Usługa - Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych - forma zdalna

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.6/5 z 88 ocen

Tytuł Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych - forma zdalna

Numer usługi 2020/10/20/12141/821473

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 400,00 zł netto za osobę

5 400,00 zł brutto za osobę

23,48 zł netto za osobogodzinę

23,48 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 6 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

W szczególności pracownicy: banków, instytucji ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, ośrodków przetwarzania informacji oraz ośrodków badania opinii społecznej, firm prowadzących badania kliniczne, instytucji administracji państwowej i samorządowej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2020
Liczba godzin usługi: 230
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy plan studiów / Sposób walidacji usługi, czyli wskazanie w jaki sposób zostaną zweryfikowane efekty kształcenia.

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się Punkty ECTS
Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz.)
Semestr I
1 Wprowadzenie do narzędzi analitycznych   20 Zaliczenie /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
3
2 Analiza struktury procesów masowych 6 10 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
2
3 Techniki graficznej prezentacji danych statystycznych   10 Zaliczenie /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
1
4 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 10 10 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
3
5 Wprowadzenie do Data Mining 10 10 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
3
6 Statystyka matematyczna 8 10 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
3
7 Problemy społeczne i zawodowe informatyki 10   Zaliczenie /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
1
Semestr II
8 Współzależność procesów masowych 8 8 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
2
9 Analiza dynamiki procesów masowych 8 10 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
3
10 Analiza statystyczna wielowymiarowa 6 8 Zaliczenie /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
2
11 Statystyki bayesowskie   10 Zaliczenie /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach
1
12 Eksploracja i wizualizacja danych   20 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; mini-projekt
3
13 Analiza danych w praktyce   38 Zaliczenie na ocenę /
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; mini-projekt
5
  66 164 Łączna liczba punktów ECTS 32
RAZEM (godz.) 230

PROGRAM STUDIÓW

Wprowadzenie do wybranych narzędzi analitycznych (Pakiet R)

Import/Eksport danych. Filtrowanie danych.

Łączenie danych. Sortowanie danych.

Graficzna budowa zapytań.

Typy danych, formaty, instrukcje sterujące. Podstawy makr.

Analiza struktury procesów masowych (Pakiet R)

Rodzaje i organizacja badań statystycznych. Cechy statystyczne.

Klasyfikacja rozkładów empirycznych. Miary statystyczne.

Techniki graficznej prezentacji danych statystycznych

Metody prezentacji danych statystycznych.

Zalety i ograniczenia rozmaitych technik prezentacji. Istota i cel tworzenia raportów.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa 

Elementy kombinatoryki.

Prawdopodobieństwo klasyczne.

Prawdopodobieństwo warunkowe.

Wybrane rozkłady dyskretne.

Wybrane rozkłady ciągłe.

Wprowadzenie do Data Mining (10 w., 10 ćw.)

Wprowadzenie do standardu CRISP-DM

Wybrane techniki preprocesowania danych:

Wybrane metody budowania modeli data miningowych. k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa, sieci neuronowe.

Metody Ensemble (Boosting, Random Forests, Bagging) oraz komitet klasyfikacji. Techniki oceny jakości modeli.

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Społeczeństwo informacyjne.

Odpowiedzialność zawodowa i etyczna.

Statystyka matematyczna (Pakiet R) 

Próba losowa. Estymacja punktowa. Estymacja przedziałowa.

Testowanie hipotez statystycznych. Analiza wariancji.

Przetwarzanie danych statystycznych za pomocą środowiska R.

Interpretacja wyników analiz za pomocą środowiska R.

Współzależność procesów masowych

Określanie i obliczanie charakterystyk badanych zbiorowości.

Konstruowanie modeli regresji i ich zastosowanie.

Testy niezależności. Analiza korelacji.

Analiza dynamiki procesów masowych (Pakiet R) (8 w., 10 ćw.)

Metody indeksowe: przyrosty absolutne i względne, indeksy dynamiki. Dekompozycja szeregu czasowego: teoria trendu, wahania.

Przetwarzanie danych statystycznych dotyczących procesów masowych za pomocą środowiska R. Interpretacja wyników analiz za pomocą środowiska R.

Analiza statystyczna wielowymiarowa

Regresja wielowymiarowa: testy istotności.

