Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na instruktorów kat. A / Kierunek Kariera / MBON


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/22354/459139
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-24 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat A, B. Szkolenie dodatkowe..
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia instruktora zdobywa się po zakończonym kursie i zdanym egzaminie państwowym przed komisją powołaną przez wojewodę.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja powołana przez wojewodę, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13.11.2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców oraz opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora prawa jazdy kat. A w celu uzyskania uprawnień do szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców kat. A.
Drukuj do PDF