Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego. Poziom B1+. Zajęcia indywidualne. BON SZKOLENIOWY - dofinansowanie 88%.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/19/28200/403671
Cena netto 16 800,00 zł Cena brutto 16 800,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 75,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 224
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka zgodny z międzynarodowym systemem kształcenia ( Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) CEFR.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ETS GLOBAL A subsidiary of Educational Testing Service
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS GLOBAL A subsidiary of Educational Testing Service
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Language Education dr Marcin Rogalski
Osoba do kontaktu marcin rogalski Telefon 606649455
E-mail marcinrr@hotmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1+ określonym przez Europejski system opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference CEFR). Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera i doskonali następujące umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania: wyrażanie zgody i jej braku, wyrażanie opinii innych osób, opisywanie zalet i wad, rozwiązywanie nieporozumień, wyrażanie opinii, raportowanie wypowiedzi, wyrażanie preferencji, spekulowanie, sugerowanie alternatyw, wyrażanie zgody i jej braku, wyrażanie porad, proponowanie rozwiązań, przekonywanie, parafrazowanie, opisywanie różnic i podobieństw, porównywanie opisywanie ilustracji, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, wyrażanie planów i przewidywań. Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera i doskonali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz wiadomości najważniejszych typów interakcji słownej na odpowiednim poziomie językowym zależnym od prowadzonej usługi, znajomości konwencji społecznych, aspektów kultury języka (formalny, nieformalny) oraz kultury krajów anglojęzycznych. Doskonali też wiedzę z zakresu prostych tekstów literackich z kręgu kultury anglojęzycznej. Celem szkolenia jest również kształtowanie kompetencji społecznych uczestnika. W ramach szkolenia uczestnik, poprzez ćwiczenie języka obcego dowiaduje się w jaki sposób utrzymać optymalny poziom zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz promocję zdrowego stylu życia. Poprzez interakcję językową uczestnik uświadamia sobie ważność takich aspektów życia społecznego jak: zasady postępowania społecznego, reguł ogólnie uznanych za pro-społeczne, równości płci i niedyskryminacji w społeczeństwie i miejscu pracy, aspektów tożsamości narodowej i europejskiej. Wszystkie dodatkowe koszty pokrywa usługodawca, a mianowicie: certyfikacja 12zł walidacja 400zł materiały szkoleniowe 160zł


Drukuj do PDF