Usługa - Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego na poziomie B2. Przygotowanie do egzaminu PTE L3. Numer usługi 1172246.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego na poziomie B2. Przygotowanie do egzaminu PTE L3. Numer usługi 1172246.

Numer usługi 2021/09/15/16885/1172246

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe posługujące językiem angielskim na poziomie co najmniej B1.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera."

Oraz uczestnicy programu Mbon.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z 28 godzin dydaktycznych usługi.

Celem usługi jest wszechstronne rozwinięcie wszystkich sprawności językowych kursanta w pięciu głównych obszarach: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz znajomość gramatyki, tak by kursant osiągnął poziom opisany w skali CEFR jako B2.

Szczegółowe zestawienie realizowanych tematów znajduje się na dwóch pierwszych stronach podręcznika, szczegółowy program zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły i rozssyłany jest do uczestników przed rozpoczęciem zajęć.

W zakresie gramatyki realizowane są zagadnienia takie jak: czasy gramatyczne, mowa zależna, strona bierna, zaimki, phrasal verbs, konstrukcje językowe, konstrukcje czasownikowe, wyrażenia przyimkowe, inwersja, okresy warunkowe, itd

W zakresie słownictwa przerabiane są tematy takie jak: rodzina, dom, zakupy, zdrowie, prawo, literatura i muzyka, hobby, transport, jedzenie, itd

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Po każdym zestawie lekcji kursanci będą pisali testy sprawdzające poziom opanowania języka, otrzymają również wskazówki do dalszej pracy. Wyniki tesu podawane są w sposób procentowy.

Celem usługi jest gruntowne opanowanie zakresu materiału oraz umożliwienie uczestnikowi kursu podejście do egzaminu międzynarodowego  takiego jak FCE/ PTE L3/ TOEIC na poziomie B2.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
j. angielski
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Opanowanie języka angielskiego na poziomie B2

Efekty uczenia się

Wiedza:

Przerobione zagadnienia leksykalne: życie towarzyskie, cechy charakteru i osobowości, schorzenia i ich leczenie, użycie przymiotników w formie rzeczowników, przymiotniki do opisu wyglądu, miejsc oraz zdarzeń, odzież oraz ubieranie się, podróżowanie, zbrodnia i kara, pogoda, podejmowanie ryzyka ora rozważanie różnych opcji, opisywanie uczuć oraz emocji, części ciała oraz czynności i gestów wykonywanych przy użyciu ciała, muzyka, sztuka, literatura, sen oraz zjawiska mu towarzyszące, media,  czasowniki służące do opisywania intencji osoby mówiącej, opis udogodnień oraz budynków w mieście, nauka oraz badania naukowe, biznes oraz reklama, opis osób miejsc oraz zdarzeń.

Przerobione zagadnienia gramatyczne:  formułowanie pytań w różnych czasach gramatycznych, użycie czasowników modalnych w różnych funkcjach, porównanie czasu Present Perfect Simple oraz  Present Perfect Continuous, użycie przymiotników w funkcji rzeczownika, użycie poprawnej kolejności przymiotników w zdaniu,  użycie czasów przeszłych oraz czasu Past Perfect Continuous, użycie przysłówków oraz wyrażeń przysłówkowych, użycie czasów przyszłych w tym czasów Future Perfect oraz Future Perfect Continuous, użycie 0/I/II oraz III trybu warunkowego,  użycie czasowników modalnych do spekulowania o przeszłości, struktury czasownikowe w formach złożonych: Gerund, Infinitive, Bare Infinitive, oraz czasowniki obsługujące zarówno formę gerund jak i infinitive, użycie „ used to, get used to, be used to „ do opisywania teraźniejszych i przeszłych nawyków, użycie mowy zależnej oraz reporting verbs,  użycie przedimków a, the,o, użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, oraz rzeczowników w liczbie mnogiej, wyrażenia określające ilość,  struktury trybu przypuszczejącego: „ I wish, if only, as if, had better, would rather, I prefer, użycie imiesłowów przymiotnikowych oraz przysłówkowych, użycie zdań okolicznikowych warunku, celu oraz przyczyny, użycie zdań przydawkowych, słowotwórstwo, phrasal verbs, collocations, prepositional phrases, adverbial phrases, noun phrases, wybór idiomów.

Umiejętności:

Słuchanie: Kursantka będzie potrafiła zrozumieć dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, oraz  nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami - pod warunkiem , że temat jest jej znany. Kursantka rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Kursantka  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchowiska, wychwycić szczegółowe informacje ze słuchania, uzupełnić brakujące elementy tekstu ze słuchu, dopasować słuchane fragmenty do osób, miejsc i zdarzeń, wyłapać błędy pomiędzy słuchaniem a tekstem pisanym.

