Usługa - Szkolenie interpersonalne połączone ze szkoleniem NSTS-05: operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) i poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg

Logo BILLS Sp. z o.o.

5/5 z 272 ocen

Tytuł Szkolenie interpersonalne połączone ze szkoleniem NSTS-05: operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) i poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg

Numer usługi 2021/10/10/52505/1198092

Dostawca usług BILLS Sp. z o.o.

Miejsce usługi Suwałki

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

10 500,00 zł netto za osobę

10 500,00 zł brutto za osobę

95,45 zł netto za osobogodzinę

95,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które :
-chcą uzyskać uprawnienia na operatora bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg
-chcą rozwijać kompetencje personalne i społeczne

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 10-11-2021
Liczba godzin usługi: 110
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Część I. Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie (85 h):
1. Techniki komunikacji - jak się skutecznie komunikować, narzędzia i techniki komunikacyjne, feedback
2. Umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej
3. Asertywność - postawy, umiejętnośći, poczucie wartości
4. Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją
5. Wprowadzenie w konflikt - rodzaje i techniki rozwiązywania konfliktów
6. Motywacja

Część II. Szkolenie NSTS-05: operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) i poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg (25 h)

Zajęcia teoretyczne (16h):

I) Przepisy lotnicze
II) Ograniczenia możliwości człowieka
III) Procedury operacyjne
IV) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
V) Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
VI) Meteorologia
VII) Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
VIII) Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Zajęcia praktyczne naziemne (1h):
Omówienie procedur, budowy drona, zachowania podczas pilotażu, przed lotem, podczas i po locie.

Zajęcia praktyczne naziemne zajęcia praktyczne w locie (8h):
W trakcie szkolenia praktycznego w pełni wykorzystuje się możliwości scenariusza i funkcje systemu bezzałogowego statku powietrznego, uwzględniając:  a) możliwość lotu manualnego (jeśli posiada), b) możliwość i tryby lotu automatycznego (jeśli posiada), c) możliwość i tryby lotu autonomicznego (jeśli posiada), d) możliwość lotu bez włączonych systemów stabilizacji (jeśli posiada), e) możliwość lotu bez włączonego systemu pozycjonowania (jeśli posiada): - jeżeli system bezzałogowego statku powietrznego nie posiada możliwości wyłączenia systemu pozycjonowana lotu (GPS/GNSS/pozycjonowanie optyczne), manewry w locie oraz sytuacje awaryjne bez aktywnego systemu pozycjonowania należy przeprowadzić na urządzeniu symulującym, - czasu lotu na urządzeniu symulującym nie wlicza się do czasu lotu, f) możliwość lotu w oparciu o widok z pierwszej osoby (FPV) (jeżeli posiada) 
Procedury przed lotem, procedury podczas lotu, procedury po locie. 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:
- nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do pilotowania drona o wadze do 4 kg w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji pilota obowiązującego w UE na loty o średnim ryzyku zgodnie z NSTS-05
- wypracowanie technik komunikacji, asertywnych sposobów zachowania w trudnych sytuacjach w życiu codziennym i zawodowym

Efekty uczenia się

Część I.
Uczestnicy szkolenia poznają najczęściej spotykane bariery w procesach komunikowania się, poznają skuteczne techniki efektywnej komunikacji, zdobędą umiejętności zachowania asertywnej postawy. Poznają mechanizmy, którym ulegają w sytuacjach konfliktowych, co pozwoli stać się im podmiotem dynamiki konfliktu. Szkolenie wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia, które ułatwią im życie codzienne oraz zawodowe.

Część II.
Uczestnicy szkolenia NSTS-05 uzyskają zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie operacjei w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) i poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po części I. kursu egzamin zewnętrzny, który umożliwi obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) - uzyskanie międzynarodowego certyfikatu VCC

