Usługa - Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA

Numer usługi 2021/03/01/7712/960387

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 900,00 zł netto za osobę

6 900,00 zł brutto za osobę

33,17 zł netto za osobogodzinę

33,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się finansami, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę oraz chcą zdobyć kolejne kompetencje w tym zakresie.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2021
Liczba godzin usługi: 208
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Politechniki Białostockiej
Zakres uprawnień: STUDIA PODYPLOMOWE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Nazwa przedmiotu

Godziny

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

w.

ćw.

razem

SEMESTR I

Zarządzanie efektywnością ACCA

20

20

40

9

Egzamin, kolokwium

Systemy podatkowe ACCA

32

16

48

12

Egzamin, aktywność oraz praca w grupie

Raportowanie finansowe ACCA

20

20

40

10

Egzamin, kolokwium

SEMESTR II

Audyt ACCA

20

20

40

8

Egzamin, kolokwium

Zarządzanie finansami ACCA

20

20

40

14

Egzamin, kolokwium

Razem semestr I

72

56

128

31

Razem semestr II

40

40

80

22

RAZEM

112

96

208

53

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie efektywnością ACCA
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie efektywnością ACCA
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie efektywnością ACCA
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie efektywnością ACCA
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie efektywnością ACCA
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy podatkowe ACCA
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie finansowe ACCA
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie finansowe ACCA
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie finansowe ACCA
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie finansowe ACCA
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie finansowe ACCA
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt ACCA
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt ACCA
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt ACCA
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt ACCA
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt ACCA
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami ACCA
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami ACCA
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami ACCA
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami ACCA
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami ACCA
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. Absolwent będzie posiadał kompetencje jakie stawia finansistom zmieniający się świat. Uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają karierę i rozwój.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Symbol

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia określonych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

na poziomie 6 PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia określonych na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

na poziomie 6 PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie

RiZF_W1

w zaawansowanym stopniu istotę oraz cele nowoczesnego zarządzania,
w szczególności zarządzania finansami w organizacji oraz kapitałem ludzkim

P6S_WG

P6Z_WT, P6Z_WO

RiZF_W2

fundamentalne zagrożenia oraz skutki wynikające z niewłaściwej oceny ryzyka finansowego

P6S_WG, P6S_WK

P6Z_WZ

RiZF_W3

w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania systemów prawnych w Polsce i ich interakcji z regulacjami międzynarodowymi oraz kierunki zmian

P6S_WG, P6S_WK

P6Z_WT

RiZF_W4

potrzebę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

P6S_WG, P6S_WK

P6Z_WT, P6Z_WZ, P6Z_WO

RiZF_W5

podstawowe obszary i cele audytu oraz metody i wykorzystywane w tym zakresie narzędzia

P6S_WG, P6S_WK

P6Z_WO

RiZF_W6

najważniejsze zagadnienia etyczne oraz stosowania dobrych praktyk w kontekście zarządzania organizacją

P6S_WK

P6Z_WT

RiZF_W7

otoczenie gospodarcze oraz jego wpływ na przedsiębiorstwo

P6S_WK

P6Z_WT

RiZF_W8

potrzebę wielopłaszczyznowej współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami zainteresowanymi (stakeholderami)

P6S_WK

P6Z_WT

Umiejętności: absolwent potrafi

RiZF_U1

wykorzystać wiedzę z zakresu koncepcji, metod
i technik zarządzania w różnych sytuacjach oraz adaptować je do aktualnych potrzeb

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U2

zidentyfikować obszary i procesy biznesowe w organizacji, które generują istotne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U3

zarządzać płynnością finansową w organizacji

P6S_UW

P6S_UO

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U4

przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń w organizacji oraz dobierać środki adekwatne do zidentyfikowanych problemów

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U5

wskazać i wykorzystać właściwe narzędzia zarządzania finansami w organizacji

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U6

wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy
i rozstrzygnięcia etycznego problemu

P6S_UW

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U7

prowadzić audyty wewnętrzne i zewnętrzne

P6S_UW, P6S_UO

P6Z_UI, P6Z_UO

RiZF_U8

komunikować się i współdziałać w grupie i otoczeniu gospodarczym

P6S_UO, P6S_UK

P6Z_UI, P6Z_UO

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

RiZF_K1

współpracy i kształtowania właściwych relacji zawodowych w organizacji

P6S_KO

P6Z_KP, P6Z_KW

RiZF_K2

krytycznego oceniania posiadanej wiedzy

P6S_KK

P6Z_KP

RiZF_K3

odpowiedzialnego pełnienia ról w zakresie finansów, rachunkowości i podatków oraz przestrzegania zasad etyki w tym zakresie

P6S_KR, P6S_KO

P6Z_K, P6Z_KO

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,17 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Politechnika Białostocka Wydział Inżynierii Zarządzania

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski

Zarządzanie finansami
Menadżer z piętnastoletnim doświadczeniem w finansach zdobytym w funduszu private equity, bankowości oraz spółkach giełdowych i prywatnych na terenie Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2012 jako Dyrektor Finansowy w firmach z branży telekomunikacyjnej, medycznej, usług B2B oraz e-commerce. Jest specjalistą z zakresu sprawozdawczości, finansowania i transakcji M&A.

