Usługa - Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 4 kg, w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS) - Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej wraz z modułem cyfrowej koordynacji lotów

Logo AIRBORN SP. Z O.O.

4.9/5 z 222 ocen

Tytuł Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 4 kg, w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku (UAVO VLOS+BVLOS) - Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej wraz z modułem cyfrowej koordynacji lotów

Numer usługi 2021/08/02/34990/1127399

Dostawca usług AIRBORN SP. Z O.O.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

129,03 zł netto za osobogodzinę

129,03 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób zarówno początkujących jak i dla osób posiadających umiejętności w użytkowaniu BSP.

W związku z szerokim zastosowaniem technologii dronowej odbiorcą szkolenia może być praktycznie każdy. Do najbardziej podstawowych grup odbiorców mogą należeć osoby z branży: budownictwa, geodezji, fotografii, rolnictwa, detektywistki, ochrony osób i mienia, a także służby specjalistyczne (nadleśnictwo, straż miejska, straż przybrzeżna, policja, straż pożarna, straż graniczna itd.).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 31
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunkiem przystąpienia do kursu praktycznego  jest zaliczenie egzaminu wewnętrznego  zakresu teoretycznego szkolenia .

Część teoretyczne ZDALNIE  16 godzin

Część praktyczna (zajęcia stacjonarne)     9 godzin

Zajęcia praktyczne,  Ćwiczenia pod stałym nadzorem instruktora.

 1. Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 2. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych.
 3. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
 4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Cyfrowa koordynacja lotów 6 godzin

 1. Dostęp do platformy – materiały dla kursantów.
 2. Wprowadzenie do systemu PansaUTM, Droneradar.
 3. Krótkie omówienie koncepcji U-Space oraz DJI GEO Zones.
 4. Krótkie przypomnienie podziału na kategorie lotów, obowiązującego od 31.12.2020.
 5. Droneradar - kompleksowa konfiguracja, zakładanie konta i przegląd funkcji.
 6. PansaUTM - kompleksowa konfiguracja, zakładanie konta i przegląd funkcji.
 7. Omówienie schematu planowania misji, uzyskiwania zgód i koordynacji lotów poprzez systemy cyfrowej koordynacji lotów.
 8. Przegląd obowiązków i ograniczeń dla wszystkich stref geograficznych.
 9. Case study - analiza przypadków - prezentacja kompletnych przykładów zaplanowanych.
 10. Case study - wspólna analiza realizacji kilku przykładowych zadań.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM a) przepisy lotnicze, b) ograniczenia możliwości człowieka, c) procedury operacyjne, d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM e) ogólna wiedza na temat systemów BSP, f) meteorologia
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE -WYKŁAD W CZASIE RZECZYWISTYM - Cyfrowa koordynacja lotów- PANSA UTM
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
szkolenie praktyczne nazieme i w locie
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
szkolenie praktyczne w locie
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin praktyczny - sprawdzenie umiejętności praktycznych uczestnika
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności i kompetencje pozwalające na wprowadzenie nowego produktu/usługi w ramach prowadzonej działalności (np. geodezja, fotografia). Pozwoli to na pozyskanie co najmniej 2 nowych klientów w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie praktyczne kursanta do egzaminu wewnętrznego i końcowego na pilota bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku do 4 kg.zgodnie z NSTS-05 oraz przygotowanie kursanta do profesjonalnej rejestracji lotów/ misji w systemie PANSA UTM .

Efekty uczenia się

 • Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności  pozwalającej na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu kompetencji pilota BSP  i uprawniającego do wykonywania lotów BSP w kategorii szczególnej o średnim ryzyku
 • Posiada świadomość istnienia przepisów prawa,
 • Uczestnik szkolenia charakteryzuje, rozróżnia strefy powietrzne
 • Uczestnik szkolenia definiuje opisy zastosowań dronów
 • Uczestnik szkolenia dobiera właściwe baterie, akumulatory i inny osprzęt do drona
 • Potrafi stosować przepisy prawa ich podczas lotów w zasięgu wzroku operatora, sposobów użytkowania przestrzeni powietrznej oraz jej właściwej, prawidłowej rezerwacji.
 • Uczestnik szkolenia potrafi  wykonywać odpowiednie figury, prawidłowo obsługiwać drona wykorzystując jego możliwości, zna zasady bezpieczeństwa i jest świadomy skutków nieodpowiedniego posługiwania się sprzętem.
 • Uczestnik szkolenia stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
 • Uczestnik szkolenia jest świadomy posiadanych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na rozszerzenie profilu działalności firmy, zwiększenie różnorodności pozyskiwanych zleceń, co naturalnie przekłada się na wzrost dochodu firmy
 • Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikacje uprawniające do wykonywania lotów o średnim ryzyku
 • Uczestnik szkolenia zna i omawia zasady etyki w pracy pilota drona
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje chmur
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje uprawnień w polskim prawie (dot. pilota drona)
 • Uczestnik szkolenia ma świadomośc poziomu swojej wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalnia wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość i przestrzega zasad etyki zawodowej

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin końcowy 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin końcowy 

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN wraz z opisem efektów kształcenia , po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Certyfikat kompetencji pilota BSP - po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

tak.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat wydany przez AIRBORN wraz z efektami kształcenia

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację AIRBORN Sp.z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 129,03 zł
Koszt osobogodziny brutto 129,03 zł
w tym koszt walidacji netto 50,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 50,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Termalna 10, 60-001 Poznań, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne - zdalnie, na zoom miejsce lotów , zajęć praktycznych- Park Tysiąclecia, Poznań

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Wawro

Włodzimierz Wawro

Szkolenia operatorów dronów VLOS i BVLOS,
Fotografia i filmowanie z powietrza.
Fotografia i filmowanie tradycyjnymi kamerami

Zdjęcie PATRYK ZARZYCKI

PATRYK ZARZYCKI

Instruktor szkoleń dronowych z uprawnieniami INS, VLOS, BVLOS

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Herzberg

Grzegorz Herzberg

email: kursy@airborn.aero

tel: (+48) 570 706 570

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

zaliczenie szkolenia do kategorii otwartej na stronie internetowej ULC A1, A3 - Warunek przystąpienia do szkolenia w kategorii szczególnej.

Informacje dodatkowe

Specyfika branży oraz konieczność wykonywania operacji lotniczych na zewnątrz może wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie zdalne na platformie ZOOM

 1. minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

- komputer podłączony do Internetu

- system: Windows 10, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, Windows Vista z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym, Windows XP z zainstalowanym dodatkiem SP3 lub nowszym, macOS X z macOS 10.7 lub nowszy, Linux Ubuntu 12.04 lub nowszy, Linux Mint 17.1 lub nowszy, Linux fedora 21 lub nowszy

- procesor Single Core 1Ghz lub wyższy, rekomendowany Dual Core 2GHZ lub wyższy

- rekomendowane 4Gb pamięci RAM

- mikrofon - wbudowany lub podłączany przez wejście USB

- głośniki - wbudowane lub podłączane przez wejście USB

- kamera - wbudowane lub podłączana przez wejście USB 

 1. minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik,

- minimalnie: dostęp do łącza w jakości 3G

- zalecane prędkości łącza internetowego, dla bardzo dobrej jakości obrazu i dźwięku: 800kbps/1.0Mbps (pobieranie/wysyłanie)

 1. niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,

- przeglądarka Chrome w wersji min. 72 lub nowszej

 1. okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Link będzie aktywny przez wszystkie dni trwania szkolenia, w godzinach, w których szkolenia ma się odbywać oraz 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia każdego dnia

Ciasteczka>