Usługa - Operator żurawi i wózków jezdniowych podnośnikowych (kurs kończy się egzaminem UDT)

Logo Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

4.7/5 z 138 ocen

Tytuł Operator żurawi i wózków jezdniowych podnośnikowych (kurs kończy się egzaminem UDT)

Numer usługi 2021/08/04/46323/1130038

Dostawca usług Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

Miejsce usługi Przeworsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

21,14 zł netto za osobogodzinę

21,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące i bezrobotne, a także grupy zorganizowane chcące zdobyć uprawnienia operatora żurawi oraz  wózka  jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózka z wysięgnikiem oraz wózka z osobą podnoszoną wraz ładunkiem.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-12-2021
Liczba godzin usługi: 123
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi:

I. Zajęcia teoretyczne - 93 godz.:

 1. Ogólne wiadomości z zakresu przepisów o dozorze technicznym
 2. Czynności operatora przed przystąpieniem do pracy z żurawiem
 3. Rodzaje i budowa żurawi
 4. Mechanizmy występujące w żurawiach
 5. Urządzenia zabezpieczające
 6. Eksploatacja żurawi
 7. BHP
 8. Typy stosowanych wózków jezdniowych (omówienie typów wózków widłowych, podział wózków jezdniowych podnośnikowych, parametry wózka widłowego, pojęcie udźwigu, parametry mające wpływ na stateczność wózków jezdniowych podnośnikowych).
 9. Budowa wózków (elementy budowy wózków jezdniowych podnośnikowych, budowa układu hydraulicznego w wózkach jezdniowych podnośnikowych, elementy układu elektrycznego w wózkach, podział silników spalinowych w wózkach widłowych, główne elementy silnika spalinowego).
 10. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy z wózkami (omówienie czynności operatora wózka przed pracą z wózkiem: zapoznanie  się z instrukcją obsługi oraz książką rewizyjną, sprawdzenie książki konserwacji, oględziny całego sprzętu, sprawdzenie poszczególnych układów i mechanizmów, sprawdzenie wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych, sygnalizacji oraz zabezpieczeń, omówienie czynności operatora po pracy z wózkiem, zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby trzecie).
 11. Czynności operatora w czasie pracy z wózkami (przepisy BHP ogólne oraz szczegółowych obowiązujących w danym zakładzie pracy, zasady poruszania się wózkiem widłowym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym).
 12. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa (wyjaśnienie pojęć: ładunkoznawstwo, ładunek, opakowanie, podział opakowań, podział jednostek ładunkowych, podział magazynów,   omówienie sposobów składowania).,
 13. Wiadomości z zakresu BHP (BHP kierowcy wózka widłowego, podstawowe obowiązki BHP kierowcy  wózka, ochrona przeciwpożarowa).
 14. Wiadomości o dozorze technicznym (ustawa o dozorze technicznym, obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT).
 15. Obsługa i wymiana butli gazowych (bezpieczna wymiana butli z gazem propan - butan w wózkach zasilanych gazem, ryzyko wypadku oraz zagrożeń dla zdrowia podczas wymiany butli, sposoby ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia).
 16. Mocowanie ładunków (osprzęt mocujący, metody zabezpieczania ładunków, kontrola zabezpieczania ładunków,   sposoby mocowania ładunków).

II. Zajęcia praktyczne - 30 godz. (żurawie 10, wóżki 20 )

Kurs kończy się egzaminem przed komisja UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora czynności i manewry

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Operator żurawi i wózków jezdniowych podnośnikowych (kurs kończy się egzaminem UDT) potwierdza przygotowanie do samodzielnej obsługi żurawi oraz wózków widłowych.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu nabędzie:

