Usługa - Rachunkowość dla zaawansowanych - III stopień

Logo Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

4.7/5 z 68 ocen

Tytuł Rachunkowość dla zaawansowanych - III stopień

Numer usługi 2021/01/13/18719/903913

Dostawca usług Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

Miejsce usługi Opole

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 936,00 zł brutto za osobę

17,78 zł netto za osobogodzinę

21,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ewidencji księgowej w ramach wszystkich zespołów kont księgowych oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Kurs jest polecany osobom, które ukończyły kursy księgowe na poziomie II stopnia lub pracują na samodzielnych stanowiskach księgowych i przygotowują się do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych i uznają dalszą  potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego w zawodzie księgowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 30-05-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.

Podstawy prawne i zawodowe rachunkowości                    

Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Ustawa o rachunkowości, Normy zawodowe rachunkowości. Polityka rachunkowości podatek Kontrola wewnętrzna i organizacja pracy działu księgowego Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

2.

Podatek odroczony

3.

Wycena i ewidencja aktywów trwałych                   

Wartości niematerialne i prawne, Rzeczowy majątek trwały wraz z środkami trwałymi w budowie, Metody amortyzacji, Leasing

4.

Zapasy                                                                                       

Materiały, produkty, towary – wycena i ewidencja zapasów

5.

Działalność inwestycyjna                                                         

Nieruchomości inwestycyjne – ujmowanie, wycena, prezentacja, Teoria wartości pieniądza – współczynnik dyskontowy, Instrumenty finansowe - ujmowanie, wycena, klasyfikacja i prezentacja

6.

Rozrachunki – należności i zobowiązania            

Wycena rozrachunków krajowych i zagranicznych, Wierzytelności – nieściągalne, przedawnione, umorzone, objęte odpisami aktualizującymi, Odpisy aktualizujące rozrachunki. Różnice kursowe i wycena środków pieniężnych

7.

Kapitały i fundusze                                                             

Kapitały własne i ich związek z formą organizacyjno-prawną jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Wycena i ujmowanie kapitału własnego. Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym

8.

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe                                      

Wycena oraz prezentacja rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.    Rozliczenie międzyokresowe przychodów

9.

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza      

Istota kosztów i rachunek kosztów. Klasyfikacje kosztów. Rachunek kosztów pełnych. Kalkulacja kosztów. Modele rachunku kosztów. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne. Planowanie i budżetowanie kosztów. Analiza progu rentowności

10.

Wybrane zagadnienia                                                     

Umowy długoterminowe. Inwentaryzacja

11.

Sprawozdawczość finansowa                                             

Istota i zakres sprawozdań finansowych. Instrumenty polityki bilansowej.  Konstrukcja bilansu i rachunku zysków i strat. Zakres informacji dodatkowej. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Badanie sprawozdań finansowych – cel badania, obowiązki i terminy, treść sprawozdania z badania.

12.

Analiza finansowa                                                           

Istota i metody analizy finansowej. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Modele wczesnego ostrzegania.

13.

Prawo podatkowe

Postępowanie podatkowe i Prawo karne skarbowe. Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej CIT i PIT . Podatek od towarów i usług (VAT).

14.

EGZAMIN

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, głównych księgowych, zastępców głównych księgowych lub na innych stanowiskach pokrewnych, które bazują na sporządzaniu lub analizie sprawozdań finansowych.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie:

  1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
  2. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 936,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,78 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ozimska 48/51, 45-368 Opole, woj. opolskie

siedziba ISEP-Opole

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

email: biuro@isepszkolenia.pl

tel: (+48) 504 850 668

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta indywidualnego a później firmowego w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na wybrane szkolenie ISEP-Opole za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj.szkolenia.

Ciasteczka>