Usługa - Prawo jazdy kat.C łącznie z CE wraz z egzaminem państwowym

Logo Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Koninie

4.7/5 z 215 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C łącznie z CE wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2021/02/23/14411/952944

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Koninie

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 225,00 zł netto za osobę

4 225,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

-Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat.CE

-Wymagania wstępne dla uczestników :

- posiadanie prawa jazdy kat.B;

- wiek 21 lat lub ukończone 18 lat , jeżeli została ukończona kwalifikacja wstępna kat.C- 280 g;

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

- profil kandydata na Kierowcę (PKK) dla kat.C oraz CE

Dofinansowaniu podlega pierwszy egzamin państwowy z prawa jazdy

Opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w wysokości 100 zł plus opłata za wpis do CEPIKU -0,50 zł ponosi kursant .

Kursant ponosi również we własnym zakresie opłaty za badania lekarskie i psychologiczne ..

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 07-06-2021
Liczba godzin usługi: 65
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja nr 110.2.921.2013 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2013r.
Zakres uprawnień: Kurs dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym: prawo jazdy kat. C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

             

PROGRAM SZKOLENIA PRAWO JAZDY KAT. C , C+E 

I.  Program szkolenia teoretycznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie prawa

   jazdy kat.C- 20 godzin

1.Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

1.Znaki ostrzegawcze.

2.Znaki zakazu, nakazu

3.Znaki informacyjne,

4. kierunku i miejscowości,  uzupełniając

5. Znaki drogowe poziome

6.Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego  ruchem

7..Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.

8. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

9. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

10.Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych,

11.miejsca przystanków komunikacji publicznej

12.Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania,

13. zatrzymanie i postój

14.Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy,

15.bezpieczna jazda w tunelach.

16.Wyprzedzanie

17.Omijanie, wymijanie, cofanie

18.Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

19.Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.

20.Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem,

21.masy i wymiary pojazdu

22.Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów
 

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym

1.Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w  stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu.

2.Zabezpieczenie   pojazdu

3.Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

4.Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

5..Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

6.Odstępy i hamowanie pojazdu

7.Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi , w szczególności ze zmianą warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania

8..Różne pola widzenia kierowców

9.Technika kierowania pojazdem

10.Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku

11.Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za  kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,  stanem świadomości i zmęczeniem.

12.Akcje ratunkowe po wypadku. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu,  odpowiedzialność kierowcy/posiadacza  pojazdu.

13.Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym  przewozie rzeczy i osób.

14.Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy   bieżące.

II.  Program szkolenia praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i CE -  45 godzin

      1.    Plac manewrowy

1.1.Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio

      za  bezpieczeństwo jazdy

  1.2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

       2.  Ruch drogowy

1. .Włączanie się do ruchu .

2.Jazda drogami dwukierunkowymi  jednojezdniowymi

3.Jazda drogami jednojezdniowymi .

4.Przejazd przez skrzyżowania

5.Przejazd przez przejścia dla pieszych .

6.6, Parkowanie, zawracanie

7.Przejazd przez torowisko tramwajowe./ kolejowe

8.Wyprzedzanie.

9.Omijanie , wymijanie .

10.Zmiana pasa ruchu .

11.Zawracanie na skrzyżowaniu .

12.Rozprzęganie,

13.Przekraczanie dopuszczalnej prędkości

14.Zachowanie w odnośnieniu do znaków poziomych , pionowych , sygnałów świetlnych

15.Zachowanie w odniesieniu do osób kierujących ruchem

16.Zachowanie w odniesieniu do innych uczestników ruchu

17.Respektowanie zasady techniki kierowanie pojazdami.

Część praktyczną kursu uczestnik ustala indywidualnie w biurze ośrodka . Zajęcia odbędą sie w okresie od 11.06.2021 r. do 30.09.2021 r Szczególowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej uslugę po stronie Podmiotu Świadczącego Uslugi Rozwojowe OSK LOK w Koninie

Po odbyciu szkolenia uczestnik zobowiązany jest  przystapić  do egzaminu państwowego , który odbywa się w terminach zależnych od  WORD .

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
07-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
08-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
10-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem a) wiedzy przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy zawodowego samochodów ciężarowych w sposób niezagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę , umiejętności . Osoba szkolona po odbyciu części praktycznej uzyska umiejętności prowadzenia pojazdu w zakresie kat.C i CE. Kompetencje społeczne . Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy.

Efekty uczenia się

Nabycie wiedzy i umiejętnosci niezbędnej do kierowania pojazdami w zakresie kategorii prawa jazdy kat.C i  CE pojazdem o dmc powyżej 3,5 tony. Zdobycie wiedzy dotyczącej obsługiwania mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem, poznanie przepisów ruchu drogowego , pierwszej pomocy, zasady przewozu osób lub ladunku Ponadto uzyska kompetencje społeczne . Efektem usługi będzie możliwość podejścia do egzaminu państwowego w Word oraz poszerzenie kwalifikacji uczestników. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta /Starostę/Prezydenta Miasta

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Miasta/Starosta/Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 225,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 225,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł
w tym koszt walidacji netto 475,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 475,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zofii Urbanowskiej 16, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie

teoria- ul. Z. Urbanowskiej 16, 62-500 Konin, Praktyka - Konin , plac manewrowy - ul. Zakładowa 13.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz  Maciejak

Dariusz Maciejak

instruktor nauki jazdy kat A,B,C,CE,D,DE , wieloletnie doświadczenie, wyksztalcenie wyższe

Zdjęcie Bożena Maciejak

Bożena Maciejak

instruktor nauki jazdy kat. B,C,CE,D,DE
wieloletnie
wyższe magisterskie
wieloletnie

Zdjęcie Tadeusz Zając

Tadeusz Zając

instruktor nauki jazdy kat.A,B,C
wieloletnie
średnie
wieloletnie

Zdjęcie Zdzisław Krupa

Zdzisław Krupa

instruktor nauki jazdy kat.B,C,CE,D,DE
wieloletnie
wieloletnie

Zdjęcie Grzegorz Siwiński

Grzegorz Siwiński

wykładowca, instruktor kat.B,C,CE,D
wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kandydatów na kierowców, uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kat. A,B,C,CE,D,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bożena Maciejak

Bożena Maciejak

email: biuro.oskkonin@lok.org.pl

tel: (+48) 500 071 134

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

prawo jazdy kat.B, ukończone 21 lat lub ukończona kwalifikacja wstępna kat.C

 profil PKK kat. C i CE

Informacje dodatkowe

Na cenę usługi składa się

cena kursu kat.C plus CE -3750 zl-  65 godz.

egzam.teoret. 30 zł,

egzamin prakt. C-200 zł ,

egzamin prakt. kat CE-245 zl-

Razem kurs z egzaminem-4225 zl-65 godz

Część praktyczną kursu uczestnik ustala indywidualnie w biurze ośrodka . Zajęcia odbędą sie w okresie od 11.06.2021 r. do 30.09.2021 r. Szczególowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej uslugę po stronie Podmiotu Świadczącego Uslugi Rozwojowe OSK LOK w Koninie. Po odbyciu szkolenia uczestnik zobowiązany jest  przystapić  do egzaminu państwowego , który odbywa się w terminach zależnych od WORD .

Ciasteczka>