Po części II. kursu - po zakończonej części teoretycznej - egzamin teoretyczny, po zakończeniu szkolenia praktycznego - egzamin końcowy państwowy na uzyskanie uprawnień na operatora bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu zgodnie z wzorem MEN oraz certyfikat kompetencji z ULC w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Wraz ze zmianą przepisów, które weszły w życie 30.12.2020 zmienił się sposób przeprowadzania egzaminów dotychczasowe kompetencje Egzaminatorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, przejęły wyznaczone podmioty: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/prowadzenie-szkolen/5346-wyznaczeni-operatorzy-i-uznane-podmioty. Ośrodek Kształcenia Lotniczego AIRBORN znajduje się w wykazie wyznaczonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów z uprawnieniami do realizacji szkoleń i egzaminowania kandydatów na Pilotów BSP m.in w kategorii SZCZEGÓLNEJ, zgodnie z krajowymi scenariuszami NSTS–05.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

egzamin państwowy przeprowadzony przez jednostkę szkoleniową AIRBORN Sp. z o.o., która znajduje się w wykazie wyznaczonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów z uprawnieniami do realizacji szkoleń i egzaminowania m.in w kategorii SZCZEGÓLNEJ, zgodnie z krajowymi scenariuszami NSTS–05

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Dokument potwierdzający ukończenie części I. kursu jest certyfikatem, który posiada system walidacji oraz certyfikowania efektów kształcenia na poziomie międzynarodowym.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia realizowany jest z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Egzaminy zewnętrzne w przypadku obu części kursu umożliwiają obiektywne i wiarygodne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Część I. - Fundacja VCC Lublin Część II. - egzamin państwowy przeprowadzony przez AIRBORN Sp. z o.o., która znajduje się w wykazie wyznaczonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów z uprawnieniami do realizacji szkoleń i egzaminowania m.in w kategorii SZCZEGÓLNEJ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 95,45 zł
Koszt osobogodziny brutto 95,45 zł
w tym koszt walidacji netto 1 000,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 000,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 700,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 700,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Część I kursu - ul. Utrata 2B,16-Suwałki Część II kursu - zajęcia teoretyczne: e-learning online, zajęcia praktyczne - Suwałki

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Klimatyzacja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Czajkowska

Anna Czajkowska

Uniwersytet w Białymstoku/Ekonomia/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze/Handel międzynarodowy/Zarządzanie kadrą/3 lata
COSINUS - Szkoły Policealne i Licea dla Dorosłych w Białymstoku/Zarządzanie personelem/1 rok
Certyfikat Perfekcyjny Mówca-umiejętność prowadzenia szkoleń
Certyfikat Support Manager-prowadzenie sesji coachingowych indywidualnych i grupowych, prowadzenie zespołów sprzedaży.
Certyfikat Trening Profesjonalnych Negocjacji- umiejętności nabycia technik profesjonalnych negocjacji.
Certyfikat Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym —umiejętności motywacyjne.
Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Specjalisty ds. ubezpieczeń grupowych-zakres obowiązków m.in. prowadzenie szkoleń umiejętności sprzedażowych
Certyfikat Praktyczna Akademia Handlowca-umiejętności sprzedażowe
Raport z Assessment Centre-potwierdzający posiadanie na wysokim poziomie kompetencji takich jak: profesjonalizm, orientacja na ludzi, orientacja na osiągnięcia, wpływ i przekonywanie, angażowanie w cele, zarządzanie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Krejza

Anna Krejza

email: bills.biuro@gmail.com

tel: (+48) 504 045 640

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas części I. uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę.

Podczas części II. uczestnicy pracować będę na platformie e'learningowej

Warunki uczestnictwa

WYMAGANIA (dot. cz. II szkolenia):

- rejestracja kursanta jako operator i pilot na stronie Urzędu Lotnictwa

- ukończenie bezpłatnego szkolenia z kategorii otwartej na stronie ULC (kursant otrzyma dokładną instrukcję jak należy spełnić ten warunek)


 

Informacje dodatkowe

Jedna godzina lekcyjna rozumiana jest jako 45 minut. - w przypadku części I kursu 

W nagłych przypadkach harmonogram może ulec zmianie, o czym uczestnicy szkolenia oraz prowadzący zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram w BUR zostanie zaktualizowany po ustaleniu daty spotkania.

Egzaminy zewnętrzne z obu części kursu umożliwią obiektywne i wiarygodne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji; część I. z zakresu wiedzy i kompetencji społecznych (certyfikat VCC), część II. uzyskanie uprawnień na operatora bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg,

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierającego opis osiągniętych efektów kształcenie, certyfikat VCC oraz uprawnienia na operatora bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej mniejszej niż 4 kg

Szczegółowe informacje dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.

Ciasteczka>