Kategorie usług
 
Menu

Kurs certyfikowany trenersko-coachingowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/11147/518653
Cena netto 15 000,00 zł Cena brutto 15 000,00 zł
Cena netto za godzinę 115,38 zł Cena brutto za godzinę 115,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 130
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-25 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak,certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak,kurs kończy się egzaminem w formie egzaminu teoretycznego ( test wiedzy na platformie egzaminacyjnej) oraz egzaminu praktycznego i jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności metodycznych pozwalających na organizację procesu dydaktycznego nauczania dorosłych jako Trener i coach zgodnie z zasadami nauczania i uczenia się dorosłych oraz najbardziej skutecznymi metodami rozwojowymi z obszaru coachingu Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji oraz projektowania indywidualnych ścieżek rozwoju klineta poprzez metdoy coachingowe Uczestnik będzie potrafił w obszarze: Wiedzy: Omówić terminologię z zakresu prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych. Przedstawić standardy pracy i zasady etyczne w pracy trenera. Opisać rolę trenera w procesie edukacji. Scharakteryzować proces grupowy. Opisać trudności w pracy trenera. Przedstawić zasady autoprezentacji w pracy trenera. Opisać metodologię diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych - na poziomie uczestnika i organizacji. Omówić ewaluację i etapy działań po-szkoleniowych. Omówić zagadnienia związane z rynkiem szkoleniowym, w tym zasady tworzenia ofert szkoleniowych, wyceny szkoleń, praktyki biznesowej w branży. Umiejętności: Stosować techniki skutecznej komunikacji podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych. Dobierać metody do formy szkolenia i potrzeb oraz dojrzałości grupy. Stosować kreatywne metody konstruowania ćwiczeń i zadań oraz rozwiązywania problemów na sali. Tworzyć programy szkoleniowe oraz prowadzić ewaluację działań. Występować publicznie. Planować, tworzyć konspekty szkoleń. Udzielać informacji zwrotnej uczestnikom szkoleń. Kompetencji społecznych: Kontrolować emocje. Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu. W ocenie skupiać się na problemie i działaniu, a nie na wartościowaniu osoby. Działać proaktywnie, wszelkie działania samodzielnie ukierunkowywać na osiąganie celu. Radzić sobie ze stresem. Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe. Współpracować w zespole. Prowadzić dialog i dyskusje z osobami o odmiennych poglądach, przekonaniach moralnych, normach i wartościach Precyzyjnie i racjonalnie formułować własne stanowisko i uzasadniać własne przekonania. Zarządzać własnym czasem, organizować własną pracę, stawiać sobie cele i dobierać właściwe metody działań oraz określać priorytety w realizacji konkretnych za Przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych, podejmować decyzje będąc świadom ich skutków. Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej. Zarządzać sobą i procesem grupowym.  Rozwijać, pogłębiać i wykorzystywać swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej. Formułować i analizować problemy oraz dobierać możliwie optymalne metody ich rozwiązania na sali szkoleniowej. Rozpoznawać i opisywać problemy i konflikty oraz znajdować ich możliwe rozwiązania na sali szkoleniowej. Z zakresu coahcingu Uczestnik potrafi:Posiadacz certyfikatu Vocational Competence Certtificate ( VCC) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Coacha posiada następujące kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: -posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu -posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii -rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych -rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha -zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu -zna prawa i obowiązki coacha i klienta Umiejętności: -stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem -umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych -jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia -umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna, -umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów Kompetencje społeczne -uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów -posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem -potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki Efekty kształcenia potwierdzone są Certyfikatem VCC -systemem kształcenia zgodnym z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie coacha w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu. -


Drukuj do PDF