Kategorie usług
 
Menu

OWI O 10 Wsparcie doradcze w zakresie możliwości wdrożenia ochrony własności intelektualnej nowego produktu (technologii lub usług)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/18012/454686
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 352,94 zł Cena brutto za godzinę 434,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-12-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kancelaria Audytorska EXPERIO Krzysztof Klimczak
Osoba do kontaktu Krzysztof Klimczak Telefon +48665656766
E-mail biuro@kancelaria-experio.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem realizacji usługi jest wsparcie doradcze dla pracowników w przeprowadzeniu analizy stanu techniki na rynku krajowym i ewentualnie światowym oraz określeniu możliwości zabezpieczenia (w zakresie praw własności, w tym własności intelektualnej) nowych produktów lub usług firmy. Wybór sposobu zabezpieczenia praw własności dla nowego produktu, usługi lub technologii w zależności od analizowanych czynników zewnętrznych – w tym innych, podobnych rozwiązań na rynku. W zależności od tego jaki produkt, usługa lub technologia ma być poddana analizie w ramach usługi doradczej, rozważane będą rozwiązania w zakresie np. możliwości zgłoszenia patentowego, zastrzeżenia wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego a także autorskich opracowań różnego rodzaju analiz itp. Dzięki usłudze pracownicy będą potrafili przeprowadzić działania umożliwiające ochronę praw własności do opracowywanego produktu, usługi lub technologii za pomocą odpowiednich i obecnie wykorzystywanych form ochrony własności intelektualnej. Przedsiębiorstwo (pracownicy korzystający z usługi) w ciągu jednego roku (optymalnie 6-12 miesięcy) po zakończeniu usługi będą mogli przygotować i przeprowadzić wszelkie prace związane ze zgłoszeniem zabezpieczenia praw i przesłaniem go do Urzędu Patentowego (lub dodatkowo innych organów – w tym europejskich, światowych). Zgłoszenie takie będzie dotyczyło przynajmniej jednego produktu, technologii lub usługi. Celem usługi jest możliwość opracowania przez pracowników Przedsiębiorstwa zgłoszenia patentu, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego (S) dla przynajmniej jednego produktu, usługi lub technologii wybranego i priorytetowego dla Przedsiębiorcy (M), który pozwoli zabezpieczyć prawa do danego rozwiązania i przychodów z nim związanych – uniknięcie kopiowania, kradzieży intelektualnej itd. (A), z wykorzystaniem nabytych umiejętności i wiedzy pozyskanych w wyniku usługi doradczej(R ) w okresie maksymalnie jednego roku po zakończeniu usługi doradczej (T). (R) Prawa audytorskie – Kancelaria Audytorska EXPERIO
Cel edukacyjny
Uczestniczący w usłudze (jej przekazaniu) pracownicy Klienta będą zapraszani do udziału we warsztatach prowadzonych przez naszego eksperta (-ów), a poprzez swój udział zostaną zaznajomieni ze sposobami ochrony własności intelektualnej (zabezpieczenia „biznesu” firmy) – do nowego, innowacyjnego produktu, usługi. Uczestnicy (wybrani pracownicy naszego Klienta) nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie badania rynku docelowego oraz sposobu zabezpieczenia własności firmy. W szczególności (uczestnicy) nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne takie jak: w zakresie wiedzy: - w jaki sposób można chronić prawa własności intelektualnej dla technologii (lub produktu) Firmy w formie wynalazku, - w jaki sposób można chronić prawa własności intelektualnej dla technologii (lub produktu) Firmy w formie wzoru przemysłowego i czym się różni od pozostałych form ochrony. - w jaki sposób można chronić prawa własności intelektualnej dla technologii (lub produktu) Firmy w formie wzoru użytkowego i czym się różni od pozostałych form ochrony. w zakresie umiejętności: - analizuje problemy dotyczące korzyści i wad dla różnych form zabezpieczenia ochrony własności intelektualnej, - zna podstawy dotyczące sposobu opisu wzoru (wynalazku), w zakresie kompetencji społecznych: - uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę dotyczącą form zabezpieczania ochrony własności intelektualnej; - dostrzega i formułuje problemy w omawianym obszarze ochrony – wzór / wynalazek; - praca w zespole, skuteczne porozumiewanie się, kreatywne myślenie; (R) Prawa audytorskie – Kancelaria Audytorska EXPERIO
Drukuj do PDF