Usługa - Studia Podyplomowe - Master of Business Administration Executive (MBA Executive V Edycja Białystok)

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Studia Podyplomowe - Master of Business Administration Executive (MBA Executive V Edycja Białystok)

Numer usługi 2021/01/29/7712/922700

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Kleosin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

14 000,00 zł netto za osobę

14 000,00 zł brutto za osobę

51,47 zł netto za osobogodzinę

51,47 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Warunkiem rekrutacji na studia jest 2 letni staż pracy zawodowej, na stanowisku związanym z pełnieniem funkcji kierowniczych

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Master of Business Administration Executive (MBA Executive) dostarcza komplet dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;

potwierdzenie dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 272
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Politechniki Białostockiej
Zakres uprawnień: STUDIA PODYPLOMOWE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program merytoryczny obejmuje następujące przedmioty:

zarządzanie strategiczne,

współczesne koncepcje zarządzania,

psychologia w zarządzaniu,

warsztaty kreatywności,

zarządzanie projektami,

zarządzanie i strategie marketingowe,

orientacja na klienta,

zarządzanie procesowe i Lean Management,

marketing internetowy,

rachunkowość zarządcza,

zarządzanie marką,

analiza finansowa przedsiębiorstw,

przywództwo organizacyjne,

nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim,

zarządzanie zmianą,

komunikowanie w biznesie,

foresight strategiczny,

zarządzanie konfliktem,

wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji,

zarządzanie podatkami,

statystyka w biznesie,

ocena opłacalności i ryzyka projektów biznesowych,

strategie kooperacji,

techniki negocjacji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia w zarządzaniu
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Współczesne koncepcje zarządzania
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji profesjonalnym kadrom zarządzającym, przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych. Studia wyposażą uczestników w umiejętności z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, komunikowania się i negocjacji, stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, zarządzania projektami, stosowania metod i analiz statystycznych, rozwiązywania konfliktów, komunikowania.

Efekty uczenia się

Absolwent MBA Executive będzie posiadał:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne profesjonalnym kadrom zarządzającym; w tym umiejętności miękkie, przywódcze;
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz pełnienia funkcji przywódczych
  w organizacjach;
 • umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz komunikowania
  się i negocjacji;
 • umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
 • wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania marką oraz rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich;

umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się w zróżnicowanych otoczeniu gospodarczym

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 14 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 14 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 51,47 zł
Koszt osobogodziny brutto 51,47 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2/sala RW, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr hab. Joanna Cygler

dr hab. Joanna Cygler

Zarządzanie strategiczne, strategie kooperacji.
Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2016 roku współpracuje z Instytutem Lotnictwa (Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji badań naukowych), jest współinicjatorem i współkoordynatorem największego projektu B+R między Polską a USA (dot. bezzałogowych systemów latających, współpraca z m.in. NIAS w Nevadzie).
dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Obszar zainteresowań naukowych to zarządzanie strategiczne i zarządzanie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przedsiębiorstw. Zajęcia dydaktyczne realizowane kilkakrotnie znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenianych przez studentów SGH zajęć dydaktycznych (tzw. lista TOP 10).

Zdjęcie prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

psychologia w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne
profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.
doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia
Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zdjęcie dr hab. Waldemar Rogowski

dr hab. Waldemar Rogowski

Finanse
W latach 1999 – 2008 pracował jako Ekspert w agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. W latach 1998 – 2004 był konsultantem Banku Światowego. Wieloletni praktyk gospodarczy w obszarze zarządzania ryzykiem w wiodących instytucjach finansowych, m.in. w Banku PKO BP od 1997 do 2004 jako zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego.
Od 15 lat w Biurze Informacji Kredytowej, piastował funkcje dyrektora obszarów Ryzyka oraz Klientów Korporacyjnych, obecnie w Departamencie Business Intelligence oraz jako Główny Analityk BIK.

dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej na studiach podyplomowych oraz kursach MBA.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie mgr Ewa Czech

mgr Ewa Czech

email: e.czech@pb.edu.pl

tel: (+48) 857 469 880

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rekrutacji na studia jest 2 letni staż pracy zawodowej, na stanowisku związanym z pełnieniem funkcji kierowniczych

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Master of Business Administration Executive (MBA Executive) dostarcza komplet dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • potwierdzenie dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym


 

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://mba.bialystok.pl

Adres realizacji usługi:

Politechnika Białostocka

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. S. Tarasiuka 2

16-001 Kleosin

Ciasteczka>