Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych - edycja II


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/7712/419384
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 25,29 zł Cena brutto za godzinę 25,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 170
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny STUDIA PODYPLOMOWE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu mgr Iwona Troc Telefon 857469825, 734483757
E-mail d.szpilko@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie do bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego. Uczestnik studiów podyplomowych Zarzadzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych osiągnie następujące efekty kształcenia. Uczestnik studiów podyplomowych Zarzadzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych osiągnie następujące efekty kształcenia. Absolwent zna i rozumie: • istotę oraz cele nowoczesnego zarządzania, w szczególności zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji; • zagrożenia oraz skutki wynikające z niewłaściwego przechowywania i przetwarzania danych; • zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego; • zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego; • obszary i cele audytu informatycznego oraz metody i narzędzia wykorzystywane w informatyce śledczej; • najważniejsze teorie etyczne w kontekście bezpieczeństwa informacji. Absolwent potrafi: • wykorzystać wiedzę z zakresu koncepcji, metod i technik zarządzania w różnych sytuacjach oraz adoptować je do specyficznych warunków zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji; • zidentyfikować obszary i procesy biznesowe w organizacji, w których dochodzi do przetwarzania informacji, w szczególności danych osobowych; • zarządzać bezpieczeństwem informacji w organizacji; • przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz dobierać środki adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk; • wskazać i wykorzystać właściwe narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie systemu ochrony danych osobowych; • wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygnięcia etycznego problemu; • prowadzić audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; • komunikować się i współdziałać w grupie na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji; • planować własny rozwój zawodowy i podległych mu pracowników w zakresie pełnionej funkcji Inspektora Ochrony Danych. Absolwent jest gotów do: • współpracy i kształtowania właściwych relacji zawodowych w organizacji; • krytycznego oceniania posiadanej wiedzy; • odpowiedzialnego pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych oraz przestrzegania zasad etyki.


Drukuj do PDF