Usługa - Kurs równoległy prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, kurs ADR zintegrowany, nalewaki (NO), wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe), opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentów

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1162 ocen

Tytuł Kurs równoległy prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, kurs ADR zintegrowany, nalewaki (NO), wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe), opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentów

Numer usługi 2021/02/15/14017/942125

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Siemiatycze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

12 200,00 zł netto za osobę

12 200,00 zł brutto za osobę

40,00 zł netto za osobogodzinę

40,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs równoległy prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, kurs ADR zintegrowany, nalewaki (NO), wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe), opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentów

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 20-05-2021
Liczba godzin usługi: 305
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia teoretyczne kat. C – 20 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej – 10,5 godz.
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 4,5 godz.
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 1,5 godz.
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 3,5 godz.

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz., kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
 2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 65 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

 • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
 • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
 • umiejętność zapobiegania zagrożeniom  fizycznym – 10 godz.
 • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
 • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11,5 godz.(T), 4,5 godz. (C), 2 godz. (P)
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

2. Stosowanie przepisów.

 • poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

KURS ADR ZINTEGROWANY (KURS POCZĄTKOWY PODSTAWOWY ORAZ KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH)

KURS ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY

Zajęcia teoretyczne 18 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje zagrożeń.
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
 9. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 10. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych.
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zwartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

Zajecia praktyczne – 1 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

Zakres obejmujący tematykę zajęć odnośnie: gaszenia pożaru, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

Łącznie: 19 godz.

KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Zajęcia teoretyczne 13 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Łącznie: 13 godz.

Razem: 32 godz.

OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KL. 2, 3,  WEDŁUG ADR

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Cel szkolenia – 1 godz.
 2. Zagadnienia związane z dozorem technicznym – 4 godz.
 3. Zagadnienia konstrukcyjne – 5 godz.
 4. Zagadnienia obsługi oraz bezpieczeństwa pracy – 6   godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (P) 1 godz. trwa 45min.

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2 godz.
 2. Budowa, zabezpieczenia  oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń NO – 6 godz.

Łącznie: 24 godz.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE

Zajęcia teoretyczne – 4 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Mechanika – czas, droga, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność – 2 godz.
 2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, Prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.

Łącznie: 4 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Zajęcia teoretyczne – 28 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych – 8   godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu – 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy – 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1 godz.
 8. Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz.

Zajęcia praktyczne – 12 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa wózków – 4 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy w trakcie i po zakończeniu – 4 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

Łącznie: 40 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat.C
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat.C
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
27-07-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
28-07-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
29-07-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:05
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
29-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
19:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
29-07-2021
Godzina rozpoczęcia
21:20
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
30-07-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
31-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
31-07-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
07-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KL. 2, 3 WEDŁUG ADR.
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KL. 2, 3 WEDŁUG ADR.
Data realizacji zajęć
02-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne ćwiczenia - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (…) tzw. ładowarki
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (…) tzw. ładowarki
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (…) tzw. ładowarki
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (…) tzw. ładowarki
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
03:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności w zakresie prowadzenia, budowy, obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych w tym cystern ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, urządzeń transportu bliskiego oraz przepisów w zakresie przewozu drogowego rzeczy, niezbędnych do uzyskania prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji zawodowej, zaświadczenia ADR, zaświadczenia kat. I-NO, zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi ładowarek teleskopowych.

Efekty uczenia się

Efekty kształcenia

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych w tym cystern ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów), urządzeń transportu bliskiego,
 • przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się do kierujących pojazdami w tym cysternami ADR oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego rzeczy w tym towarów niebezpiecznych ADR,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • ogólnych wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorze Technicznym, czynnościach operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy urządzeniami transportu bliskiego oraz urządzeniami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, z zakresu ładunkoznawstwa,
 • udzielania pierwszej pomocy, zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy oraz operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych w tym cystern ADR, właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia oraz zabezpieczania przewożonego ładunku, urządzeń transportu bliskiego,
 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR, 
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • czynności operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy urządzeniami transportu bliskiego oraz urządzeniami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – właściwy Starosta
• zaświadczenie - wojewoda podlaski
• zaświadczenie ADR – Marszałek
• zaświadczenie kwalifikacyjne – TDT
• zaświadczenie kwalifikacyjne - UDT

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w transporcie drogowym
• kierowca zawodowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
• operator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (NO)
• operator wózków jezdniowych podnośnikowych (ładowarek teleskopowych

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • Word, Wojewoda, Marszałek, UDT, TDT,
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Starosta ,Wojewoda, Marszałek, UDT, TDT,
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 12 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 12 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 40,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 40,00 zł
w tym koszt walidacji netto 889,60 zł
w tym koszt walidacji brutto 889,60 zł
w tym koszt certyfikowania netto 151,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 151,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie

* Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D * Radom, ul. Lechicka 43 * Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51 * Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

Posiada wykształcenie policealne, ma doświadczenie jako wykładowca/instruktor, od wielu lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie urządzeń transportu bliskiego, nie są mu obce też zagadnienia dotyczące maszyn budowlanych

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kierowca doskonały CD wg Henryka Próchniewicza Grupa IMAGE

Kwalifikacja wstępna CD Podręcznik Kierowcy Zawodowego Grupa IMAGE 

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie subregionu łomżyńskiego (miasto Łomża oraz powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dn. 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godz. w polu "Liczba godzin usługi" różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich, psychologicznych, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentów,
 • zajęcia praktyczne z prawa jazdy, kwalifikacji, ADR, nalewaków, ładowarek teleskopowych, będą ustalane po odbyciu zajęć teoretycznych.
 • Zajęcia praktyczne:
 • KWP: 04.09.-19.09.21r
 • ŁT:08.10.-11.10.21r
Ciasteczka>