Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 2.0 Metodą Colina Rose (grupa 4-5)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/05/10768/539577
Cena netto 2 999,00 zł Cena brutto 2 999,00 zł
Cena netto za godzinę 56,58 zł Cena brutto za godzinę 56,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 53
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-10 Termin zakończenia usługi 2020-04-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-10
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Angelika Giżowska Telefon 517 210 260
E-mail angielski@euroengram.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie ogólnych sprawności językowych poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie ogólnego słownictwa i struktur gramatycznych, które umożliwią nabycie umiejętności płynnego i spontanicznego porozumiewania się języku angielskim i swobodnego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym. Podczas trwania kursu Szybki Angielski SA2 (poziom B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy), uczestnicy utrwalają wcześniej poznane struktury oraz poszerzają swoją wiedzę o kolejne zwroty i wyrażenia, które są niezbędne do osiągnięcia płynnej komunikacji językowej i codziennego funkcjonowania w sytuacjach życiowych. W czasie trwania kursu pomagamy naszym Kursantom w pokonywaniu bariery językowej związanej ze stresem, powodowanym komunikacją w obcym języku i w konstruowaniu coraz bardziej poprawnie gramatycznych zdań. Kurs z jednej strony uaktywnia posiadaną już wiedzę językową, a z drugiej rozwija umiejętności językowe, które umożliwią rozumienie złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne. Pracujemy również nad rozwojem umiejętności rozumienia różnych akcentów osób posługujących się na co dzień językiem angielskim w różnych kontekstach językowych. Dzięki poruszanym tematom codziennym typu relacje międzyludzkie i zainteresowania, uczestnicy nabywają umiejętności opisywania wyglądu innych osób, podstawowych cech osobowości i charakteru oraz irytujących zachowań, a także poszerzają umiejętności rozmawiania o filmach, kinie i telewizji oraz opowiadania o swoich ulubionych programach z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych słów i czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych (6 konstrukcji). Kurs pomoże im zatem udoskonalić umiejętność podtrzymywania rozmowy dotyczącej bieżących wydarzeń kulturalnych, rozpoznawania i wyrażania uczuć związanych z bieżącą sytuacją. Po skończonym kursie uczestnicy będą w stanie dostrzec różnice indywidualne w relacjach międzyludzkich, a w szczególności małżeńskich i partnerskich, co za tym idzie, będą potrafili wyjaśniać kwestie sporne między stronami. Kursanci omawiają też tematy związane ze zdrowiem, sportem i odżywianiem się, dzięki czemu rozwijają umiejętności udzielania porad innym na temat zdrowego stylu życia i różnorakich diet, rozmawiania o ulubionych potrawach i sposobach ich przygotowania, a także opisywania sposobu wykonywania ćwiczeń fizycznych z wykorzystywaniem poznanego słownictwa związanego z częściami ciała. Kursanci po skończonym kursie będą mieli większą świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia i będą w stanie doradzać innym jak zapobiegać i przeciwdziałać otyłości. W czasie trwania kursu poszerzamy zakres słownictwa związany z pracą, wprowadzając nazwy różnych zawodów, dziedzin działalności firm oraz obowiązków pracowniczych i związanych z nimi zarobkami, a także rozwijamy umiejętności niezbędne do podjęcia lub zmiany pracy zawodowej. Uczestnicy będą potrafili opisywać proces poszukiwania i znajdywania pracy oraz ustalania z pracodawcą warunków współpracy, a także będą w stanie przedstawiać swoje mocne i słabe strony i Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi prowadzić negocjacje dotyczące zakresu obowiązków na danym stanowisku. Po zakończonym kursie uczestnicy będą potrafili rozpocząć i podtrzymywać dyskusje na dowolne tematy z otaczającego nas świata np. związane ze szkolnictwem, przestępczością, ochroną środowiska, portalami społecznościowymi czy też wpływem reklam na dokonywanie wyborów. Ponadto, po kursie, uczestnicy będą rozumieć wiadomości dotyczące przestępczości podawane w massmediach, zmian w szkolnictwie, katastrof naturalnych, będą umieli komentować wybrane przepisy prawne oraz wyrażać opinie na temat zagrożeń związanych z Internetem. Powyżej wymienione tematy przyczynią się m.in. do podniesienia świadomości związanej z odpowiedzialnością jaką jest wychowywanie dzieci, a co za tym idzie uczulenia ich na zagrożenia pojawiające się w życiu codziennym typu przestępczość, zagrożenia w Internecie i manipulacja zawarta w reklamach telewizyjnych. Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się: WIEDZA: posiada znacznie większy zasób słownictwa ogólnego i specjalistycznego oraz zna i potrafi w praktyce zastosować większość średniozaawansowanych konstrukcji gramatycznych. Nabyta i poszerzona wiedza językowa umożliwia rozumienie konkretnych i abstrakcyjnych treści związanych z różnymi dziedzinami życia, a także prowadzi do umiejętności samodzielnego konstruowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi ustnych. Dzięki rozwinięciu struktur gramatyczno-leksykalnych uczestnik jest w stanie komunikować się z płynnie z osobą anglojęzyczną z wykorzystaniem odpowiednich zwrotów i stosując odpowiednie reguły gramatyczne. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik korzysta z nabytej wiedzy językowej w celu rozumienia i wypowiadania się na różne tematy w języku angielskim. Uczestnik rozwinął umiejętności rozumienia i analizowania treści zawartych w wypowiedziach ustnych i pisemnych, a także po skończeniu kursu potrafi komentować, opisywać, opowiadać, udzielać porad, co umożliwia mu prowadzenie swobodnej rozmowy na dowolnie wybrany temat w języku angielskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: tematy przerabianie w trakcie kursu wpływają na wzrost świadomości osoby uczącej się języka dotyczącej zagrożeń życia codziennego. Uczestnicy kursu uczą się dostrzegać problemy międzyludzkie i radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. W czasie kursu ćwiczą zarówno rozwiązywanie sporów między stronami, a także prowadzenie rozmów w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska. Zdobyte umiejętności przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych typu motywacja innych do działania i umiejętne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
Drukuj do PDF