Kategorie usług
 
Menu

Podatek VAT w 2020 r. w obrocie międzynarodowym i krajowym oraz wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/19/13777/545329
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 204,55 zł Cena brutto za godzinę 204,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-08
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sandra Walczyk Telefon +48 504 943 374
E-mail swalczyk@rcon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników z branży doradczo-finansowej i rachunkowej do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku dynamicznie aktualizowanych przepisów i interpretacji podatkowych zarówno tych międzynarodowych, jak i krajowych. Szkolenie to obejmuje swoją tematyką aktualnie obowiązujące, bieżące zagadnienia podatkowe takie jak: zmiany w zakresie dokumentowania WDT, które nastąpiły od 1 stycznia 2020 r., Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT, Zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych, które również nastąpiły od 1 stycznia 2020 r., eksport i import towarów, zagadnienia dotyczące fakturowania, Deklaracje VAT w formie JPK oraz inne najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i w 2020 r. Co czwarta firma z sektora dużych przedsiębiorstw uważa, że najpoważniejszym czynnikiem hamującym inwestycje i prężny rozwój jest obawa przed niestabilnym prawem. Przepisy dotyczące przedsiębiorców i branż, w których działają, zmieniają się tak szybko, że przedsiębiorcy obawiając się zwiększonego ryzyka rezygnują z ekspansywnych planów. To główny wniosek, płynący z badań, jakie PKPP Lewiatan i Deloitte przeprowadziły w 2010 r. wśród firm z sektora dużych przedsiębiorstw. Przebadano 388 firm zatrudniających ponad 250 osób. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych znalazło się na 6 miejscu, przy czym aż 25 procent firm wskazało go jako najważniejsze. Taki wybór nie był – co ważne – dominujący jedynie wśród firm z branż regulowanych. „Ryzyko regulacyjne zawsze istnieje - za wysokie w normalnych warunkach uznaje je 13,6 proc, firm. Jednak dzisiaj za najwyższe i bardzo wysokie uznaje je prawie 2 razy więcej firm” – czytamy w komunikacie PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy za najbardziej uciążliwe przepisy prawa uznają ustawę o podatku VAT – po pierwsze, wytykają jej nieprecyzyjność, po drugie – częste zmiany. Szkolenie ma znaczenie w kontekście obecnej rzeczywistości prawnej - od 1 stycznia br weszło w życie szereg zmian w przepisach podatkowych. Rok 2020 jest zatem kolejnym rokiem uszczelniania systemu podatkowego, z czym wiąże się większość nowych regulacji. Ciągle zmieniające się przepisy prawa podatkowego oraz brak jednolitej ich interpretacji w praktyce urzędów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i nadzór stanowią najważniejsze wyzwanie w codziennej działalności mikro, małych i średnich firm. Wobec powyższego szkolenie przełoży się na osiągnięcie konkretnego celu biznesowego (zgodny ze SMART): - w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: udoskonalenie procesu świadczenia usług i podniesienie poziomu jakości tych usług w kontekście najnowszych i aktualnych regulacji polskiego systemu podatkowego, tym samym zwiększając efektywność ekonomiczną tych usług (S-specific), poprzez zminimalizowanie o min. 40% (M-measurable) zagrożeń związanych z potencjalnymi pomyłkami i niewłaściwymi interpretacjami przepisów podatkowych na rzecz klientów przedsiębiorstwa (S-specific) w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia szkolenia (M-mesaurable i T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny dla wszystkich stron biorących udział w usłudze rozwojowej - instytucji szkoleniowej, kadry trenerskiej, uczestników szkolenia (A-agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i świadomych konieczności ciągłej nauki własnej oraz uzupełniania na bieżąco wiedzy w zakresie dynamicznie aktualizowanych przepisów i interpretacji podatkowych (R- realistic). - w przypadku małego przedsiębiorstwa: udoskonalenie procesu świadczenia usług i podniesienie poziomu jakości tych usług w kontekście najnowszych i aktualnych regulacji polskiego systemu podatkowego, tym samym zwiększając efektywność ekonomiczną tych usług (S-specific), poprzez zminimalizowanie o min. 45% (M-measurable) zagrożeń związanych z potencjalnymi pomyłkami i niewłaściwymi interpretacjami przepisów podatkowych na rzecz klientów przedsiębiorstwa (S-specific) w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia szkolenia (M-mesaurable i T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny dla wszystkich stron biorących udział w usłudze rozwojowej - instytucji szkoleniowej, kadry trenerskiej, uczestników szkolenia (A-agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i świadomych konieczności ciągłej nauki własnej oraz uzupełniania na bieżąco wiedzy w zakresie dynamicznie aktualizowanych przepisów i interpretacji podatkowych (R- realistic). - w przypadku średniego przedsiębiorstwa: udoskonalenie procesu świadczenia usług i podniesienie poziomu jakości tych usług w kontekście najnowszych i aktualnych regulacji polskiego systemu podatkowego, tym samym zwiększając efektywność ekonomiczną tych usług (S-specific), poprzez minimalizowanie o min. 50% (M-measurable) zagrożeń związanych z potencjalnymi pomyłkami i niewłaściwymi interpretacjami przepisów podatkowych na rzecz klientów przedsiębiorstwa (S-specific) w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia szkolenia (M-mesaurable i T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny dla wszystkich stron biorących udział w usłudze rozwojowej - instytucji szkoleniowej, kadry trenerskiej, uczestników szkolenia (A-agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i świadomych konieczności ciągłej nauki własnej oraz uzupełniania na bieżąco wiedzy w zakresie dynamicznie aktualizowanych przepisów i interpretacji podatkowych (R- realistic). Wyliczone procentowe progi celu biznesowego stanowią konsekwencję zróżnicowania specyfiki poszczególnych typów przedsiębiorstw z uwagi na strukturę firmy, ilość i złożoność procesów w przedsiębiorstwach danej kategorii, powiązań z innymi pracownikami/działami przedsiębiorstwa oraz liczby klientów/wielkości kontraktów.