Usługa - Prawo jazdy kat CE - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Małopolskie Bony Rozwojowe

Logo P.H.U. ATUT Michał Michalik

4.8/5 z 773 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat CE - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Małopolskie Bony Rozwojowe

Numer usługi 2021/09/21/19949/1177341

Dostawca usług P.H.U. ATUT Michał Michalik

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

3 150,00 zł netto za osobę

3 150,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2021
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne –1 godzina zajęć lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym na kategorii CE – 34 godzin dydaktycznych co odpowiada 25 h zegarowym

Program zajęć dydaktycznych

 • Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdu oraz mechanizmu sterowania

Nauka jazdy na prawo jazdy kat CE – 34 godziny dydaktycznych zajęć praktycznych co odpowiada 25 h zegarowym

 • Przygotowanie się do jazdy

 • Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

 • Włączania się do ruchu

 • Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

 • Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

 • Bezpieczne wykonywanie wszystkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

 • Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

 • Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

 • Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

 • Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

 • Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

 • Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno - obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

 • Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej prędkości

Liczbę godzin zajęć szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z kursantem

Egzamin wewnętrzny praktyczny – w sumie 1 godzina

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C+E oraz przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego z prawa jazdy kategorii C+E. Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym kategorii C+E.

Efekty uczenia się

Wiedza - W ramach prowadzonych zajęć osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, pozna wiadomości dotyczące:
a) zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego,
b) zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,
c) wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
– alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
– wahań stanu emocjonalnego,
– zmęczenia,
d) zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,
e) zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności,
f) zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy,
g) zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i rzeczy, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
h) zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,
i) zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
j) rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni,
k) zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;

Umiejętności - osoba szkolona uzyskuje umiejętności między innymi:
a) przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
b) sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z naczepą w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,
c) posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania,
d) włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków,
e) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych,
f) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń,
g) skutecznego reagowania, w tym hamowania awaryjnego, w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia,
h) jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu,
i) jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
j) zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu,
k) wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
l) podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Kompetencje społeczne - Uczestnik szkolenia dodatkowo pozna wiedzę na temat:
a) przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców, w szczególności umiejętności korzystania z tachografu,
b) zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub rzeczy oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i rzeczy,
c) środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu,
d) planowania tras przejazdu, czytania map drogowych,
e)ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy ewaluacyjne przeprowadzane są na początku i na końcu szkolenia. Pozwalają ocenić przyrost wiedzy nabytej bezpośrednio w trakcie szkolenia.


Testy zawierają pytania poziomem odpowiadających zakresowi merytorycznemu szkolenia na dana kategorię prawa jazdy. Testy zawierają 20 pytań testowych jednokrotnej odpowiedzi oraz zagadadnienia z zakresu spinania i rozpinania naczepy.

Warunkiem zakonczenia kursu jest pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego praktycznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 150,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Romana Stramki 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w części nauki manewrów na naszym placu manewrowym na ulicy Stramki 3 w Nowym Sączu. Telefon do Ośrodka Szkolenia 787 695 415

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Najduch Leszek

Najduch Leszek

Obszar specjalizacji: Prowadzenie zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat C, B, C+E, D. Doświadczenie zawodowe: Szkolenie ma kursach prawa jazdy kat B, C, C+E ponad 35 lat. Szkolenie praktyczne około 80 osób rocznie. Wykształcenie: średnie

Zdjęcie Michał Michalik

Michał Michalik

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, A, C i CE oraz D. Uprawnienia do szkolenia ponad 29 lat.
wykształcenie: średnie

Zdjęcie Zygmunt Wójs

Zygmunt Wójs

Obszar specjalizacji: Prowadzenie zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat C, B, C+E, D.

Doświadczenie zawodowe: Szkolenie ma kursach prawa jazdy kat B, C, C+E ponad 23 lata. Szkolenie praktyczne około 80 osób rocznie

wykształcenie: średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Dyrek

Małgorzata Dyrek

email: atutsacz@gmail.com

tel: (+48) 608 233 238

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Notatnik
 • Długopis
 • Teczka
 • Podręcznik kursanta wydanie mulitmedialne
 • dostęp do aplikacji z wykładami on-line i testami oraz egzaminami na 100 dni

Warunki uczestnictwa

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B i C

 • Wiek  21 lat

 • Posiadanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) 

 • Kierunek Kariera wymagane uczestnictwo w egzaminie państwowym.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie Usług w ramach projektu „Kierunek Kariera/Zawodowa”.

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Ciasteczka>