Kategorie usług
 
Menu

TOP MENEDŻER – KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I NIE TYLKO


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/13/7078/530439
Cena netto 2 380,00 zł Cena brutto 2 380,00 zł
Cena netto za godzinę 39,67 zł Cena brutto za godzinę 39,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-04
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Akredytacja dotyczy szkoleń: Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, Dyplomowany Specjalista ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, Menedżer imprez rozrywkowych i wydarzeń społeczno-kulturalnych, Asystent Innowacji - cykl szkoleń dla pracowników naukowych w zakresie wdrażania wyników prac badawczych, Coaching jako instrument rynku pracy, Studium Menedżerskie, Gra strategiczna z zakresu zarządzania firmą.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Łukasz Kielan Telefon 42 630 36 67
E-mail l.kielan@frp.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: uczestnik ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Uczestnik zna zasady funkcjonowania spółek na rynku, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, marketingu, prawa pracy. Umiejętności: uczestnik potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk współczesnej gospodarki, formułować własne opinia na ten temat oraz stawiać i weryfikować hipotezy. Potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego i posiada umiejętność ich rozumienia w oparciu o ocenę teoretyczną tych zjawisk. Kompetencje: uczestnik potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Uczestnik prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga skomplikowane kwestie związane z zarządzaniem spółką prawa handlowego, w tym spółką Skarbu Państwa.


Drukuj do PDF