Usługa - Indywidualny kurs języka niemieckiego A1 – 44 h – online/stacjonarnie

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 227 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka niemieckiego A1 – 44 h – online/stacjonarnie

Numer usługi 2021/09/21/11855/1177444

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 080,00 zł netto za osobę

3 080,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje językowe oraz kwalifikacje zawodowe oraz chcących opanować język w stopniu podstawowym uwględniającym zagadnienia przydatne na codzień.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 10-01-2022
Liczba godzin usługi: 44
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Gramatyka

I. Wymowa i pisownia:

 1. alfabet
 2. samogłoski (długie i krótkie, umlauty, dyftongi)
 3. spółgłoski (spółgłoski proste, spółgłoski w wygłosie i na granicy sylaby, grupy spółgłosek)
 4. intonacja zdania oznajmującego i pytającego
 5. akcent wyrazowy (złożenia, sylaby akcentowane i nieakcentowane)
 6. pisownia wielką literą i małą literą
 7. podstawowe zasady interpunkcji.

II. Morfologia

 1. Czasownik:
 • koniugacja czasownika w czasie Präsens
 • koniugacja czasowników nieregularnych w czasie Präsens: haben, sein i werden
 • koniugacja czasowników z zmianą samogłoski rdzennej w 2 i w 3. os. l. poj. w czasie Präsens e na i, oraz a na ä, np. lesen du liest, er liest
 • forma trybu rozkazującego dla l. poj., l. mn. oraz dla formy grzecznościowej
 • koniugacja i znaczenie czasowników modalnych: können, dürfen, sollen, müssen, wollen w czasie Präsens
 • koniugacja czasowników nieregularnych w czasie Präteritum: haben, sein i werden
 • koniugacja czasowników modalnych: können, dürfen. sollen, müssen, wollen w czasie Präteritum
 • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
 • Czas przeszły Perfekt
 1. Rodzajnik i rzeczownik:
 • liczba i rodzaj rzeczownika
 • rodzajnik określony i nieokreślony oraz przeczenie kein
 • reguły dotyczące rodzaju rzeczownika (dni tygodnia, miesiące, pory roku, zdrobnienia, rzeczowniki zakończone na -e, -ung etc.)
 • rzeczowniki bez rodzajnika (nazwy własne, miasta, państwa rodzaju nijakiego)
 • nazwy państw rodzaju męskiego, żeńskiego i w l. mnogiej
 • liczba mnoga rzeczowników
 • odmiana rodzajnika (określonego, nieokreślonego i przeczenia kein) i rzeczownika w I (Nominativ), III (Dativ) i IV (Akkusativ) przypadku.
 1. Zaimek:
 • zaimek osobowy z uwzględnieniem formy grzecznościowej w funkcji podmiotu
 • zaimek osobowy w III (Dativ) i w IV (Akkusativ) przypadku
 • zaimek określony i nieokreślony w roli podmiotu lub dopełnienia - zaimek nieosobowy man (+ 3. os. l. poj. czasownika)
 • zaimki nieokreślone: alles, etwas, nichts,  jemand, niemand.
 1. Przymiotnik:
 • przymiotnik w funkcji orzecznika
 1. Liczebnik:
 • liczebniki główne (ilość, objętość, cena, godzina)
 • liczebniki porządkowe (data, piętro, etc.).
 1. Przyimek:
 • przyimki określające miejsce i kierunek (aus, in, bei, zu, nach)
 • przyimki określające czas (an, um, in, ab, bis, von ...bis, seit)
 • przyimki z III i IV przypadkiem (Wechselpräpositionen: vor, hinter, an, auf, über, unter, neben, zwischen)
 • przyimki z IV przypadkiem (für, ohne, durch)
 • przyimki z III przypadkiem (mit, von, nach, aus, bei, zu, seit)
 • formy skrócone: przyimek + rodzajnik (am, im etc.).
 1. Przysłówek:
 • przysłówki miejsca (oben, unten, links, rechts, vorne, dort, hier)
 • przysłówki czasu (lange, gleich, heute, morgen, dann)
 • przysłówki częstotliwości (nie, selten, manchmal, oft, meistens, immer)
 1. Partykuły modalne: znaczenie i użycie partykuł modalnych (sehr, ganz, denn, vielleicht, mal, doch mal, bitte, so, zu, schon, erst, etwas, noch, fast, etc.).

III. Składnia:

 1. Zdania pojedyncze oznajmujące
 2. Zdania pojedyncze przeczące (z przeczeniem nicht i kein)
 3. Zdania pojedyncze pytające
  • tworzone przez inwersję
  • ze słówkami pytajnymi (wer, was, wie, woher, etc.)
 4. Zdania pojedyncze z okolicznikami czasu, sposobu, miejsca itd.
 5. Zdania rozkazujące (l.poj., l.mn., forma grzecznościowa Sie)
 6. Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami aber, oder, sondern, und, denn
 7. Zdania złożone podrzędnie ze spójnikami weil, obwohl.