Regresja wielowymiarowa w prognozowaniu.

Modele liniowe i nieliniowe.

Wektory losowe.

Rozkłady zmiennych losowych wielowymiarowych.

Statystyki bayesowskie

Podstawy metod bayesowskich.

Twierdzenie Bayesa dla różnych typów rozkładów.

Zastosowanie twierdzenia Bayesa dla rozkładów ciągłych.

Wnioskowanie statystyczne dla modeli bayesowskich.

Eksploracja i wizualizacja danych

Wczytywanie danych z plików oraz baz danych.

Przetwarzanie danych - filtrowanie, sortowanie, przekształcanie i agregowanie danych.

Eksploracja danych - elementy opisu statystycznego, modele liniowe.

Analiza danych w praktyce

Język R Markdown. Pakiet Knitr.

Dokumenty. Prezentacje. Strony WWW.

Dodatkowe szablony.

Detekcja i analiza współzależności danych.

Analiza szeregów czasowych, trendy i prognozowanie zjawisk.

Wybrane zagadnienia Data Mining (analiza koszykowa, segmentacja).

Wielowymiarowa analiza statystyczna, klasyfikacja i analiza skupień i ich zastosowania.

Business Intelligence Case Studies - analiza przypadków zastosowań BI.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

a)platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa

Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox w aktualnych wersjach dostępnych na stronach internetowych producenta / Google Workspace  (Hangouts Meet)

b)minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

Parametry sprzętowe umożliwiające płynne działanie systemu operacyjnego mininalnie 4GB pamięci RAM, procesor intel core i3 lub odpowiednik. System operacyjny Windows 8.1 lub wyższy, MacOS i Linux w aktualny wersjach.

Komputer Uczestnika musi posiadać lub mieć podłączone sprawny mikrofon i kamerę. Uczestnik spotkania zobowiązany jest do wcześniejszej weryfikacji sprawności oraz konfiguracji mikrofonu i kamery.

c)minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik,

10 Mb/s – minimalna prędkość internetu

d)  niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,

System operacyjny Windows 7/8/10 w przypadku PC/laptopów, Android w wersji 5.0 w przypadku tabletów,

System operacyjny, przeglądarka internetowa, przeglądarka plików PDF oraz zgodnie z pkt 1 oraz łącze internetowe o parametrach opisanych w pkt 3

R for windows

RStudio Desktop Open Source License

Notepad++

JAVA JDK

Microsoft Office / Libre Office

e)okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

W okresie trwania szkolenia. Materiały związane z przygotowaniem środowiska do szkolenia będą dostępne bez ograniczeń czasowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do narzędzi analitycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza struktury procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do narzędzi analitycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza struktury procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza struktury procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do Data Mining-wykład
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Elementy rachunku prawdopodobieństwa-wykład
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Elementy rachunku prawdopodobieństwa-wykład
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyka matematyczna- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do narzędzi analitycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza struktury procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Analiza struktury procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do narzędzi analitycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Techniki graficznej prezentacji danych statystycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do Data Mining- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do Data Mining- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Techniki graficznej prezentacji danych statystycznych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Problemy społeczne i zawodowe informatyki-wykład
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyka matematyczna- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Problemy społeczne i zawodowe informatyki-wykład
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do Data Mining-wykład
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Elementy rachunku prawdopodobieństwa- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyka matematyczna-wykład
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Elementy rachunku prawdopodobieństwa- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyka matematyczna-wykład
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Współzależność procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
20-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Analiza dynamiki procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
20-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Współzależność procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
21-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Analiza dynamiki procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
21-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Analiza dynamiki procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza statystyczna wielowymiarowa-wykład
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza statystyczna wielowymiarowa- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Analiza dynamiki procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza statystyczna wielowymiarowa- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza statystyczna wielowymiarowa-wykład
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.K.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Współzależność procesów masowych-wykład
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Współzależność procesów masowych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.K.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyki bayesowskie- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.K.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Statystyki bayesowskie- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.K.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Eksploracja i wizualizacja danych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.P.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Eksploracja i wizualizacja danych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (M.P.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Eksploracja i wizualizacja danych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (A.W-D.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Analiza danych w praktyce (A.W-D.)- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Eksploracja i wizualizacja danych- ćw. (współdzielenie ekranu/rozmowa na żywo/chat)
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:25
Liczba godzin
03:55

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów ZMAiED jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem do analizy danych (m.in. w środowisku GNU R). Uczestnik usługi po zakończeniu: zna metody i techniki programowania, stosuje metody statystyczne do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, wykorzystuje oprogramowanie do analizy procesów masowych.

