Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT. D - GRUPA LUTY


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/04/11964/510038
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 47,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-03 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny w zakresie prawa jazdy kategorii: A1,A,B,BE,C,CE,D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś
Osoba do kontaktu Aneta Urbanowicz Telefon 517520386
E-mail anetakardas@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
4. Cele kształcenia i sposoby ich osiągania Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem: a) wiedzy -– zna i rozumie podstawowe fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z kierowaniem autobusem, w szczególności zna: − zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy autobusu; − prawo o ruchu drogowym obowiązujące na terenie kraju oraz w przewozach międzynarodowych; − dokumenty obowiązkowe podczas kierowania autobusem; − dokumenty obowiązkowe podczas przewozu określonych ładunków; − techniki jazdy autobusem w różnych warunkach drogowych; − zalecenia instrukcji obsługi autobusu; − sposoby i metody zabezpieczania atobusu oraz przewożonego ładunku; − rodzaje i zasady dobierania parkingów oraz zasady bezpiecznego postoju pojazdu; − sposoby oznaczenia autobusu; − sposoby zabezpieczenia ładunku; − warunki załadunku specjalnych rodzajów ładunków; Umiejętności – wykonuje proste zadania związane z kierowaniem autobusem zgodnie z zasadami oraz według określonej w przedsiębiorstwie instrukcji, w szczególności potrafi: − przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania autobusem; − udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych; − dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania autobusem; − kierować autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców; − stosować techniki kierowania autobusem odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku; − przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi autobusu; − stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania autobusu; 13 − podstawy budowy oraz zasady eksploatacji samochodu; − zasady korzystania z dróg płatnych i bezpłatnych; − zasady bezpieczeństwa ADR (materiały niebezpieczne); − zasady udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom zdarzeń drogowych; − sposoby zabezpieczania miejsca wypadku, kolizji, zdarzenia. b) umiejętności- wykonuje proste zadania związane z kierowaniem autobusem zgodnie z zasadami oraz według określonej w przedsiębiorstwie instrukcji, w szczególności potrafi: − przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania autobusem; − udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych; − dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania autobusem; − kierować autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców; − stosować techniki kierowania autobusem odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku; − przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi autobusu; − stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania ciągnika siodłowego. Dobiera miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami przedsiębiorstwa wydanymi w tym zakresie; − uruchamiać odpowiednie procedury w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku; − oznaczać autobus zgodnie z przepisami; − zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy; − stosować zasady właściwej eksploatacji autobusu; − sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w autobusie; − obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami; − stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych; − stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego; − określać precyzyjnie położenie miejsca wypadku oraz jego skutki; − zapewniać bezpieczeństwo sobie oraz osobom poszkodowanym na miejscu wypadku, kolizji, zdarzenia; − nadzorować ilość oraz rodzaj załadowywanych i rozładowywanych towarów lub samodzielnie dokonywać czynności załadunku i rozładunku u klientów; − nadzorować prawidłowość rozmieszczenia ładunku na pojeździe, tak aby nie dochodziło do przeciążenia poszczególnych osi pojazdu lub samodzielnie wykonać czynności załadunku; − dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi; 14 − zabezpieczać i przechowywać dokumenty − odczytywać ważność dowodów rejestracyjnych, polis ubezpieczeniowych; − wypełniać kartę drogową; − przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy; − posługiwać się listami przewozowymi, CMR. c) kompetencji społecznych− ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, − dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autobus, − pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, − potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych


Drukuj do PDF