Kategorie usług
 
Menu

Język niemiecki poziom A1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/6133/469873
Cena netto 5 100,00 zł Cena brutto 5 100,00 zł
Cena netto za godzinę 63,75 zł Cena brutto za godzinę 63,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-19
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno–gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w tekście. Pisanie - słuchacz potrafi wypełnić prosty formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne.  Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa dodatkowo następujące umiejętności: - nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o dane rozmówcy), zadawanie pytań o samopoczucie i reagowanie na takie pytania - opowiadanie o swoim hobby i czynnościach wykonywanych w ciągu dnia - pytanie o godzinę i odpowiadanie na takie pytania, opowiadanie o rozkładzie dnia, ustalanie terminów i miejsc spotkań, opowiadanie o swoich planach, ustalanie terminarza, podawanie daty - opowiadanie o czynnościach wykonywanych w zależności od pory roku, opowiadanie o ulubionych dyscyplinach sportowych - opowiadanie o własnej rodzinie, opisywanie członków rodziny, opisywanie cech charakteru, opowiadanie o zakazach i nakazach, wyrażanie życzeń - opisywanie prostych problemów i szukanie rozwiązań Wiedza: Zakres gramatyczny: - zaimki osobowe w mianowniku, odmiana czasownika sein, odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, liczebniki 1-100, czasownik sprechen, pytania o rozstrzygnięcie - odmiana czasowników typu: arbeiten, zeichnen, öffnen; odmiana czasowników nieregularnych: treffen, helfen, geben, lesen, sehen; użycie rodzajnika nieokreślonego i określonego, liczba mnoga rzeczowników, odmiana czasownika haben, odmiana czasownika mögen; przeczenie kein, przeczenie nicht, odmiana rodzajnika nieokreślonego, określonego i przeczenia kein - w bierniku - odmiana czasowników rozdzielnie złożonych, szyk przestawny, odmiana czasowników typu: laufen, fahren, schlafen, odmiana czasowników zwrotnych; czasowniki modalne: können, müssen, wollen; szyk wyrazów w zdaniu z czasownikiem modalnym - zaimki dzierżawcze, dopełniacz saksoński przy imionach własnych, odmiana czasowników modalnych: dürfen, sollen i formy möcht- ; stopniowanie przysłówka gern; zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, aber, oder, sondern, denn Zakres leksykalny: - formy powitań i pożegnań, pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania, liczebniki 1-100, przedstawienie siebie i innych osób; alfabet niemiecki, nazwy narodowości i przymiotniki utworzone od nazw państw, - słownictwo związane z hobby, nazwy czynności wykonywanych w ciągu dnia - podawanie godzin, nazw pór dnia, nazwy czynności związanych z opisem dnia, nazwy pór roku, nazwy dyscyplin sportowych, umawianie się na spotkania, określanie terminów i miejsca spotkań, nazwy miesięcy, nazwy świąt i uroczystości (święta kalendarzowe, święta rodzinne); nazwy czynności związanych z organizacją i przebiegiem przyjęcia/imprezy - nazwy członków rodziny i stopni pokrewieństwa, przymiotniki określające cechy charakteru, nazwy obowiązków domowych/codziennych, określenia związane z opisywaniem prostych problemów - typy domów i mieszkań, położenie domu i mieszkania, podawanie adresu, nazwy pomieszczeń w domu i mieszkaniu, nazwy czynności wykonywanych w poszczególnych pomieszczeniach, nazwy mebli i sprzętów domowych, nazwy kolorów, przymiotniki opisujące pomieszczenia Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.
Drukuj do PDF