Efekty uczenia się

Kompetencje wiedzy

Absolwent:

-wymienia metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów oraz ich zastosowania

-definiuje podstawowe struktury danych,   wykonywane na nich operacje i ich  zastosowania

-wymienia  pojęcia składni i semantyki języków  programowania

-definiuje zagadnienia dotyczące zarządzania           informacją, w tym dotyczącą składowania i wyszukiwania informacji oraz modelowania  danych

-definiuje podstawowe metody  probabilistyczne

-rozróżnia problemy statystyki matematycznej

-przedstawia sposoby pozyskiwania i prezentowania  danych statystycznych, opisuje charakterystyki zjawisk masowych i metody analizy dynamiki zjawisk masowych.

Kompetencje umiejętności

Absolwent:

-pisze, uruchamia i testuje programy w wybranym środowisku programistycznym

-przeprowadza analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem oprogramowania

-posługuje się zaawansowanymi metodami  i narzędziami z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej

-stosuje zaawansowane techniki obliczeniowe oraz wybrane pakiety obliczeniowe

-projektuje zaawansowane struktury   danych i ich wydajne  implementacje

-pozyskuje informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych  wiarygodnych źródeł, integruje je, dokonuje ich interpretacji oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie

-przygotowuje dokumentacje, opracowania  i raporty w języku polskim i języku  obcym

-pracuje z odbiorcami tworzonych  rozwiązań informatycznych i analitycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach, możliwych rozwiązaniach i zasadach pozyskania, przetwarzania danych oraz ich wykorzystania.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

-ocenia możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie

-zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności  poglądów

-ocenia poziom własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej, komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo

-uznaje zawód analityka danych jako  rolę społeczną i rozumie problemy związane z poufnością danych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 23,48 zł
Koszt osobogodziny brutto 23,48 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Artiemjew

Piotr Artiemjew

doktor habilitowany nauk technicznych, obszar specjalizacji - informatyka
Profesor nadzwyczajny WMiI UWM w Olsztynie
doktor habilitowany nauk technicznych, dyscyplina informatyka
prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka (od 2005r.), prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Zaawansowane technologie informatyczne (od 2012r.)

Zdjęcie Adam Lecko

Adam Lecko

doktor habilitowany nauk matematycznych, obszar specjalizacji - matematyka, dyscyplina matematyka. Kierownik Katedry Analizy Zespolonej WMiI UWM w Olsztynie, Kierownik studiów podyplomowych. Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia z m.in. Statystyki i metod probabilistycznych.

Zdjęcie Piotr Jastrzębski

Piotr Jastrzębski

Doktor nauk matematycznych, obszar specjalizacji - matematyka, dyscyplina matematyka, adiunkt WMiI UWM w Olsztynie. Prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka oraz matematyka (od 2015r.), prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie (od 2018r.)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Kinga Lecko

Kinga Lecko

email: kinga@matman.uwm.edu.pl

tel: (+48) 664 315 525

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Informacje dodatkowe

Czas trwania: 2 sem.

114 godz. dyd. w semestrze zimowym, 116 godz. dyd. w semestrze letnim*

Łączna liczba godzin: 230

*godzina dydaktyczna = 45 minut

66 godz. wykładów i 164 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia w formie mieszanej - współdzielenia ekranu, rozmowy na żywo oraz chat.

Semestr zimowy: 21-11-2020 do 07-02.2021
Semestr letni: 20-02-2021 do 16-05-2021

Dni zajęć: sobota/niedziela w godz. od 08:00 do 15:40 lub od 08:00 do 16:25, zjazdy co 2 tygodnie 

Usługa jest rejestrowana na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Kadra:

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM 

dr hab. Jan Jakóbowski 

dr Piotr Jastrzębski 

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska 

mgr Michał Korpusik 

dr Jacek Marchwicki 

mgr Marek Panfiłow 

dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE

Ciasteczka>