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej i aktualnej na dzień szkolenia wiedzy dotyczącej wybranych zaawansowanych zagadnień z zakresu prawa i obowiązków podatnika w kontekście m.in. zmiany w zakresie dokumentowania WDT obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., zmian w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych obowiązujących również od 1 stycznia 2020 r. oraz najważniejszych zmiany w VAT w 2019 i w 2020 r. oraz zagadnień dotyczących fakturowania. W ramach szkolenia omówione zostaną również kwestie split paymentu, fakturowania do paragonu, czy deklaracji VAT w formie JPK ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. CO UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ (CZYLI CZEGO DOWIE SIĘ W TRAKCIE TRWANIA USŁUGI)?: Uczestnicy pogłębią i utrwalą teoretyczną i praktyczną wiedzę zbieżną z tematyką realizowanego programu szkoleniowego i aktualną na rok 2020: - będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT); - będzie wiedział, jakie nastąpiły zmiany w zakresie dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.; - będzie wiedział czym jest i jak stosować Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT); - posiadał wiedział, kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa; - będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych; - będzie znał podstawy prawne opodatkowania dostawy przez nabywcę towaru; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat importu i eksportu usług i towarów; - będzie wiedział jakie podmioty zobowiązane są do wystawienia faktury i kogo dotyczy ten obowiązek; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat terminów wystawiania faktur, faktur przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.; - będzie znał wszystkie elementy obligatoryjne faktury; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat faktur zaliczkowych; - będzie wiedział jak korygować faktury i jak powinny wyglądać faktury korygujące; - będzie posiał kompleksową wiedzę na temat zmian opodatkowania VAT na gruncie zmian prawnych w 2020 roku; - będzie wiedział, czym jest tzw. Biała lista – zasady funkcjonowania jak i możliwe ryzyko podatkowe; - będzie wiedział czym jest obligatoryjna podzielona płatność (split payment); - będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat Deklaracji VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT); - będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat nowej matrycy stawek VAT i procedur występowania o wiążącą informację stawkową - będzie wiedział, kiedy można wystawić fakturę do paragonu; - będzie wiedział jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów; - będzie wiedział czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną; - będzie posiadał kompleksową wiedzę z zakresu podatku akcyzowego; - będzie znał najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w latach 2018 - 2020; - będzie wiedział, jakie unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objęte zostały zerową stawką akcyzy; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych); - będzie wiedział jaki jest zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat ewidencji energii elektrycznej; - będzie miał miał kompleksową wiedzę na temat zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat deklaracji podatkowej dla energii elektrycznej; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat zasad korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych w 2020 r.; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.; - będzie miał kompleksową wiedzę na temat zmiany dotyczących sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw) CO UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ (CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZY I JAK BĘDZIE POTRAFIŁ WYKORZYSTAĆ DANĄ WIEDZĘ W PRAKTYCE)?: - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT); - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT); - będzie potrafił w praktyce rozpoznać, kiedy występuje transakcja łańcuchowa i zastosować opodatkowanie do niej; - będzie potrafił w praktyce wykonywać rozliczenia transakcji trójstronnych; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę i wykonać rozliczenie opodatkowania dostawy przez nabywcę towaru; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat importu i eksportu usług i towarów; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat wystawienia faktury; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat terminów wystawiania faktur, faktur przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat elementów obligatoryjnych faktur i zastosować je w pracy; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat na temat faktur zaliczkowych i zastosować je w pracy; - będzie potrafił w praktyce korygować faktury; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zmian opodatkowania VAT na gruncie zmian prawnych w 2020 roku; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zasady funkcjonowania i możliwego ryzyka podatkowego w tzw. Białej liście; - będzie wiedział czym jest obligatoryjna podzielona płatność (split payment); - będzie wiedział, jak w praktyce wykorzystać wiedzę na temat Deklaracji VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT); - będzie wiedział, jak w praktyce wykorzystać wiedzę na temat nowej matrycy stawek VAT i potrafił w praktyce przebrnąć przez procedury występowania o wiążącą informację stawkową; - będzie potrafił w praktyce wystawić fakturę do paragonu i posiadał wiedzę, kiedy może to zrobić; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat kar, które grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu podatku akcyzowego; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę z najważniejszych zmiany w akcyzie wprowadzonych w latach 2018 - 2020; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę dotyczącą wyrobów energetycznych, które objęte zostały zerową stawką akcyzy; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych); - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zakresu czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat ewidencji energii elektrycznej; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat deklaracji podatkowej dla energii elektrycznej; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zasad korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych w 2020 r.; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.; - będzie potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę na temat zmiany dotyczących sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw). JAKIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE MA SZANSĘ ROZWINĄĆ/NABYĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI?: Uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, i efektywnej komunikacji, co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF