Usługa - Kurs "Kadry i płace w praktyce" – kurs on-line 120 h

Logo Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

5/5 z 7 ocen

Tytuł Kurs "Kadry i płace w praktyce" – kurs on-line 120 h

Numer usługi 2021/10/12/12292/1200925

Dostawca usług Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 845,00 zł brutto za osobę

12,50 zł netto za osobogodzinę

15,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 26-11-2021
Liczba godzin usługi: 120
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej – "Specjalista do spraw kadr""

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program nauczania obejmuje 120 godzin dydaktycznych składających się na:

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej - nawiązanie stosunku pracy).
 2. Wynagradzanie za pracę - ogólne warunki ustalania. Rozwiązywanie umów o pracę i inne przykłady, orzecznictwo i najnowsze interpretacje.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dokumentacja, ustalanie uprawnień. Wypełnianie dokumentacji do świadczeń min. Z-3 i innych. Zmiany w zasiłkach w 2021 i 2022 r.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia ogólne, FUS, FP, FGŚP – zasady podlegania.  Oskładkowanie menedżerów, członków rad nadzorczych i innych osób. Oskładkowanie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła, raporty rozliczeniowe do ZUS.
 5. Kontrola ZUS. Obowiązki płatników składek, zobowiązania wobec ZUS.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
 7. Świadczenia pozapłacowe. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 8. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa – urlopy ojcowskie, urlopy wychowawcze, urlopy rodzicielskie.
 9. Szczególne formy zatrudnienia (umowy cywilno-prawne). Studium przypadków pracowniczych - orzecznictwo i wyjaśnienia Okręgowej Inspekcji Pracy.
 10. Program ENowa .
 11. Ubezpieczenia społeczne – ZUS – Program Płatnik – (zajęcia praktyczne w laboratorium informatycznym)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs "Kadry i płace w praktyce" – kurs on-line 120 h
Data realizacji zajęć
17-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – płacowych. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

Efekty uczenia się

Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik.

Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.

Praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS.

Poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Certyfikat kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Nie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego - Kielce
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 845,00 zł
Koszt osobogodziny netto 12,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,38 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 350,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 430,50 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sylwia Piłat

Sylwia Piłat

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych od 15 lat, główny księgowy, praktyk.

Zdjęcie dr Artur Brzeziński

dr Artur Brzeziński

dydaktyk od 20 lat, nauczyciel akademicki, praktyk

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Bętkowska-Zielińska

Barbara Bętkowska-Zielińska

email: biuro@thetakielce.pl

tel: (+41) 792 001 138

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców

Warunki uczestnictwa

Zajęcia na kursie odbywać się będą w poniedziałki i środy po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30).
W trakcie trwania całego kursu dodatkowe dwa dni robocze (12 godzin lekcyjnych w weekend) przeznaczone będą na zajęcia z obsługi programu komputerowego Płatnik (terminy do ustalenia w trakcie trwania zajęć). Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne
 • ćwiczenia i zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców
 • naukę własną słuchacza

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Informacje dodatkowe

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.
Ciasteczka>