Usługa - Kurs ADR podstawa i cysterna, nalewaki, żurawie HDS, operator koparkoładowarek kl.III, koparek jednonaczyniowych kl.III, pomp do mieszanki betonowej, pojazdy uprzywilejowane kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentów

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1141 ocen

Tytuł Kurs ADR podstawa i cysterna, nalewaki, żurawie HDS, operator koparkoładowarek kl.III, koparek jednonaczyniowych kl.III, pomp do mieszanki betonowej, pojazdy uprzywilejowane kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentów

Numer usługi 2021/02/18/14017/947128

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Siemiatycze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

11 530,00 zł netto za osobę

11 530,00 zł brutto za osobę

29,49 zł netto za osobogodzinę

29,49 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 27-06-2021
Liczba godzin usługi: 391
Zakres uprawnień: A1,A,B,B1,B+E,C,C+E,D,T
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS ADR (KURS POCZĄTKOWY PODSTAWOWY ORAZ KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH)

KURS ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY

Zajęcia teoretyczne 18 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje zagrożeń.
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
 9. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 10. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych.
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zwartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

Zajecia praktyczne – 1 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

Zakres obejmujący tematykę zajęć odnośnie: gaszenia pożaru, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

Łącznie: 19 godz.

KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Zajęcia teoretyczne 13 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Zajecia praktyczne – 1 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

Zakres obejmujący tematykę zajęć odnośnie: gaszenia pożaru, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

Łącznie: 14 godz.

Razem: 33 godz.

OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KL. 2, 3 WEDŁUG ADR.

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Cel szkolenia – 1 godz.
 2. Zagadnienia związane z dozorem technicznym – 4 godz.
 3. Zagadnienia konstrukcyjne – 5 godz.
 4. Zagadnienia obsługi oraz bezpieczeństwa pracy – 6   godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (P) 1 godz. trwa 45min.

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2 godz.
 2. Budowa, zabezpieczenia  oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń NO – 6 godz.

Łącznie: 24 godz

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE

Zajęcia teoretyczne – 4 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Mechanika – czas, droga, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność – 2 godz.
 2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, Prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.

Łącznie: 4 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH (HDS)

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
 3. Budowa żurawi – 8   godz.
 4. Eksploatacja – 6 godz.
 5. Wiadomości z zakresu BHP – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa żurawi – 3 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 3 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA KOPARKOŁADOWAREK KL.III

M.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP i PPOŻ.
 2. Ochrona zdrowi pracowników i zadania służb BHP.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia do zajęć teoretycznych)

M.U-O – użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Ogólna charakterystyka silników spalinowych.
 2. Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchu silników z zapłonem samoczynnym.
 3. Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS.
 4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych.
 5. Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 6. Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane w maszynach roboczych.
 7. Podstawowe zasady eksploatacji maszyn.
 8. Materiały eksploatacyjne.
 9. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
 10. Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych.

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.   

 Ogólna budowa i obsługa maszyn 

 1. Ogólna budowa i charakterystyka koparkoładowarek
 2. Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkoładowarkach
 3. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego
 4. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek
 6. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkoładowarkach    

Technologia robót:

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
 2. Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania
 3. Techniki pracy koparkoładowarkami
 4. Technologia robót koparkoładowarkami
 5. Zasady bezpiecznej pracy

Zajęcia praktyczne:

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowymi bez obciążenia
 4. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
 5. Jazda koparkoładowarką
 6. Przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarką
 7. Praca osprzętem koparkowym
 8. Praca osprzętem ładowarkowym
 9. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 10. Przygotowanie koparkoładowarki do transportu
 11. Sporządzanie dokumentacji eksploatycyjnej

Łącznie: 134 godz

KURS OPERATORA KOPAREK JEDNONACZYNOWYCH KL.III

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.   

      Ogólna budowa i obsługa maszyn -

 1. Ogólna budowa i charakterystyka koparek jednonaczyniowych
 2. Budowa i zasada pracy układów jezdnych koparek jednonaczyniowych
 3. Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych
 5. Stosowne systemy sterowania pracą w koparkach jednonaczyniowych
 6. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkach jednonaczyniowych

     

Technologia robót:

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 2. Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami jednonaczyniowymi
 3. Obmiar i obliczanie robót ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 4. Techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi

      

Zajęcia praktyczne:

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 4. Jazda koparką jednonaczyniową
 5. Przygotowanie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej
 6. Praca koparką jednonaczyniową
 7. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 8. Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
 9. Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 102 godz

KURS OPERATORA POMP DO MIESZANEK BETONOWYCH

Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Ogólna charakterystyka pomp do mieszanki betonowej.
 2. Budowa i zasada pracy zespołów roboczych pomp do mieszanki betonowej.
 3. Ogólna budowa i zasada pracy rurociągów transportujących mieszankę betonową
 4. Ogólna budowa podwozi pomp do mieszanki betonowej.

