Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe. BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/14367/475493
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Osoba do kontaktu Dominika Turlej Telefon +48 71 333 11 04
E-mail dominika.turlej@handlowa.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz: -Posiada ogólną wiedzę na w zakresie prawa pracy oraz szczegółową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy -Zna i rozumie rolę bezpieczeństwa i higieny pracy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw -Zna i rozumie na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zna systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem -Posiada wiedzę na temat funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy -Posiada wiedzę na temat efektywnego budowania zespołu pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i zarządzania takim zespołem -Posiada wiedzę na temat metod kształcenia dorosłych -Zna zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie i bezpieczeństwa i higieny pracy -Posiada wiedzę w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy. -Posiada wiedzę na temat uwzględniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji stanowisk pracy -Zna standardowe metody oceny ryzyka zawodowego -Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy -Posiada wiedzę w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy. -Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa i wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk pracy -Posiada wiedzę w zakresie wymagań i kwalifikacji pracowników, niezbędnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy -Zna wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków i pomieszczeń pracy -Posiada wiedzę w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku -Posiada umiejętność stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy -Potrafi tworzyć systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz realizować działania wynikające z funkcjonowania tych systemów -Potrafi zidentyfikować złożone i nietypowe problemy w funkcjonowaniu zakładów pracy oraz użyć odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik z zakresu BHP -Potrafi realizować zdania służby bezpieczeństwa w zakładach pracy -Posiada umiejętności kierowania zespołem pracowników bhp -Potrafi prowadzić szkolenia w dziedzinie i bezpieczeństwa i higieny pracy -Posiada umiejętność prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy -Potrafi identyfikować i analizować zagrożenia występujące w środowisku pracy -Posiada umiejętność dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. -Potrafi określać wymagania w zakresie bhp dla obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy -Posiada umiejętność uwzględniania zasad bhp przy organizacji stanowisk pracy -Potrafi oceniać spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk pracy -Potrafi określać wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków i pomieszczeń pracy -Potrafi oceniać spełnienie przez pracowników wymagań i kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy -Potrafi postępować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku -Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności profesjonalne -Potrafi pracować w grupie oraz przekonywać do udziału w inicjatywach i projektach propagujących bezpieczeństwo i higienę pracy -Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i systematycznie aktualizuje swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy -Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów bezpieczeństwa i higieny pracy i poza nim -W sposób odpowiedzialny identyfikuje działania niezbędne do prawidłowej realizacji zadań służby bhp oraz samodzielnie kieruje prowadzenie takich działań -Potrafi adaptować się i działać w zmiennych i niespodziewanych warunkach oraz w sytuacjach kryzysowych, np. związanych z wypadkami przy pracy -Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz w sposób przystępny przekazuje wiedzę osobom nie będącym specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w ramach szkoleń w dziedzinie bhp


Drukuj do PDF