Czytanie: Kursantka  czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone poglądy. Kursantka  rozumie ogólną wymowę książki w języku angielskim oraz potrafi zrozumieć ogólny sens jak i szczegóły czytanego tekstu. Kursantka jest w stanie zrozumieć dłuższe formy pisemne takie jak opowiadania, wypowiedzi na blogu internetowym, ankiety, kwestionariusze, ogłoszenia, recenzje książek oraz wydarzeń kulturalnych, wiadomości, artykuły, porady.

Pisanie: Kursantka potrafi napisać zwięzłą, logiczną oraz spójną wypowiedź pisemną z rozróżnieniem stylu formalnego oraz nieformalnego.  Potrafił przekazać sedno informacji przy zachowaniu wymaganej formy. W tym potrafi napisać: formalny oraz nieformalny e-mail oraz list, podsumowanie oraz streszczenie, skargę, poradę, esej, opowiadanie, raport, artykuł, oraz recenzję.

Mówienie: Kursantka potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, potrafi prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka. Kursantka  potrafił zabrać czynny udział w dyskusji  na znane jej tematy oraz przedstawić swoje zdanie z podaniem argumentacji swoich poglądów. Kursantka  potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które leżą w jej kręgu zainteresowań. Kursantka  potrafi swobodnie rozmawiać na tematy życia codziennego, wyrażać własne opinie oraz uczucia, opowiadać o swojej rodzinie pracy, relacjach z innymi osobami, o historii, nauce, kulturze sztuce, pogodzie, interesach, opowiadać wydarzenia z przeszłości, sukcesach i porażkach, planach. Kursantka potrafi grzecznie pytać oraz odpowiadać na zapytania, negocjować, udzielać informacji, prowadzić rozmowy telefoniczne, poruszać różne tematy i wypowiadać się na ich temat, składać reklamację lub zażalenie, prowadzić dyskusję.

Postawy: Kursant jest gotowy do nawiązania i podtrzymania rozmowy  w różnych kontekstach społeczno-socjalnych w tym do nawiązania kontaktów handlowych, obsłużenia klienta, zagranicznego, pozyskania niezbędnych informacji, prowadzenia negocjacji, oraz udzielenia informacji w drodze korespondencji telefonicznej bądź mailowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy sprawdzające.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

TOEIC, IELTS,PTE,FCE

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Pearson
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Magic Centrum Egzaminacyjne
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Centrum miasta.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Bednarczyk

Katarzyna Bednarczyk

grupy dorosłe
7 lat doświadczenia/ Egzaminator PTE
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
3 lata

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczyciel języka angielskiego
15 lat
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Zdjęcie Anna Matlak

Anna Matlak

nauczyciel języka angielskiego
8 lat
Wyższe magisterskie
8 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursant nabywa we własnym zakresie materiały dodatkowe są zapewnione przez szkołę.

Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły w godzinach od 13:00 do 19:00 lub pod numerem 608 833 220.

Serdecznie zapraszamy.

Dla uczestnków projektu "Kierunek Kariera" konieczne jest zapisanie na usługę egzaminu TOEIC Listening and Reading o numerze: 2017/11/16/16885/103193 lub usługi egzamin PTE sesja czerwcowa numer usługi: 2017/11/20/16885/104418.

Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług finansowanych bonami szkoleniowymi w ramach "Kierunek Kariera."

Kursant zaopatrzy się w książkę oraz ćwiczenia .

Autorskie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone w cenie kursu.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Instrukcja:

 1. Platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć to ClickMeeting.pl
 2. Wejdź na stronę clickmeeting.com/pl , następnie wejdź w zakładkę: „DOŁĄCZ DO WEBINARU ”-widoczna u prawym górnym rogu strony.
 3. Wpisz 9 cyfrowy PIN, ważny przez cały okres kursu, który otrzymałeś i zatwierdź.
 4. Zalecany sprzęt to laptop lub komputer stacjonarny (specyfikacja w punkcie 9) wyposażony w słuchawki z mikrofonem z połączeniem Internetowym min prędkość 512kbps
 5. Umów się na połączenie testowe w godzinach pracy sekretariatu od 13:00-19:00.
 6.  Zainstaluj najnowszą przeglądarkę Google Chrome. W tracie lekcji zamknij wszystkie inne zakładki oraz inne komunikatory.
 7. Zgłaszaj problemy techniczne i usterki tel.33 873 20 85
 8. Informujemy, iż zajęcia uczestników projektów Unijnych finansowanych ze środków Unijnych, są nagrywane na potrzeby sporządzenia dokumentacji przeprowadzenia zajęć oraz kontroli.
 9. Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 10. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

-

Ciasteczka>