Kategorie usług
 
Menu

Kreowanie przewagi konkurencyjnej firm w oparciu o zindywidualizowany model procesu obsługi klienta oraz narzędzia skutecznych negocjacji –intensywne warsztaty dla branży rachunkowej.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/40526/413916
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 266,67 zł Cena brutto za godzinę 328,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-10 Termin zakończenia usługi 2019-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OpenMind Management and Training Joanna Wojtowicz
Osoba do kontaktu Joanna Wojtowicz Telefon +48505969405
E-mail omt.joanna.wojtowicz@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do postępowania w ramach wykonywanych obowiązków służbowych i pełnionych ról w firmie zgodnie z polityką firmy i przyjętymi w niej zasadami dotyczącymi procesu obsługi klienta ze świadomością roli, jaką odgrywają w procesie kreowania pozytywnego wizerunku firmy oraz przewagi konkurencyjnej. Obecnie wskutek rosnącej konkurencji na rynku postrzeganie funkcji jaką pełni obsługa klienta w przedsiębiorstwie nie ogranicza się wyłącznie do działań wspierających generowanie obrotów firmy i systematyzowania procesów sprzedaży produktów lub usług. Szczególnie istotne stało się skoncentrowanie działań pracowników pozostających zarówno w długotrwałych jak i incydentalnych kontaktach z kontrahentem na zapewnieniu pozytywnej relacji z klientem, skutkującej kształtowaniu się pozytywnych doświadczeń, satysfakcji i lojalności u klienta. Profesjonalna obsługa klienta wspomagana umiejętnym wykorzystywaniem narzędzi skutecznych negocjacji umożliwia osiąganie możliwie najkorzystniejszych rozwiązań częściowego konfliktu interesów, z uwzględnieniem charakteru dotychczasowej współpracy z Klientem, dbałości o zachowanie pozytywnych stosunków biznesowych w dalszej perspektywie oraz częściowej wspólnoty interesów, co przekłada się na wymierne wyniki osoby odpowiedzialnej za zawarcie danego kontraktu/umowy w firmie, a docelowo przedsiębiorcy. Szkolenie umożliwi uczestnikom usługi wykonanie analizy podejmowanych działań w kontekście specyfiki strony negocjacji, przedmiotu, rentowności przedsięwzięcia oraz celu w oparciu o techniki i metody dostosowane do osiągnięcia wyznaczonych celów negocjacyjnych. Powyższe z kolei bezpośrednio wpłynie na wyniki finansowe firmy oraz, w wyniku poleceń, na jej ekspansję na rynku. Z kolei niesatysfakcjonująca klienta obsługa może generować w przedsiębiorstwie szkody zarówno finansowe (takie jak zmniejszenie ilości zamówień lub brak finalizacji transakcji, zwiększenie nakładów na pozyskanie nowych kontrahentów) jak i pozafinansowe (utrata klienta, negatywny wizerunek firmy). Dzięki powyższemu szkolenie w perspektywie długofalowej pozytywnie wpłynie na wzrost skuteczności i efektywności pracowników przedsiębiorstwa w kontekście założonych celów ekonomicznych oraz wizerunkowych. W konsekwencji szkolenie przełoży się na udoskonalenie, sprofesjonalizowanie i ujednolicenie procesu obsługi klienta, a docelowo na wzrost dynamiki przyrostu liczby klientów oraz potencjalnych partnerów biznesowych przedsiębiorcy względem dotychczasowej ilości kontrahentów oraz wpłynie na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Wobec tego szkolenie pozwoli na osiągnięcie bezpośredniego celu biznesowego usługi zgodnego z zasadą SMART jakim jest: - dla mikroprzedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) nastąpi pozyskanie i zawarcie kontraktów lub umów z 2 nowymi klientami (S-specific, M-measurable) w wyniku wdrożenia w firmie wysokojakościowej, spójnej i profesjonalnej obsługi klienta (efektywnej i zadowalającej samego klienta i zaspokajającej jego potrzeby, jako odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwo) i wdrożeniu przez uczestników szkolenia poznanych technik, metod i narzędzi negocjacji. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu- instytucji szkoleniowej, trenera, uczestników szkolenia, osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Jest również realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic). - dla małego przedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) nastąpi pozyskanie i zawarcie kontraktów lub umów z 5 nowymi klientami (S-specific, M-measurable) w wyniku wdrożenia w firmie wysokojakościowej, spójnej i profesjonalnej obsługi klienta (efektywnej i zadowalającej samego klienta i zaspokajającej jego potrzeby, jako odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwo) i wdrożeniu przez uczestników szkolenia poznanych technik, metod i narzędzi negocjacji. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu- instytucji szkoleniowej, trenera, uczestników szkolenia, osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Jest również realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic). - dla średniego przedsiębiorstwa: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia szkolenia (T-time relations) nastąpi pozyskanie i zawarcie kontraktów lub umów z 7 nowymi klientami (S-specific, M-measurable) w wyniku wdrożenia w firmie wysokojakościowej, spójnej i profesjonalnej obsługi klienta (efektywnej i zadowalającej samego klienta i zaspokajającej jego potrzeby, jako odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwo) i wdrożeniu przez uczestników szkolenia poznanych technik, metod i narzędzi negocjacji. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu- instytucji szkoleniowej, trenera, uczestników szkolenia, osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Jest również realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic).
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie procesu profesjonalnej obsługi klienta, a tym samym bezpośredniego lub pośredniego wpływu na realizację założonych planów sprzedażowych i zaplanowanych poziomów rentowności w odniesieniu do usług przedsiębiorstwa. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie posiadał wiedzę nt/ będzie wiedział i znał: -posiadał pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzę zbieżną z tematyką realizowanego programu szkoleniowego, -skuteczne narzędzia komunikacji oraz główne style komunikacji z kontrahentem na każdym etapie jego obsługi, -metody komunikacji, współpracy i obsługi kontaktach z tzw. "klientem trudnym", -techniki rozpoznawania typu kontrahenta i jego potrzeb oraz oczekiwań, -cechy i sposoby wykorzystania niekorzystnego kontekstu jako okazję do budowania relacji z klientem, -strategie i style negocjacyjne w codziennej pracy, w szczególności jak stosować metody, techniki i narzędzia skutecznych negocjacji, -zasady planowania negocjacji oraz doboru strategii negocjacyjnych w zależności od sytuacji, -praktyczne narzędzia wywierania wpływu wykorzystywane podczas kontaktów z trudnym klientem. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie umiał/potrafił: -wykorzystywać w praktyce skuteczne narzędzia komunikacji oraz główne style komunikacji z kontrahentem na każdym etapie jego obsługi, -wykorzystywać w praktyce metody komunikacji, współpracy i obsługi kontaktach z tzw. "klientem rudnym", -wykorzystywać w praktyce techniki rozpoznawania typu kontrahenta i jego potrzeb oraz oczekiwań, -wykorzystywać w praktyce niekorzystny kontekst jako okazję do budowania relacji z klientem, -wykorzystywać w praktyce strategie i style negocjacyjne w codziennej pracy, w szczególności jak stosować metody, techniki i narzędzia skutecznych negocjacji, -wykorzystywać w praktyce zasady planowania negocjacji oraz doboru strategii negocjacyjnych w zależności od sytuacji, -wykorzystywać praktyczne narzędzia wywierania wpływu wykorzystywane podczas kontaktów z trudnym klientem. Dodatkowo u uczestników rozwinięte zostaną kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania, negocjowania), asertywności, radzenia sobie z emocjami czy efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych, co oznacza, iż w toku uczenia się uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF