Kategorie usług
 
Menu

Wycinka zieleni w 2019 r.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/08/37052/269118
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 450,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 75,00
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-24 Termin zakończenia usługi 2019-01-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Ekologia i rolnictwo
Techniczne
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Meeting Factory sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Izabella Bruzda Telefon +48 12 292 64 84
E-mail szkolenie@meetingfactory.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1. Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone) 2. Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy - w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd.) 3. Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków 4. Omówienie nowych zasad ochrony zieleni 5. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera 6. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia 7. Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń 8. Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni - jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura) 9. UWAGA: na szkoleniu zostaną omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni
Drukuj do PDF