień publicznych, planowania i pracy z celem, odporności psychicznej, zarządzania stresem, mindfunlness w biznesie, zarządzania konfliktem i trudną sytuacją, zarządzania zmianą.

Zdjęcie Nicoletta Baskiewicz

Nicoletta Baskiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu. Swe życie zawodowe prowadzi dwutorowo: jako wykładowca akademicki oraz przedsiębiorca. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk w tym asystenta, adiunkta, menadżera komunikacji marketingowej i managera public relations oraz właścicielki centrum szkoleniowego. Od 2001 r prowadzi szkolenia. Autorka ponad stu publikacji w zakresu zarządzania przedsiębiorstwem szczególnie w obszarze określenia roli człowieka w organizacji oraz identyfikacji czynników kształtujących jego kompetencje. W swych badaniach podkreśla zasadność łączenia pracy koncepcyjnej z wykonawczą zarówno z perspektywy samego pracownika jak i efektywności procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: motywowanie siebie i innych, komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, budowanie marki osobistej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Nicoletta Baskiewicz

Nicoletta Baskiewicz

email: szkolenia@golden.edu.pl

tel: (+48) 505 101 280

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dla uczestników przygotowany zostanie materiał szkoleniowy w formie opracowania zwartego obejmującego : wiedzę teoretyczną oraz testy pozwalające na realizacjię celów szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest chęć podniesienia swych kompetencji zawodowych.  Szkolenie przeznaczone jest dla każdej grupy zawodowej, bez znaczenia pozostaje również wiek uczestników.

Informacje dodatkowe

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz materiały do ćwiczeń.

Szkolenie poprzedzone będzie pre-testem pokazującym poziom znajomości podjętej tematyki. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie post-test ukazujący wzrost kompetencji i tym samym efektywność szkolenia.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony Certyfikatem.

Przerwy w trakcie szkolenia realizowane będą na wniosek uczestników szkolenia lub osoby je prowadzącej.

Ciasteczka>