Technologia robot realizowanych pompami do mieszanki betonowej – 10 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Właściwości mieszanek betonowych
 2. Przygotowanie stanowiska pracy pompy do mieszanki betonowej
 3. Technologia robót pompą do mieszanki betonowej
 4. Bezpieczeństwo podczas pracy pompy do mieszanki betonowej

Zajęcia praktyczne – 28godz. (P), 1godz. trwa 45min.

 1. Instruktaż wstępny
 2. Przygotowanie stanowiska pracy pompy do mieszanki betonowej
 3. Przygotowanie pompy do mieszanki betonowej do pracy
 4. Praca pompą do mieszanki betonowej
 5. Wykonywanie obsług technicznych
 6. Sporządzanie dokumentacji eksploatacji

Łącznie: 46 godz.

KURS PODSTAWOWY DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE KAT. C1, C1+E, C, C+E

Zajęcia teoretyczne – 6 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Przepisy ruchu drogowego – 2 godz.
 2. Psychologia transportu – 2 godz.
 3. Problematyka wypadków drogowych – 2 godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych – 8 godz.

Łącznie: 14 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
09-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia, budowy, obsługi i eksploatacji cystern ADR, pojazdów uprzywilejowanych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, maszyn budowlanych oraz żurawi HDS, niezbędnych do uzyskania zaświadczenie ADR, zaświadczenia kwalifikacyjnego kat. I-NO, zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi HDS, uzyskania wpisu do książeczki operatora maszyn roboczych i świadectwa oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilej

Efekty uczenia się

Efekty kształcenia

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • budowy i bezpiecznej obsługi maszyn budowlanych, urządzeń transportu bliskiego, pojazdów uprzywilejowanych,
 • przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się do kierujących cysternami ADR,
 • przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • ogólnych wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorze Technicznym, czynnościach operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy urządzeniami transportu bliskiego oraz ładunkoznawstwa, urządzeniami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz maszynami budowlanymi,
 • rodzaju gruntów, metod i technik wykonywania robót technologicznych maszynami budowlanymi,
 • rodzajów i właściwości materiałów stosowanych do mieszanek betonowych,
 • pierwszej pomocy, przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy oraz operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatacji cystern ADR, urządzeń transportu bliskiego oraz maszyn budowlanych i pojazdów uprzywilejowanych ,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych, prowadzenia i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
 • wykonywania określonych prac technologicznych takich jak: skrawanie, wykop, załadunek urobku na środek transportu,
 • zdiagnozowania podstawowych usterek powstałych w trakcie prawidłowej eksploatacji oraz dokonania podstawowych napraw,
 • przygotowania maszyny do transportu,
 • operowania urządzeniami sterującymi maszyny znajdującymi się w kabinie,
 • posługiwania się instrukcją obsługi (DTR) oraz wypełniania książki maszyny, budowlanej (KMB) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • wykonywania obsługi technicznej (dziennej, okresowej, sezonowej, magazynowej docierania, transportowej),
 • określenia bezpiecznej odległości usytuowania maszyny od wykopu tz. KLINA ODŁAMU czy linii energetycznych,
 • zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• zaświadczenie ADR – Marszałek
• zaświadczenie kwalifikacyjne – TDT
• zaświadczenie kwalifikacyjne - UDT
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo – IMBiGS
• zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - właściwy Starosta

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
• operator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (NO)
• operator HDS
• operator koparkoładowarek kl.III i koparek jednonaczyniowych kl.III
• operator pomp do mieszanki betonowej
• kierowca poj.uprzywilej.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • Marszałek, TDT, UDT, IMBiGS, ODTJ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Marszałek, TDT, UDT, IMBiGS,
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 11 530,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 11 530,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,49 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,49 zł
w tym koszt walidacji netto 1 012,60 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 012,60 zł
w tym koszt certyfikowania netto 101,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 101,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie

• Radom, ul. Lechicka 45 • Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

Posiada wykształcenie policealne, ma doświadczenie jako wykładowca/instruktor, od wielu lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie urządzeń transportu bliskiego, nie są mu obce też zagadnienia dotyczące maszyn budowlanych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

skrypt ADR

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 21 lat,
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,C,
 • zamieszkujące na terenie subregionu łomżyńskiego (miasto Łomża oraz powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentów,
 • zajęcia praktyczne z ADR, nalewaków, żurawi HDS, pojazdów uprzywilejowanych  oraz maszyn budowlanych będą ustalane po odbyciu zajęć teoretycznych.
Ciasteczka>