IV. Słowotwórstwo:

 1. Złożenia i zasady ich tworzenia (rodzaj złożenia, akcent wyrazowy)
 2. Tworzenie słów poprzez przyrostki (np. –isch, -en –die)
 3. Tworzenie słów poprzez przedrostki (np. un-)

Materiał leksykalny

Słownictwo dotyczące tematów

Podstawowe słownictwo dotyczące życia codziennego:

  • witanie i żegnanie się
  • przedstawianie siebie i innych
  • opowiadanie o sobie: pochodzenie, wiek. zawód, miejsce zamieszkania, adres, numer telefonu, dokładne dane osobowe
  • zawieranie znajomości
  • wizyta u znajomych
  • zamawianie w kawiarni i restauracji
  • zakupy w sklepie spożywczym i meblowym
  • prośba o pomoc i udzielenie informacji
  • prace w gospodarstwie domowym, sprzęt gospodarstwa domowego
  • kupno i sprzedaż sprzętu używanego
  • nadawanie ogłoszeń telefonicznie i listownie (e-mail)
  • udzielanie porad i prośba o nie
  • czas wolny, sposoby jego spędzania, umawianie spotkań
  • dyskutowanie o wadach i zaletach zawodów
  • planowanie czasu, spotkań osobistych i zawodowych
  • rodzina, jej członkowie, stopień pokrewieństwa
  • przyjaźnie listowne - pisanie listu osobistego i pół formalnego
  • rozkład dnia
  • moje mieszkanie, formy mieszkaniowe
  • dzieciństwo, młodość, wychowanie.

Pisanie

e-mail, listy osobiste i pół formalne

Inne umiejętności

Elementy kultury i geografii:

  • podstawowe wiadomości z geografii krajów niemieckojęzycznych
  • rodzina, życie codzienne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
  • święta i tradycje z nimi związane w krajach niemieckojęzycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
31-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
21-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
23-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
16-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
23-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
30-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
04-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
06-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
11-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
13-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
18-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
20-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
25-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
04-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
11-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
18-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
01-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki
Data realizacji zajęć
13-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem nauczania jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej,
umożliwiającej im porozumiewanie się w języku niemieckim w typowych sytuacjach życiowych (umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie). Osoba poziomie A1 potrafi zrozumieć i stosować powszechne wyrażenia oraz zwroty, które mają na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb.

Efekty uczenia się

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie ogólnego sensu bardzo prostych wypowiedzi, wychwycenie konkretnej informacji, gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

2. Mówienie - formułowanie krótkich i prostych wypowiedzi, umiejętność prowadzenia prostych dialogów.

3. Czytanie - rozumienie ogólnego sensu krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście (np. w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach).

4. Pisanie - formułowanie prostej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podany wzór (np. kartka z wakacji, wypełnianie formularza).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Słuchacze są systematycznie kontrolowani przez cotygodniowe kartkówki, testy po rozdziałach podręcznika, testy semestralne oraz test końcowy (zawierające również sprawdzian z czytania, słuchania, pisania). Dodatkowo na każdych zajęciach sprawdzana jest praca domowa. Ewaluacja wypowiedzi ustnej odbywa się w trakcie trwania całego kursu.

Efekty nauczania będą również systematycznie badane za pomocą:

- monitoringu pracy na zajęciach

- ustnych prezentacji

- samooceny w formie dyskusji

Dzięki  Strefie Logowania, w której każdy słuchacz ma dostęp do wyników wszystkich testów, możliwa jest bieżąca ewaluacja własnych postępów. Słuchacz wie jakie testy zaliczył dobrze, a które musi poprawić. Może również śledzić swoją frekwencję.
Lektor natomiast może dzięki funkcji pozwalającej na rozsyłanie wiadomości do uczestników kursu na bieżąco komentować postępy swoich słuchaczy, monitować w kwestii zaległości, służyć pomocą i wskazówkami.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 080,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 080,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka niemieckiego z kilkuletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 2000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+48) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podstawowe materiały w cenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

 • Kontakt z koordynatorem celem "uszycia" szkolenia:

             Monika Kujawiak

             monika.kujawiak@progres.edu.pl

             tel. 600 010 189

 • Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego
 • Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą, a w przypadku zajęć online wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie spotkań celem rozliczenia z Operatorem usługi

Informacje dodatkowe

Powyższa usługa jest usługa przykładową. Dla każdego zainteresowanego Słuchacza tworzymy całe szkolenie szyte na miarę potrzeb uwzględniając indywidualne preferencje – założenia, program, dni i godziny spotkań – wszystko to uzgadniane jest indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb.

Każde szkolenie poprzedzone jest wykonaniem testu weryfikującego znajomość języka. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana jest podoba walidacja.

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Zrzut ekranu 2021-05-19 o 17.24.42.png

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

ZAJĘCIA PROWADZONE ONLINE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. określone warunki techniczne do udziału w usłudze:

 • rodzaj platformy – ZOOM
 • oprogramowanie – Windows / Mac OS X
 • wymagania sprzętowe – PC lub laptop z dostępem do Internetu, kamerką i mikrofonem
 • prędkość Internetu:
 • minimalna szybkość dla połączeń video 128 kb/s
 • zalecana: 300 kb/s
 • ważność linku: do końca roku tj. 30.09.2021

2. Sposób walidacji usługi:

 • kursant na początku każdego spotkania potwierdza swoją obecność klikając w adekwatny link: https://bony.strefarozwoju.lodz.pl/employees/presence
 • lektor po każdych zajęciach wysyła koordynatorowi nagranie z całych zajęć przeprowadzonych online

3. Harmonogram:

Na każde zajęcia zgodnie z harmonogramem zaplanowane są poszczególne elementy lekcji to jest:

 • ćwiczenia
 • rozmowa na żywo
 • chat
 • współdzielenie ekranu
 • speaking
 • gramatyka
Ciasteczka>