1. Wiedzę.

 • Klasyfikuje żurawie
 • Omawia budowę żurawi
 • Omawia obowiązki obsługującego żurawia,  czynności  operatora żurawia,
 • Omawia typowe usterek występujących podczas pracy z żurawiami
 • Omawia obowiązujące  przepisów BHP, Ppoż. przy pracy z żurawiami
 • Charakteryzuje i omawia typów wózków widłowych.
 • Omawia podział wózków jezdniowych podnośnikowych.
 • Omawia parametry wózka widłowego, udźwig, parametry mające wpływ na stateczność wózków jezdniowych podnośnikowych.
 • Omawia budowę wózków: elementy wózka widłowego, układ hydrauliczny w wózkach jezdniowych podnośnikowych, elementy układu elektrycznego w wózkach.
 • Klasyfikuje silniki spalinowe w wózkach widłowych oraz charakteryzuje  główne elementy silnika spalinowego.
 • Omawia  czynności operatora wózka przed pracą z wózkiem tj.: zapoznanie   się z instrukcją obsługi oraz książką rewizyjną, sprawdzenie książki konserwacji , oględziny całego sprzętu, sprawdzenie poszczególnych układów i mechanizmów, sprawdzenie wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych, sygnalizacji oraz zabezpieczeń.
 • Omawia czynności operatora po pracy z wózkiem. 
 • Omawia  przepisy BHP ogólne oraz szczegółowe obowiązujące zakładzie pracy, zasady poruszania się wózkiem widłowym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 • Charakteryzuje  pojęcia: ładunkoznawstwo, ładunek, opakowanie.
 • Klasyfikuje rodzaje  opakowań, jednostek  ładunkowych.
 • Opisuje podział magazynów. Podstawowe sposoby składowania.
 • Omawia BHP kierowcy wózka widłowego, podstawowe obowiązki BHP kierowcy  wózka,  zna przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 • Omawia  wybrane  zagadanienia ustawy o dozorze technicznym: obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT.
 • Omawia obsługę  i wymianę butli gazowych .
 • Charakteryzuje osprzęt mocujący ładunki, metody zabezpieczenia ładunków, kontrolę zabezpieczenia ładunków,  omawia, sposoby mocowania ładunków. 

2. Umiejętności.

 • Bezpiecznie i zgodne z przepisami  kieruje  wózkiem: podjeżdża z ładunkiem, pobiera ładunek, odstawia ładunek w wyznaczonym miejscu, steruje ładunkiem na wyższe wysokości.
 • Bezpiecznie porusza się po drodze z uwzględnieniem prawidłowego obciążenia wózka, rozłożenia ładunku  o nietypowych gabarytach.
 • Stosuje  obowiązujące przepisy i regulacje UDT w zakresie transportu ładunku zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
 • Bezpieczne i sprawne przenosi  wskazany ładunek  w wyznaczone miejsce

3. Kompetencje społeczne. 

 • Współpracuje z różnymi grupami osób.
 • Świadczy usługi w taki sposób aby podnosić ich poziom oraz stosować reguły  poprawnego zachowania społecznego w komunikacji z pracownikami obsługi i logistyki.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po ukończonym szkoleniu kandydat przystępuję do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje  otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora manewry, takie jak np. operowanie wózkiem widłowym między pachołkami czy podnoszenie towarów za pomocą wideł. By zdać część praktyczną, należy wykonać poprawnie wszystkie czynności i manewry.
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument został wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Rozp. Min. Przed. i Tech. z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu spr. kwalifikacji wym. przy obsłudze i konserwacji urządzeń tech. oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaś. kwalif./dz.U.1008/19 z poźn. zm.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

TAK. Po ukończonym szkoleniu kandydat przystępuję do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,14 zł
w tym koszt walidacji netto 387,56 zł
w tym koszt walidacji brutto 387,56 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 10 A, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne:

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Seweryn Witek

Seweryn Witek

Wykształcenie: Wyższe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 2 lata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Edyta Materowska

Edyta Materowska

email: biuro@oss-mentor.pl

tel: (+48) 889 657 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt, testy, zeszyt, długopis.

Warunki uczestnictwa

 • Ooby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia;  
 • Osoby, które mają ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe

 • Cena nie zawiera kosztów niezbędnych badań lekarskich.
 • Za godzinę zegarową zajęć uznaje się: 
  • zajęcia teoretyczne  45 minut,    
  • zajęcia praktyczne  60 minut.
 • W liczbę godzin szkolenia nie wlicza się egzaminu przed UDT.
Ciasteczka>