Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/05/9449/483102
Cena netto 3 512,20 zł Cena brutto 4 320,00 zł
Cena netto za godzinę 19,51 zł Cena brutto za godzinę 24,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-09
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu mgr Anna Chełminiak Telefon +48 56 611 4020
E-mail anna.chelminiak@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent PSPP uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, rozwoju systemu danin publicznych, teorii podatku, ustrojowych podstaw prawa podatkowego oraz legislacji podatkowej, regulacje zawarte w ordynacji podatkowej, orzecznictwo w sprawach podatkowych. Program studiów obejmuje dziewięć modułów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych (patrz pkt. 3). Słuchacz nabywa umiejętności w analizie i ocenie regulacji prawnych dotyczących podatków, identyfikuje i rozstrzyga problemy prawnopodatkowe oraz analizuje orzecznictwo, może samodzielnie prowadzić sprawy i postepowania, zna jego przebieg oraz środki prawne występujące w tym postepowaniu, potrafi sporządzić projekt podania, odwołania lub innego pisma procesowego, sporządzić wniosek o urzędową indywidualną interpretację prawa podatkowego, sporządzić skargę do sądu administracyjnego w sprawie podatkowej. Poznaje polski system kontroli podatkowej i skarbowej, zasady procedury, nabywa praktyczną wiedzę w prowadzeniu dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej. W zakresie nabytych umiejętności i kwalifikacji absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę, prawidłowo identyfikować i rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii podatkowoprawnych.


Drukuj do PDF