Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki poz. podstawowy i języka angielskiego poz. rozszerzony


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/12862/492402
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-29
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne
Osoba do kontaktu Eliza Trzaska Telefon 574 249 596
E-mail e.trzaska@kwalifikacjedlaciebie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
JĘZYK ANGIELSKI Cel edukacyjny: • Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z języka angielskiego - poziom rozszerzony. Cel kursu: • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym • powtórzenie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego, • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE. Celem kursu jest przygotowanie kursantów do zdania egzaminu maturalnego na poziome rozszerzonym. Praca w małej grupie pozwala powtórzyć i utrwalić poznany materiał a także na jego bazie rozszerzyć słownictwo jak i struktury leksykalno-językowe. Ważne jest również nauczanie umiejętności komunikacji oraz minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce. Na zajęciach kładzie się też nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Po ukończeniu kursu uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji MATEMATYKA Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi: - planować i wykonywać obliczenia na liczbach rzeczywistych; w szczególności obliczać pierwiastki, w tym pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych, - badać, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną, - wyznaczać rozwinięcia dziesiętne; znajdywać przybliżenia liczb; wykorzystywać pojęcie błędu przybliżenia, - stosować pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach, - posługiwać się pojęciem osi liczbowej i przedziału liczbowego; zaznaczać przedziały na osi liczbowej, - wykorzystywać pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x - a| = b, |x - a| > b, |x - a| < b, - obliczać potęgi o wykładnikach wymiernych oraz stosować prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych, - posługiwać się definicją logarytmu i stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. - posługiwać się wzorami skróconego mnożenia: (a ± b)2, (a ± b)2, a2 – b2, a3 ± b3, - rozłożyć wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias, - dodawać, odejmować i mnożyć wielomiany, - wyznaczać dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych, - obliczać wartość liczbową wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej, - dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wyrażenia wymierne; skracać i rozszerzać wyrażenia wymierne. - rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe; zapisywać rozwiązanie w postaci sumy przedziałów, - rozwiązywać zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do równań i nierówności kwadratowych, - rozwiązywać układy równań, prowadzące do równań kwadratowych, - rozwiązywać równania wielomianowe metodą rozkładu na czynniki, - rozwiązywać proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, - rozwiązywać zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do prostych równań wymiernych. - określać funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, - odczytać z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, - sporządzić wykres funkcji spełniającej podane warunki, - na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = −f(x), y = f(−x), - sporządzić wykresy funkcji liniowych, - wyznaczyć wzór funkcji liniowej, - wykorzystać interpretację współczynników we wzorze funkcji liniowej, - sporządzić wykresy funkcji kwadratowych, - wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej, - wyznaczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej, - wyznaczyć wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, - rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do badania funkcji kwadratowej, - sporządzić wykres, odczytać własności i rozwiązać zadania umieszczone w kontekście praktycznym związane z proporcjonalnością odwrotną, - sporządza wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym. - wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym, - zbadać, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny, - stosować wzory na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego, również umieszczone w kontekście praktycznym. - wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów ostrych, - rozwiązywać równania typu sinx = a, cosx = a, tgx = a, dla 0o < x < 90o, - stosować proste związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego, - znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych, wyznaczać wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. - korzystać ze związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu, - wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach, w tym umieszczonych w kontekście praktycznym, - znajdować związki miarowe w figurach płaskich, także z zastosowaniem trygonometrii, również w zadaniach umieszczonych w kontekście praktycznym, - określać wzajemne położenie prostej i okręgu. - wykorzystywać pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnie, - podać równanie prostej w postaci Ax + By + C = 0 lub y = ax + b, mając dane dwa jej punkty lub jeden punkt i współczynnik a w równaniu kierunkowym, - zbadać równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, - zinterpretować geometrycznie układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, Po ukończeniu kursu uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji
Drukuj do PDF