Kategorie usług
 
Menu

NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY: B1.2, B1.3- KURSY SEMESTRALNE, B 2.2 KURS INTENSYWNY- 176 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/07/10316/468368
Cena netto 2 640,00 zł Cena brutto 2 640,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 176
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Das ÖSD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon +48 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach, potrafi prowadzić normalną rozmowę z native speakera, potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim. Zna zasady gramatyczne niezbędne na poziomie B2.1


Drukuj do PDF