Kategorie usług
 
Menu

General English – indywidualny kurs języka angielskiego, poziom B1/1 – forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/11816/577761
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-30 Termin zakończenia usługi 2020-07-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SHT ANNA JASZCZEWSKA-DOMAGAŁA
Osoba do kontaktu Aleksandra Witkowska Telefon 518670427
E-mail biuro@drenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej przez Słuchacza wiedzy z poziomu A2 zgodnie ze skalą biegłości językowej wyróżnionej przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. W trakcie szkolenia Słuchacz powtarza i uzupełnia materiał z poziomu A2, dzięki temu posiada uporządkowany materiał i łatwiej przyswaja nowe zagadnienia właściwe dla poziomu średnio zaawansowanego. Szkolenie skierowane jest dla osób, które znają język angielski na poziomie A2. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał uzupełnioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki na poziomie A2. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik nabędzie: WIEDZĘ – jak poprawnie komunikować się w języku angielskim na poziomie A2 w sytuacjach codziennych na znane sobie tematy; jak poprawnie stosować czas Present Simple oraz Present Continuous we wszystkich typach zdań; jak stosować przysłówki częstotliwości; jak poprawnie stosować konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Past Simple dla czasowników ‘to be’ oraz czasowników regularnych i nieregularnych; jak poprawnie używa czasu Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowiązków; jak poprawnie używać poznane reguły ortograficzne i interpunkcyjne; UMIEJĘTNOŚCI – będzie potrafił poprawnie zastosować czas Present Simple oraz Present Continuous we wszystkich typach zdań; poprawnie zastosować przysłówki częstotliwości, strukturę gerund w zdaniach przymiotniki zakończone na -ing i -ed; będzie potrafił poprawnie zastosować konstrukcje zdań twierdzących przeczących i pytań w czasie Past Simple dla czasowników ‘to be’ oraz czasowników regularnych i nieregularnych; będzie potrafił używać czasu Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowiązków oraz czasowniki modalne: ‘can’, ‘have to’ i ‘must’; będzie potrafił z użyciem Present Simple i Past Simple opisywać doświadczenia; rozróżniać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; zastosować poprawie konstrukcje wszystkich typów zdań w czasie Past Continuous; będzie potrafił poprawnie zastosować w zdaniach czasowniki frazowe; używać czasu Present Simple do opisu sklepów i produktów oraz czas Present Continuous i konstrukcję going to do wyrażania planów i intencji; będzie potrafił przedstawiać wydarzenia używając czasu Past Simple, stopniować przymiotniki oraz poprawnie używać poznane reguły ortograficzne i interpunkcyjne; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Będzie pewniej komunikować się w języku angielskim z kontrahentami. Będzie posiadać umiejętność uzupełnienia i doskonalenia swojej wiedzy.


Drukuj do PDF