Usługa - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Numer usługi 2021/06/18/7100/1085913

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 130,00 zł netto za osobę

5 130,00 zł brutto za osobę

27,00 zł netto za osobogodzinę

27,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz do specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 25
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

TProgram 190 godzin, 9 miesiecy nauki, 10 zjazdów, zajecia co 3 tygodnie w piątki od 16.30 - 21.30, sobota i niedziela od 7.45 do 14.30

Program studiów obejmuje 31 ECTS.

60 godzin zajęć - wykłady, 130 godzin zajęć - ćwiczenia

PRAWO PRACY (90 godz.)

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy (2 godz.)
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. Mobbing (2 godz.)
 • Źródła prawa pracy (2 godz.)
 • Związki zawodowe. Rady pracownicze (6 godz.)
 • Nawiązywanie stosunku pracy (4 godz.)
 • Zmiana warunków zatrudnienia (1 godz.)
 • Telepraca (1 godz.)
 • Pracownicy tymczasowi (3 godz.)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy. Zwolnienia grupowe (10 godz.)
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (8 godz.)
 • Czas pracy (10 godz.)
 • Urlopy pracownicze oraz inne zwolnienia z pracy (8 godz.)
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (4 godz.)
 • Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy (16 godz.)
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa. Zakaz konkurencji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (6 godz.)
 • Podróże służbowe, delegowanie pracowników (4 godz.)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 godz.)
 • Zatrudnianie młodocianych (1 godz.)

POZAPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA (4 godz.)

 • Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (4 godz.).

ROZLICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZEŃ, ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (40 godz.)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (6 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (10 godz.)
 • Zasady sporządzania listy płac i innej w dokumentacji w zakresie wynagrodzeń (3 godz.)
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące pracownikom (10 godz.)
 • Opodatkowanie i oskładkowanie pozostałych świadczeń pracowniczych (6 godz.)
 • Opodatkowanie i oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące zleceniobiorcom (5 godz.).

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA KADRAMI (16 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja jak wybrać najlepszych (4 godz.)
 • Szkolenie i rozwój pracowników (4 godz.)
 • Motywowanie pracowników (4 godz.)
 • Przeprowadzanie badań i ocen w organizacji (4 godz.).

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA (8 godz.)

 • Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy (2 godz.)
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy (2 godz.)
 • Prowadzenie akt osobowych i ich przechowywanie (3 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (1 godz.).

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW (8 godz.)

 • Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej (2 godz.)
 • Zasady związane w wydawaniem zezwoleń na pracę (3 godz.)
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (3 godz.).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (8 godz.)

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (6 godz.)
 • Wymogi BHP przy pracy w biurze (2 godz.).

PŁATNIK (8 godz.)

 • Obsługa programu Płatnik (8 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Plan zajęć będzie znany w we wrześniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

WIEDZA
SP_W01 Wyjaśnia przepisy z zakresu prawa pracy oraz systemu zabezpieczeń społecznych 
SP_W02 Opisuje procedury sądowe i administracyjnych
SP_W03 Opisuje metod zarządzania personelem
SP_W04 Stosuje przepisy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
SP_W05 Wyjąsnia terminologię prawniczą z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
UMIEJĘTNOŚCI
SP_U01 Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa pracy
SP_U02 Stosuje wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa   pracy oraz  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
SP_U03 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa pracy i prawa socjalnego  , wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań  posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
SP_U04 Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań 
SP_U05 Sporządz podstawowe dokumenty, przygotowuje pisemneanalizy i interpretacje konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SP_K01 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
SP_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika kadr i płac
SP_K03 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Case study, testy semestralne, obrona pracy projektowej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 130,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 130,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Siedziba WSB Gdańsk

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Jacewicz

Agnieszka Jacewicz

Redaktor merytoryczny działu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych w Wydawnictwie ODDK, autorka poradników z zakresu spraw kadrowo-płacowych, m.in. „Kadry i płace – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS”, „Wynagrodzenia pracowników samorządowych”, „Wynagrodzenia – zasady rozliczania – ewidencja księgowa”, uznany wykładowca na szkoleniach poświęconych problematyce wynagrodzeń.

Zdjęcie Magdalena Groszewska

Magdalena Groszewska

radca prawny, właścicielka kancelarii prawnej, specjalizująca się m.in. w obsłudze przedsiębiorców jak i pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zdjęcie Patrycja Potocka - Szmoń

Patrycja Potocka - Szmoń

prawnik i psycholog, specjalista w zakresie prawnej ochrony pracy, w szczególności w dziedzinie czasu pracy i wynagrodzeń, autorka licznych publikacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. w ODDK (m.in. "Dokumentacja pracownicza", "Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy", "Wzorcowa dokumentacja kadrowa", "Dyskryminacja w miejscu pracy") i INFOR, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa pracy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekruracjasp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Szczegóły pod linkiem https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Ciasteczka>