Usługa - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Numer usługi 2021/02/12/7100/938801

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 360,00 zł netto za osobę

4 360,00 zł brutto za osobę

22,95 zł netto za osobogodzinę

22,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz do specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 14-03-2021
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

TProgram 190 godzin, 9 miesiecy nauki, 10 zjazdów, zajecia co 3 tygodnie w piątki od 16.30 - 21.30, sobota i niedziela od 7.45 do 14.30

Program studiów obejmuje 31 ECTS. I semestr - 110 godzin, II semestr - 80 godzin.

60 godzin zajęć - wykłady, 130 godzin zajęć - ćwiczenia

PRAWO PRACY (90 godz.)

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy (2 godz.)
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. Mobbing (2 godz.)
 • Źródła prawa pracy (2 godz.)
 • Związki zawodowe. Rady pracownicze (6 godz.)
 • Nawiązywanie stosunku pracy (4 godz.)
 • Zmiana warunków zatrudnienia (1 godz.)
 • Telepraca (1 godz.)
 • Pracownicy tymczasowi (3 godz.)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy. Zwolnienia grupowe (10 godz.)
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (8 godz.)
 • Czas pracy (10 godz.)
 • Urlopy pracownicze oraz inne zwolnienia z pracy (8 godz.)
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (4 godz.)
 • Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy (16 godz.)
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa. Zakaz konkurencji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (6 godz.)
 • Podróże służbowe, delegowanie pracowników (4 godz.)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 godz.)
 • Zatrudnianie młodocianych (1 godz.)

POZAPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA (4 godz.)

 • Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych (4 godz.).

ROZLICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZEŃ, ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (40 godz.)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (6 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (10 godz.)
 • Zasady sporządzania listy płac i innej w dokumentacji w zakresie wynagrodzeń (3 godz.)
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące pracownikom (10 godz.)
 • Opodatkowanie i oskładkowanie pozostałych świadczeń pracowniczych (6 godz.)
 • Opodatkowanie i oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące zleceniobiorcom (5 godz.).

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA KADRAMI (16 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja jak wybrać najlepszych (4 godz.)
 • Szkolenie i rozwój pracowników (4 godz.)
 • Motywowanie pracowników (4 godz.)
 • Przeprowadzanie badań i ocen w organizacji (4 godz.).

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA (8 godz.)

 • Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy (2 godz.)
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy (2 godz.)
 • Prowadzenie akt osobowych i ich przechowywanie (3 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (1 godz.).

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW (8 godz.)

 • Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej (2 godz.)
 • Zasady związane w wydawaniem zezwoleń na pracę (3 godz.)
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (3 godz.).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (8 godz.)

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (6 godz.)
 • Wymogi BHP przy pracy w biurze (2 godz.).

PŁATNIK (8 godz.)

 • Obsługa programu Płatnik (8 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie słuchaczy
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zatrudnianie cudzoziemców
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia zarządzania kadrami
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Rozliczanie i wypłata wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń pracowniczych oraz nalezności z tytułu umów cywilnoprawnych
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozliczanie i wypłata wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń pracowniczych oraz nalezności z tytułu umów cywilnoprawnych
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Data realizacji zajęć
27-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

WIEDZA
SP_W01 Wyjaśnia przepisy z zakresu prawa pracy oraz systemu zabezpieczeń społecznych 
SP_W02 Opisuje procedury sądowe i administracyjnych
SP_W03 Opisuje metod zarządzania personelem
SP_W04 Stosuje przepisy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
SP_W05 Wyjąsnia terminologię prawniczą z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
UMIEJĘTNOŚCI
SP_U01 Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa pracy
SP_U02 Stosuje wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa   pracy oraz  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
SP_U03 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa pracy i prawa socjalnego  , wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań  posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
SP_U04 Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań 
SP_U05 Sporządz podstawowe dokumenty, przygotowuje pisemneanalizy i interpretacje konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SP_K01 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
SP_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika kadr i płac
SP_K03 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 360,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 360,00 zł
Koszt osobogodziny netto 22,95 zł
Koszt osobogodziny brutto 22,95 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Siedziba WSB Gdańsk

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Patrycja Potocka - Szmoń

Patrycja Potocka - Szmoń

prawnik i psycholog, specjalista w zakresie prawnej ochrony pracy, w szczególności w dziedzinie czasu pracy i wynagrodzeń, autorka licznych publikacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. w ODDK (m.in. "Dokumentacja pracownicza", "Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy", "Wzorcowa dokumentacja kadrowa", "Dyskryminacja w miejscu pracy") i INFOR, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa pracy.

Zdjęcie Agnieszka Jacewicz

Agnieszka Jacewicz

Redaktor merytoryczny działu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych w Wydawnictwie ODDK, autorka poradników z zakresu spraw kadrowo-płacowych, m.in. „Kadry i płace – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS”, „Wynagrodzenia pracowników samorządowych”, „Wynagrodzenia – zasady rozliczania – ewidencja księgowa”, uznany wykładowca na szkoleniach poświęconych problematyce wynagrodzeń.

Zdjęcie Magdalena Groszewska

Magdalena Groszewska

radca prawny, właścicielka kancelarii prawnej, specjalizująca się m.in. w obsłudze przedsiębiorców jak i pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrut-dsp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Szczegóły pod linkiem https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Terminy zjazdów

Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace  
2020/2021  
Harmonogram zjazd—w na I semestr  
I zjazd 26- 28 III 2021 r.  
II zjazd 16- 18 IV 2021 r.  
III zjazd 14 - 16 V 2021 r..  
IV zjazd 11 - 13 VI 2021 r.  
Uwaga!! WSB zastrzega sobie prawo do zmiany termin—w zjazd—w!  
Ciasteczka>