Kategorie usług
 
Menu

Język angielski zajęcia indywidualne poziom A1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/28/6133/537265
Cena netto 6 930,00 zł Cena brutto 6 930,00 zł
Cena netto za godzinę 99,00 zł Cena brutto za godzinę 99,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-04 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-14
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: - nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień - rozpoczynanie i kończenie rozmowy, proponowanie i przyjmowanie sugestii, stosowanie form grzecznościowych - wyrażanie swoich poglądów, opinii i uczuć - opisywanie przedmiotów, miejsc i ludzi, czynności - wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów - opowiadanie o wydarzeniach dania codziennego - opisywanie faktów z przeszłości. Słuchacz poznaje również kulturę krajów angielskojęzycznych. Wiedza: Zakres gramatyczny: - słuchacz posiada znajomość i potrafi wykorzystać w praktyce następujące zagadnienia gramatyczne: czasownik to be – zdania twierdzące, przeczące i pytające; zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące; dni tygodnia, liczby 0-20, tryb rozkazujący, Let’s…, C/an you…?/Can I…?Would you like…?; przedimek a/an/the, liczba mnoga rzeczowników, czas Present Simple, słówka pytające, łączniki and, but i or; Whose…?, Possessive ‘s, czas Present Continuous, przysłówki i zwroty określające częstotliwość, przyimki określające czas i miejsce, liczebniki porządkowe; czasowniki: like, love, don’t mind, hate; daty, czas Past Simple, There is/there are. Zakres leksykalny: - słuchacz posiada znajomość i potrafi wykorzystać w praktyce następujące zagadnienia leksykalne: zwroty związane z przedstawianiem się, nazwy państw i narodowości,  nazwy kolorów, zwroty związane z wyrażaniem sugestii, nazwy zawodów, rodzina, przedmioty codziennego użytku, czasowniki określające czynności codzienne, przymiotniki określające uczucia i samopoczucie, hobby, pogoda, ubrania, zwroty związane z telefonowaniem, nazwy miesięcy, muzyka, dom, pomieszczenia i przedmioty w domu. Kompetencje: Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy,
Drukuj do PDF