Kategorie usług
 
Menu

Sprawozdania finansowe i ich analiza (on-line) kurs dla kandydatów biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/03/12433/423427
Cena netto 3 084,00 zł Cena brutto 3 084,00 zł
Cena netto za godzinę 35,05 zł Cena brutto za godzinę 35,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 88
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-14 Termin zakończenia usługi 2020-04-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 33
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Sprawozdania finansowe i ich analiza ". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych. Celem kursu jest: - przyrost wiedzy i praktycznych umiejętności - możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w obecnie wykonywanej pracy zawodowej - umożliwienie awansu społecznego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji. W zakresie wiedzy, uczestnik pozna: - ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - roczne i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych - analizę finansową - raportowanie niefinansowe W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - określić rodzaj sprawozdań, ich przeznaczenia i wykorzystania dla potrzeb zewnętrznych i zarządzania jednostką. - sporządzić wszystkie elementy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSR - Identyfikować podmiot dominujący i pozostałe podmioty grupy kapitałowej dla celów konsolidacji. - identyfikować obowiązki informacyjne spółek notowanych na głównym rynku GPW, w tym w zakresie sporządzania informacji poufnych, raportów bieżących, raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych. - Korzystać z nowoczesnych narzędzi analizy finansowej. - wskazać podstawowe różnice pomiędzy raportowaniem finansowym, niefinansowym oraz zintegrowanym. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF