Usługa - Kurs "Samodzielny księgowy"- "Kierunek Kariera Zawodowa"/usługa zdalna

Logo Ośrodek Szkoleniowy przy BOSS Komputer

4.4/5 z 83 ocen

Tytuł Kurs "Samodzielny księgowy"- "Kierunek Kariera Zawodowa"/usługa zdalna

Numer usługi 2020/09/01/7234/615768

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy przy BOSS Komputer

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

18+, Usługa również adresowana dla uczestników projektu „Kierunek Kariera Zawodowa„

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2020
Liczba godzin usługi: 112
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 1.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

PLAN NAUCZANIA:

Opis treści – kluczowe punkty szkolenia  w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin teoretycznych

Wymiar godzin praktycznych

·Ustawa o rachunkowości,

·Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,

·Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

·Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

·Ustawa o podatku od towarów i usług,

·Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

·Prawo zamówień publicznych,

·Kodeks pracy,

 

6

10

· Forma indywidualnej działalności gospodarczej

· Spółka cywilna

· Spółka jawna

· Spółka partnerska

· Spółka komandytowa

· Spółka komandytowo-akcyjna

· Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

· Spółka akcyjna

 

6

10

·  Dokumentacji księgowej (rodzaje dokumentów, wystawianie, obieg, kontrola, przechowywanie)

·  Ewidencji księgowej (plan kont, forma, technika księgowa)

·  Inwentaryzacji i kontroli wewnętrznej

·  Sprawozdawczości (rodzaje, zasady sporządzania, badanie, zatwierdzanie)

 

2

6

Aktywa trwałe:

  -wartości niematerialne i prawne

-rzeczowe aktywa trwałe

* środki trwałe 

* środki trwałe w budowie  

-  długoterminowe  inwestycje  

- należności długoterminowe

- długoterminowe rozliczenia                              
   międzyokresowe

Aktywa obrotowe:

   - rzeczowe aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe

- inwestycje krótkoterminowe

-krótkoterminowe rozliczenia

 

2

6

·wprowadzenie z informacją o kontynuacji działalności w nie mniejszym istotnie zakresie bez postawienia w stan likwidacji lub upadłości, wycenie – zasadach stosowanych w tym zakresie;

·bilans;

· rachunek  zysków i strat

· rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej;

· zestawienie zmian w funduszu własnym – wyjaśniającym przyczyny i wysokość zmian tego kapitału powierzonego i wypracowanego;

· w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe muszą przedstawić sprawozdanie na temat działalności w roku obrotowym przedstawiając zamierzenia i zagrożenia dla ich działalności.

 

3

7

 rodzaje i zasady opłacania podatków i składek

 deklaracje podatkowe

 składki na ubezpieczenia społeczne

   prowadzenia dokumentacji niezbędnej do rozliczeń z ZUS-em,

2

5

 Teoria i koncepcja zarządzania finansami przedsiębiorstwa

 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

2

6

 

·Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,

·Praktyczne prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w księgach

rachunkowych,

·Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.

·Sporządzanie rachunków zysków i strat,

·Sporządzanie bilansu,

·Prowadzenie rozliczeń przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

 

·Sporządzanie elektronicznych dokumentów /druków niezbędnych w pracy księgowego

 

10

29

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs umożliwia uzyskanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego..

Po zakończonym szkolenia każdy uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących majątku i kapitału jednostek gospodarczych, kont księgowych, funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych- umie dekretować dokumenty księgowe, dokonywać rozliczeń z ZUS i innych rozliczeń publiczno- prawnych, prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosować technikę komputerową w księgowości- ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, potrafi prawidłowo rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Korzyści dla uczestnika
     •  zwiększenie kompetencji zawodowych w zawodzie ksiegowego- dodatkowy atut w CV
     •  wzrost pozycji na rynku pracy,
     •  większa pewność utrzymania zatrudnienia,
     •  wzrost mobilności,
    

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Stefana Batorego 15, 30-000 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Elżbieta Marczyk

Elżbieta Marczyk

Księgowość, kadry Płace
2016 do nadal Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp z o.o.– wykładowca – podstawy przedsiębiorczości , księgowość i kadry i płace
2010- do nadal -własna działalność gospodarcza (prowadzenie biura rachunkowego- prowadzenie szkoleń z zakresu księgowości oraz kadr i płac))