Absolwent studiów Executive MBA we Frankfurt School of Finance and Management.

Wcześniej uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył program CIMA i jest posiadaczem tytułów ACMA, CGMA.

.

Zdjęcie Andrzej Karpowicz

Andrzej Karpowicz

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz inne podatki
Andrzej Karpowicz zdobywał doświadczenie przede wszystkim w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji fuzji i przejęć pracując w KPMG, Deloitte, PwC, BDO a także jako in-house.

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów podatkowych due diligence (m.in. CTL Logistics, OT Logistics, PNI, LuxMed, Centrum Zdrowia Medycyna, Remondis, ABC Data, LexisNexis, Kamis, Sanitec, Agros Nova, Melvit, Bakoma, Bilfinger, Masterlease, VB Leasing, Polkomtel, Huawei, Energa, Dong Energy, EQT, Victoria).

Doradzał w zakresie struktur nabycia zewnętrznych podmiotów oraz przy restrukturyzacjach wewnątrzgrupowych (m.in. Air Liquide, Pure Health & Fitness, US Pharmacia, Randstad, Akzo Nobel, Aarslef, WSiP, Pharma Cosmetics, PKP Intercity, Orange, Whitbread, Costa Coffee, Merck).

Wspierał również klientów w zakresie umów nabycia udziałów oraz w bieżącym doradztwie podatkowym (m.in. Ciech, Ronson, Jastrzębska Spółka Węglowa, Immofinanz, Honda, TNT, HTL, EQT, BMW, MAN, Gamet, Cinema City, Fashion House, Eurocash, Den Braven, Eltel, Bosch).

Doktor finansów uzyskany po obronie rozprawy: “Determinants of Corporate Income Tax Revenues of European Union Member States” po studiach Doctoral Studies in Management and Economics w Szkole Głównej Handlowej.

Magister Stosunków Międzynarodowych Ekonomicznych (również Szkoła Główna Handlowa).
Andrzej od 2017 r. pracuje między innymi jako wykładowca akademicki na Politechnice Białostockiej. Prowadzi wiele przed

Zdjęcie Wojciech Kryński

Wojciech Kryński

Międzynarodowe i amerykańskie zasady rachunkowości
Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Przewodniczący Komitetu Audytu PKN Orlen (2017-2019) i MCI TFI SA (od 2018).

Wojciech Kryński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Serbii, Szwajcarii, Grecji, Rumunii, Ghanie i Nigerii.

W przeszłości pracował w międzynarodowej firmie audytorskiej, w działach finansowych międzynarodowych firm, a także kierował polskim oddziałem firmy szkoleniowej.

W Ground Frost kieruje doradztwem księgowym w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

Jest stałym doradcą takich firm giełdowych jak: Trakcja PRKiI SA, Gobarto SA.

Był kierownikiem projektów dla takich firm jak: Krajowa Spółka Cukrowa SA, Idea Bank SA, Narodowy Bank Polski, Trakcja PRKiI SA, Integer.pl, Duon, Petrom, Bioton, Kolporter, Morpol ASA, WNS, Tate & Lyle, Inteligo, Allenort, Ericpol, Copernicus, Arteria SA, Easypack i inne.

Association of Charte

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Kondrusik-Kałajtan

Katarzyna Kondrusik-Kałajtan

email: wiz.kzeif@pb.edu.pl

tel: (+48) 857 469 820

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA dostarcza komplet dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na studia.

Informacje dodatkowe

Absolwenci studiów mogą uzyskać oficjalny dyplom organizacji „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. Jest to możliwe po:

  • zaliczeniu wszystkich egzaminów objętych programem studiów podyplomowych „Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA” w PB,
  • zdaniu wybranych dwóch egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz
  • ukończeniu szkolenia Ethics and Professional Skills.

Dyplom ten nie będzie wydawany przez PB.

W zależności od zapotrzebowania uczestników część zajęć może być prowadzona po angielsku.

Opłaty za studia Uczestnik wnosi na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
„Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe ACCA” (z podaniem imienia i nazwiska)            

Ciasteczka>