Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie zwiększające kompetencje menadżerów (zarządzanie procesami, jakością, określanie celów i priorytetów oraz analiza strategiczna w przedsiębiorstwie)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/6982/518332
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 321,43 zł Cena brutto za godzinę 321,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2020-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 572 446 834
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie: 1. Wiedzy: będzie znał metody i narzędzia analizy danych; miał wiedzę dotyczącą rynku, na którym działa firma – jego możliwości i ograniczeń; będzie wiedział, jak przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań; będzie znał oczekiwania społeczne i wymogi rynkowe w zakresie podnoszenia jakości w firmie; będzie miał wiedzę na temat transponowania wartości w normy i reguły postępowania; będzie miał wiedzę na temat zasad tworzenia kodeksów, procedur, regulaminów 2. Umiejętności: będzie potrafił sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa; będzie potrafił przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa; będzie potrafił przekazać wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa; będzie potrafił działać w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji); będzie potrafił zaplanować i wdrożyć monitoring zarządzania jakością w organizacji; będzie potrafił wdrożyć podstawowe elementy regulaminów, standardów działania; będzie potrafił wdrożyć rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnie z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji 3. Kompetencji społecznych: będzie rozumiał złożoność zjawisk ekonomicznych i społecznych; będzie zdolny do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów; będzie promował politykę jakości w przedsiębiorstwie; będzie tworzył rozwiązania długookresowe przy aktywnym współudziale różnych interesariuszy.
Drukuj do PDF