Usługa - Inwentaryzacja w praktyce. (szkolenie zdalne)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 438 ocen

Tytuł Inwentaryzacja w praktyce. (szkolenie zdalne)

Numer usługi 2020/08/12/21308/609251

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

349,00 zł netto za osobę

429,27 zł brutto za osobę

58,17 zł netto za osobogodzinę

71,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia: osoby z pionu technicznego, księgowi, głowni księgowi, także kierownicy jednostek, chcące ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie do inwentaryzacji, właściwe jej przeprowadzenie i rozliczenie.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 27-11-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I.   Przygotowanie do inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna
1.    Podstawa prawna – omówienie aktów prawnych regulujących kwestię inwentaryzacji
2.    Instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie kierownika jednostki, harmonogram inwentaryzacji  
2.1.  Częstotliwość inwentaryzacji, termin inwentaryzacji
2.2.  Pojęcie terenu strzeżonego
2.3.  Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
2.4.  Wzory akcydensowe dokumentów inwentaryzacyjnych – prezentacja, omówienie
2.5.  Obowiązki Komisji Inwentaryzacyjnej,  zespołu spisowego, kontrolera
2.6.  Czynności przygotowawcze
2.7.  Harmonogram inwentaryzacji 
2.8.  Zadania kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych  i innych osób odpowiedzialnych za inwentaryzację
3.    Zasady (polityka) rachunkowości a inwentaryzacja
      
II.   Przeprowadzenie inwentaryzacji  spis z natury – aspekt praktyczny
1.    Sposoby inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów 
2.    Spis z natury – zasady, sposób przeprowadzania
2.1.  Składniki objęte spisem z natury
2.2.  Zasady przeprowadzania spisów z natury spis ręczny i za pomocą urządzeń elektronicznych
2.3.  Spis z natury składników trudno mierzalnych – jak przeprowadzać
3.    Inwentaryzacja środków trwałych
4.    Odpowiedzialność za spis z natury

III.  Potwierdzenie salda 
1.    Składniki podlegające potwierdzeniu salda
2.    Terminy przeprowadzenia potwierdzenia salda
3.    Czy potwierdzać salda zerowe?
4.    Kto podpisuje potwierdzenie salda?
5.    Czy prokurent może podpisać potwierdzenie salda?
6.    Saldo niezgodne i co dalej?
7.    Brak potwierdzenia salda i co dalej?
8.    Odpowiedzialność za potwierdzenie salda

IV.  Weryfikacja składnika aktywów i pasywów
1.    Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
2.    Termin rozpoczęcia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
3.    Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
4.    Sposoby przeprowadzenia weryfikacji składników w przykładach
5.    Termin zakończenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
6.    Dokumentacja inwentaryzacji w drodze weryfikacji
7.    Odpowiedzialność za weryfikację składników

V.  Rozliczenie inwentaryzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym (w wyjaśnieniach organów podatkowych)
1.    Dokumentacja zakończenia pracy zespołów spiskowych i komisji inwentaryzacyjnej – wzory, omówienie
2.    Niedobory i nadwyżki w trakcie inwentaryzacji – w aspekcie bilansowym i podatkowym
2.1.  Ubytki naturalne,  niedobór pozorny, zawiniony i niezawiniony
2.2.  Wyjaśnienie przyczyn niedoborów i nadwyżek
2.3.  Dokumentacja niedoborów i nadwyżek  - rozliczenie niedoborów i nadwyżek
2.4.  Kryteria zaliczania niedoborów do kosztów uzyskania przychodów 
2.5.  Niedobory a podatek VAT
2.6.  Obciążenie pracownika niedoborem – ewidencja księgowa
2.7.  Pracownik nie wyraża zgody na obciążenie niedoborem – ewidencja, skutki
3.    Ewidencja niedoborów zawinionych i niezawinionych i nadwyżek, w tym:
3.1.  Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
3.2.  Środków pieniężnych
2.3.  Towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
3.4.  Wyrobów gotowych
3.5.  Zasady kompensaty niedoborów i nadwyżek – ewidencja
4.    Inwentaryzacja materiałów (towarów) odpisanych w koszty z chwilą zakupu

VI.  Nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji w wyjaśnieniach organów, w tym Regionalnych Izb Obrachunkowych, dyskusja, odpowiedzi na pytania

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) szkolenie jest rejestrowane i utrwalone oraz  generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną

7/walidacja - efekty kształcenia będą zweryfikowane poprzez test kontroli wiedzy oraz ankietę oceny szkolenia.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania, prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji i jej udokumentowania, zadań i odpowiedzialności osób uczestniczących w każdym etapie inwentaryzacji. . Na szkoleniu zostanie omówione stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r., poz. 55. Akt ten zawiera szereg rozwiązań, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji.

Po szkoleniu uczestnik pozna dokumentacyjną stroną przedsięwzięcia i kwestie podatkowe oraz sposoby ewidencji niedoborów i nadwyżek.
Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia zdobył  wiedzę   z zakresu przygotowania, prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji i jej udokumentowania, zadań i odpowiedzialności osób uczestniczących w każdym etapie inwentaryzacji. .

Po szkoleniu uczestnik zna  dokumentacyjną stroną przedsięwzięcia i kwestie podatkowe oraz sposoby  ewidencji niedoborów i nadwyżek.

Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 349,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 429,27 zł
Koszt osobogodziny netto 58,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 71,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. Lekcyjnych szkolenia w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie ekranu • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Genowefa Kawecka - Siuzdak

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.
Ponad 20 lat na rynku szkoleń.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Leszek Tagowski

Leszek Tagowski

email: LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL

tel: 601-955-320

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

https://akkonline.pl/szkolenia,7,szkolenia-online.html

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem

Ciasteczka>