Kategorie usług
 
Menu

Pokolenia w biznesie - Baby boomers, X, Y


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/39980/445157
Cena netto 12 530,00 zł Cena brutto 12 530,00 zł
Cena netto za godzinę 379,70 zł Cena brutto za godzinę 379,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 33
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-13 Termin zakończenia usługi 2019-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Biznes Marketing Consulting Group SP. Z O.O
Osoba do kontaktu Daniel Mariusz Brzozowski Telefon +48794936733
E-mail gabriel@bmcg.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest objaśnienie uczestnikom różnic pokoleniowych oraz nabycie umiejętności niwelowania tych różnic, a finalnie efektywne ich wykorzystanie. Uczestnicy poznają pokolenia Baby boomers, X, Y oraz cechy ich wyróżniające. Zważywszy na odmienne środowiska wychowania i skok technologiczny umiejętność kooperacji miedzy wszystkimi pokoleniami może przyczynić się do znacznego wzrostu rozwoju firmy i sprzedaży. Celem szkolenia "Pokolenia w biznesie - Baby boomers, X, Y " jest przygotowanie uczestników do efektywnej współpracy. Wskazanie im możliwości jakie kryją się w wymianie doświadczeń pokoleniowych. Kolejnym celem jest nauczenie uczestników zrozumiałej komunikacji wewnątrz firmy dzięki czemu ich współpraca będzie bardziej efektywna. Poprawny system komunikacji znacząco wpłynie na tworzące się relacje w firmie, dzięki temu zespół stanie się bardziej wydolny i kompatybilny. Kolejnym celem szkolenia jest zwiększenie poziomu kompetencji społecznych w obszarach takich jak wzajemne zrozumienie i poznawanie się, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, pomaganie oraz wywieranie wpływu, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Dzięki zwiększeniu kompetencji społecznych zostanie osiągnięty kolejny cel szkolenia, którym jest zwiększenie inteligencji społecznej ukierunkowanej na świadomość, samokontrolę . Uczestnicy szkolenia poznają systemy tworzące techniki zrozumiałych działań międzyludzkich ukierunkowanych na współprace miedzy pokoleniową. Celem szkolenia jest też nabycie wiedzy z tematu założeń Simona Sinka odnośnie ideologicznego postrzegania działań zespołu zróżnicowanego pokoleniowo. Dzięki tej wiedzy uczestnicy nauczą się tworzyć tak zwany "Bank Wiedzy", który pozwala ludziom współpracującym wykorzystywać doświadczenia i wiedzę pokoleniową bez narzucania jej przez osobę doświadczoną i odrzucania jej przez osobę korzystającą. Celem "Banku Wiedzy" jest stworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia poprzez wykorzystanie w sposób pozytywnych różnic pokoleniowych, która sprawiają iż zespół pracujący wspólnie uzupełnia się. Uczestnicy szkolenia naucza się wykorzystywać i budować autorytet wśród swoich współpracowników dzięki temu wzrośnie poziom asertywności, a to pozwoli na bezkonfliktową prace zespołu. Kolejnym celem szkolenia jest wypracowanie systemu komunikacji międzypokoleniowej. Uczestnicy poznają systemy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nauczą się razem czym jest empatia i jak ją wykorzystywać w pracy zespołu pokoleniowego. W/w cele szkoleniowe będą ściśle powiązane ze wzrostem umiejętności obsługi klienta pokoleniowego. Pokolenie X nabędzie umiejętności obsługi pokolenia Baby boomers, a pokolenie Baby boomers pokolenia X. Oczywiście te same zastosowanie na szkoleniu odnajdzie pokolenie Y. Kolejnym celem szkolenia jest zrozumienie różnic pokoleniowych i dostosowania do nich sposoby komunikacji, tym razem komunikacji zewnętrznej. Dzięki tej umiejętności uczestnicy szkolenia znacząco poprawią funkcjonowanie firmy, ale też i zwiększą przychody biznesu. Uczestnicy nauczą się sposobów i technik obsługi klienta pokoleniowego. Nabędą umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów pokoleniowych i dzięki czemu będą potrafili przedstawić finalne zastosowanie produktu lub usługi odpowiednio do pokolenia z którego pochodzi klient. Uczestnicy nauczą się obsługi reklamacji w środowisku pokolenia mieszanego. Nauczą się podstaw tworzenia kontentu skierowanego do odpowiedniego pokolenia przez kanały online. Kolejnym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników w temacie technik negocjacyjnych w zagadnieniach B2B i B2C w odniesieniu do Baby boomers, X, Y. Jest to cel którego osiągnięcie pozwoli przejść do kolejnego celu którym są zaawansowane techniki obsługi kontrahentów pokoleniowych. Celem szkolenia jest też wskazanie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu. Dzięki w/w technikom dostosowanym do pokoleń Baby boomers, X, Y uczestnicy nauczą się przeciwdziałać temu zjawisku. Szkolenie ma też wskazać dla pracodawców profity z faktu zatrudniania osób 50+,a dla pracowników możliwości kryjące się w zróżnicowanym wiekowo środowisku pracy.
Drukuj do PDF