2011-2011 WSB- NLU w Nowym Sączu – Zarządzanie (studia podyplomowe)
2008-2010- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Finanse i Rachunkowość ( studia II stopnia)
2000-2001 – PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (studia podyplomowe)
2000-2001 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny
Przygotowanie Pedagogiczne (studia podyplomowe)

2016 do nadal Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp z o.o.– wykładowca – podstawy przedsiębiorczości , księgowość i kadry i płace
2010- do nadal -własna działalność gospodarcza (prowadzenie biura rachunkowego- prowadzenie szkoleń z zakresu księgowości oraz kadr i płac)

Zdjęcie Krystyna Kęska

Krystyna Kęska

Księgowość, finanse,Kadry i płace
2014r-nadal- trener kursów z zakresu księgowości, finansów,kadr i płac

Od 1988r Tymbark S.A.; Dział Finansów i Księgowości, i na stanowisku spec d/s kontroli i inwentaryzacji, praca wagowej , obsługa i rozliczanie podatku min. akcyzowego -banderol,
Od 1999r Maspex: Kontrola i analiza dostaw od kontahentów, audytor wewnętrzny jednostki.
Prowadzenie księgowości finansowej i podatkowej- dochodowy i vat w firmie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na umowę zlecenie.
Od 2011 do nadal – umowa zlecenie prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenia miesięczne z zakresu VAT, VAT UE, INTRASTAT, gospodarki magazynowej , oraz podatku dochodowego wspólników. .

Studia magisterskie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania kierunek: Finanse; specjalizacja: rachunkowość

Zdanie egzaminu ministerialnego i uzyskanie certyfikatu księgowego, wydanego przez MF w Warszawie

Liceum ekonomiczne w Limanowej, tytuł technik ekonomista, o specjalności rachunkowość
Szkolenia branżowe, kurs pedagogiczny
Studia podyplomowe audytor wewnętrzny jednostek gospodarczych w Szkole Przedsiębiorczości i MBA przy UE w Krakowie, II st. Audytora wewnętrznego wydany przez PIKW w Warszawie

2014r-nadal- trener kursów z zakresu księgowości, finansów,kadr i płac

Od 1988r Tymbark S.A.; Dział Finansów i K

Zdjęcie Ewa Wróbel

Ewa Wróbel

Rachunkowość, księgowość, finansr
2006 – nadal Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, stanowisko: kierownik działu księgowości
2011 - nadal Nauczyciel – wykładowca w COSINUS – Szkoły Policealne i Licea, wiodące przedmioty: rachunkowość, wynagrodzenia i podatki, finanse publiczne, podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości.
2007 – 2016 Praca w charakterze nauczyciela – wykładowcy w "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., wiodące przedmioty: ekonomika, rachunkowość, działalności gospodarcza, finanse publiczne.
2006 Karpacki Oddział Straży Granicznej, stanowisko: starszy księgowy
2003 – 2005 Violin Sp. z o.o., stanowisko: księgowy

2006 – 2008 Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogicznej, kierunek: pedagogika
2003 – 2005 Studia Uzupełniające na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: rachunkowość, tytuł: magister ekonomii
1999 – 2003 Studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: rachunkowość, tytuł: licencjat
1995 – 1999 Nauka w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu, kierunek: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, tytuł: technik-ekonomista

2006 – nadal Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, stanowisko: kierownik działu księgowości
2011 - nadal Nauczyciel – wykładowca w COSINUS – Szkoły Policealne i Licea, wiodące przedmioty: rachunkowość, wynagrodzenia i podatki, finanse publiczne, podstawy działalnoś

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Maćkiewicz

Magdalena Maćkiewicz

email: boss.biuro@interia.pl

tel: 572649363

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków  w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa ”.

Istnieje możliwość dopasowania harmonogramu  do możliwości czasowych uczestników kursu. Zajęcia będą organizowane popołudniami w dni robocze lub w weekendy sukcesywnie przez cały rok na całym terenie województwa małopolskiego.

  Usługa będzie nagrywana na potrzeby WUP Kraków oraz korzystającego z usługi, jak również na potrzeby kontroli, monitoringu oraz utrwalenia efektow kształcenia

Szkolenia

Nasze zajęcia wzbogacamy o nowe środki przekazu wiedzy tj. elektroniczna Platforma Edukacyjna Moodle dla uczestników szkolenia.

Łączna ilość godzin przewidziana w kursie to 112 godzin lekcyjnych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy od 10-15 osób.

Podręcznik, notatnik, długopis, teczka

Ciasteczka>