Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego - poziom C1 zaawansowany - TY=N6 (C1) - zajęcia od 2020-02-17 (poniedziałki) - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/11271/445847
Cena netto 2 480,00 zł Cena brutto 2 480,00 zł
Cena netto za godzinę 55,11 zł Cena brutto za godzinę 55,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-06-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język niemiecki- poziom ponadśredniozaawansowany (B2) - ZMP
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Izabela Cybulska Telefon +48 217 78 01
E-mail tychy@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: zdobycie wiedzy z języka niemieckiego na poziomie C1 tj. zaawansowanym umożliwiającym nawiązanie komunikacji z osobami porozumiewającymi się w tym języku poprzez przyswojenie słownictwa (ogólnego) oraz fundamentalnych struktur gramatycznych na poziomie C1 (zaawansowanym). Nabycie oraz rozwój wymienionych struktur gramatyczno-leksykalnych umożliwi uczestnikom rozumienie treści związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym oraz nawiązanie komunikacji wykorzystując poznane zwroty oraz stosując odpowiednie reguły gramatyczne na poziomie C1. Umiejętności: uczestnicy będą korzystali z nabytej wiedzy w celu rozumienia oraz przekazywania komunikatów związanych z życiem codziennym oraz świadomego funkcjonowania w środowisku niemieckojęzycznym. Uczestnicy nabędą oraz rozwiną sprawności językowe tj. rozumienia, analizowania oraz wypowiadania się na rozmaite tematy, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej na poziomie C1. Umiejętności te umożliwią uczestnikom radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się np. w trakcie podróży, tworzenie spójnych wypowiedzi, komentarzy, uwag, rad oraz próśb na tematy które zna. Kompetencje społeczne: uczestnicy będą posiadali umiejętność komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Nabędą zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami języka niemieckiego. Kurs doprowadzi do rozwoju oraz poszerzenia świadomości umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych oraz przełamywania barier językowych. Dzięki tematom przerabianym w ramach kursu wśród uczestników nastąpi wzrost świadomości nt. zwyczajów, praktyk oraz norm panujących w wybranych krajach niemieckojęzycznych, co umożliwi zrozumienie oraz zastosowanie się do norm zarówno w życiu codziennym jak i w kontekście środowiska pracy.


Drukuj do PDF