Usługa - Leading Scaled Agile Framework (SAFe) - akredytowane szkolenie (forma zdalna)

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Leading Scaled Agile Framework (SAFe) - akredytowane szkolenie (forma zdalna)

Numer usługi 2020/09/25/6982/791016

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

205,88 zł netto za osobogodzinę

205,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie ukierunkowane na pracowników sektora IT - kierowane do:

 • managerowie, dyrektorzy, osoby na stanowiskach Chief Information Officer (CIO), właściciele firm,
 • osoby pełniące rolę Scrum Mastera, Scrum Developera lub Właściciela Produktu,
 • specjaliści Quality Assurance,
 • IT Project Managerowie,
 • osoby zajmujące się w swojej pracy rozwojem oprogramowania,
 • kierownicy projektów i programów,
 • osoby zarządzające produktami, portfelem lub procesami,
 • architekci systemów, oprogramowania i rozwiązań,
 • osoby, które chciałby zdobyć wiedzę na temat SAFe® oraz zdobyć oficjalny certyfikat SAFe® Agilist.

Egzamin odbywa się w języku angielskim. Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 26-01-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1. Wprowadzenie do SAF-e 
 2. Podejście zgodne z filozofią Lean
  Przegląd Lean Software Development i Product Development Flow 
 3. Zwinny Rozwój Oprogramowania
  Zastosowanie Zwinnego Rozwoju Oprogramowania w realiach dużego przedsiębiorstwa
  Korzyści biznesowe 
 4. SAFe ScrumXP
  Zapoznanie z SAFe ScrumXP, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów zarządzania projektami oraz metod ustalania priorytetów opartych na opłacalności, które umożliwiają skalowanie projektu do poziomu programu i portfolio. 
 5. Agile Release Train
  Rozpoznanie, wdrożenie i uruchomienie Agile Release Trains — długofalowych programów, w których zespół składający się z wielu zespołów Agile optymalizuje jakość i tempo dostarczania dla poszczególnych łańcuchów dostarczania wartości na dużą skalę. 
 6. Zwinne Zarządzanie Portfelem, schematy transformacji Agile w tworzeniu strategii, planów inwestycyjnych oraz zarządzania programem. 
 7. Zwinna Architektura 
 8. Skalowanie przywództwa
  Skalowanie przywództwa zgodnie z zasadami Lean Agile w dużym przedsiębiorstwie
 9. Egzamin SAFe Agilist

Szkolenie pozwala na podniesienie umiejętności interpersonalnych - zarządzania zespołem projektowym.


Egzamin SAFe Agilist:

 • test wielokrotnego wyboru składający się z 45 pytań,
 • próg zaliczenia: 34 punkty (75%),
 • test on-line – po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dostęp do platformy społecznościowej SAFe®,
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z książek i pomocy zewnętrznej,
 • czas trwania: 90 minut.

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pomyślnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat SAFe Agilist (SA). Certyfikat jest ważny przez rok – opłata za jego odnowienie wynosi 100$.


Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Usługa będzie monitorowana.

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Nabycie kompetencji: walidacja na podstawie pre i post testów.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin SAFe Agilist


Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do SAFe. Podejście i filozofia Lean. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zwinny Rozwój Oprogramowania. SAFe ScrumXP. Agile Release Train. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zwinne Zarządzanie Portfelem, schematy transformacji Agile. Zwinna Architektura. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Skalowanie przywództwa. Egzamin próbny. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, pracy w grupach, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin SAFe Agilist
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest, po pierwsze, zwiększenie kompetencji i efektywności uczestników potrzebnych do przeprowadzenia zwinnej transformacji w firmie przy użyciu modelu Scaled Agile Framework (SAFe), a po drugie, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie SAFe Agilist. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia organizacji zgodnego z Lean-Agile, z wykorzystaniem metody Scaled Agile Framework (SAFe®) i jej podstawowych zasad wywodzących się z Lean, myślenia systemowego czy DevOps.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobyła:

 • charakteryzuje roadmapę transformacji firmy w zwinny organizm
 • organizuje prace przedsiębiorstwa Lean-Agile
 • charakteryzuje i uzasadnia sposoby wspierania i uczestniczenia w planowaniu kadencji inkrementu (horyzontu obejmującego 5 sprintów)
 • stosuje mechanizmy zarządzania Lean-Agile Portfolio
 • rozróżnia różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań
 • uzasadnia znaczenie delegowania uprawnień dla procesu
 • stosuje zasady efektywnej komunikacji w projektach mieszanych
 • rozróżnia i stosuje sposoby i kanały przekazywania informacji
 • wykorzystuje programy mogące służyć efektywnej komunikacji
 • konfiguruje framework do potrzeb swojej organizacji
 • używa technik niezbędnych do wzmocnienia efektywnej współpracy „zespołu zespołów” produktowych
 • organizuje czas niezbędny do wykonania określonego zadania
 • ocenia i organizuje złożoność i stopień trudności zadań
 • przydziela role w zespołach projektowych
 • jasno, klarownie i zrozumiale przekazuje informacje
 • ocenia sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumować a w razie niejasności dopytać 
 • organizuje pracę w wirtualnym zespole
 • posiada świadomość jak efektywnie zarządzać zespołem produktowym/projektowym w organizacjach Lean-Agile
 • zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
 • uzasadnia swoją postawę wobec delegowania uprawnień
 • ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór
 • w kontaktach interpersonalnych stosuje zasady profesjonalizmu.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu SAFe Agilist. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje link umożliwiający się na egzamin (koszt egzaminu SAFe Agilist zawarty jest w cenie usługi).

 Każdy uczestnik po szkoleniu wybiera termin egzaminu, który odbędzie się do 16.05.2021.

„Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia.” Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie egzaminu jest protokół z egzaminu przygotowany przez Usługodawcę.


Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę. 

Nabycie kompetencji: na podstawie pre i post testów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

SAFe Agilist jest rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem wydawanym przez Scaled Agile

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scaled Agile
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scaled Agile
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 205,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,88 zł
w tym koszt walidacji netto 600,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ada Grzenkowicz

Ada Grzenkowicz

Trener-praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem, przeszkolonych ok 1500 osób. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i programami na globalną skalę, zarówno wykorzystując kaskadowe i zwinne podejścia. Od 4 lat pracuje wykorzystująć podejśćie Scaled Agile Framework. Redaktor i autor publikacji w Strefa PMI , kwartalniku o zarządzaniu projektami, gdzie pisze m.in. własny cykl: "Project Managera skrzynka z narzędziami".

Posiadane wybrane certyfikaty: PMP, SAFe SPC, CSM, ITIL Foundation, ICP-BAF.

Specjalizacja szkoleniowa: Zarządzanie projektami, Zarządzanie ryzykiem, Komunikacja w projektach, Agile, Scrum, SAFe, PMP/CAPM Prep, Certyfikowany trener PMP, szkoleń SAFe oraz oficjalny facylitator Scrumtale i Business Agile Foundation. Przeprowadzonych szkoleń z SAFe ok. 20.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 29 lit.c oraz § 3 ust. pkt14 roz. z 20.12.2013 r.

Karta usługi (szkolenie )połączona ze szkoleniem 2021/01/04/6982/893426.

Ciasteczka>