Usługa - Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TELC na poziomie B2 - pakiet 45 godzin lekcyjnych.

Logo Edu Robert Błaszczyk

5/5 z 23 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TELC na poziomie B2 - pakiet 45 godzin lekcyjnych.

Numer usługi 2020/08/10/35868/608669

Dostawca usług Edu Robert Błaszczyk

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 535,00 zł netto za osobę

5 535,00 zł brutto za osobę

123,00 zł netto za osobogodzinę

123,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, na podstawie testu poziomujacego zakwalifikowano na kurs.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 03-09-2020
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając metody bezpośredniej BLS Communication. Słuchacz poznaje, a następnie doskonali cztery sprawności ( słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych.
1. Czytanie ze zrozumieniem - Słuchacz uczy się wyszukiwać konkretne, możliwe do przewidzenia informacje, zawarte w prostych materiałach codziennego użytku, np.: w reklamach, prospektach, jadłospisach, listach polecających i rozkładach jazdy.
2. Rozumienie ze słuchu - Słuchacz uczy się zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia, w zakresie tematów, związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
3. Pisanie - słuchacz uczy się pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości, wynikające z doraźnych potrzeb. Uczy się pisać bardzo prosty list prywatny.
4. Mówienie - Słuchacz uczy się opisywać życie codzienne własnego otoczenia, odnosząc się do ludzi, miejsc, pracy lub nauki/studiów. Uczy się opisywać plany i ustalenia, zwyczaje i rutynowe działania z przeszłości oraz osobiste doświadczenia.
Słuchacz na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu zewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajeciach materiał i otrzymuje certyfikat TELC oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Telc
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomieB2, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie.

Efekty uczenia się

Efektem uczenia się jest nabycie kwalifikacji ze znajomości języka angielskiego na wybranym poziomie w czterech aspektach sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Słuchacz otrzymuje certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia CEFR.

Ponadto podczas szkolenia nabywa:

- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- świdomość, że znajomość języka obcego sprzyja integracji społecznej, rozszeża możliwości awansu zawodowego lub w ogóle pozyskanina miejsca pracy w kraju i za granicą; 

Na poziomie B2 uczestnik:

- SŁUCHANIE
Słucha ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi i wykładów oraz nadąża za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Zdaje sobie sprawę z przekazywanych informacji w większości programów telewizyjnych i radiowych .Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

- CZYTANIE
Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

- POROZUMIEWANIE SIĘ
Rozmawia na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Bierze czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

- SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ
Formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z interesującymi dziedzinami życia. Uzasadnia swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podaje argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

- PISANIE
Pisze zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związany z zainteresowaniami np.: rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Pisze listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Tak, uzyskany dokument jest certfikatem na poziomie miedzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodna z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się egzaminem TELC (The European Language Certificates) – Jednostką certyfikujacą jest TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Walidacja efektów uczenia się przeprowadzona jest zgodnie wewnętrznym systemem zapewnienia jakości, który jest równoznaczny z międzynarodowym systemem.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat zawiera efekty uczenia się w zakresie słuchania, czytanie, pisania oraz mówienia.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

TELC jest egzaminem uznawanym przez MSWiA oraz MEN i MNiSzW. Spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Edu Robert Błaszczyk
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TELC GmbH
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 535,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 535,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,00 zł
w tym koszt walidacji netto 750,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 750,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 400,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 400,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie

Edu Robert Błaszczyk w salach LEADER SCHOOL KONIN Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek 09:00 –19:00 Sobota 09:00 – 12:00 Jak do nasdojechać : Samochodem: zjazd z Trasy Warszawskiej w Wojska Polskiego. Do dyspozycji mamy bezpłatny parking z dużą ilością miejsc ! Autobusem MZK linie: 50,51,53,54,56,58,60,61,62,66,70,71 –przystanek Warszawska.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Jakimowicz

Janusz Jakimowicz

Wykwalifikowany lektor języka angielskiego posiadający wykształcenie wyższe z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Cechuje go profesjonalizm w nauczaniu na każdym poziomie znajomości języka z przygotowaniem do egzaminów od A1 do C1, CAE.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Robert Błaszczyk

Robert Błaszczyk

email: edu.rb@o2.pl

tel: (+48) 603 683 269

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przystąpienie do testu sprawdzajacego poziom znajomości języka obcego w wyniku, którego uczestnik zostaje zakwalifikowany do właściwej grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są przez akredytowanych lektorów metody BLS, która wymaga
stosowanie zmienności osób prowadzących - w usłudze podano nazwisko głównego lektora. Szkolenia realizowane są trybie indywidualnym lub grupowym. Harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia. 1 godzina szkoleniowa = 50 minut.
Po zakończeniu egzaminu TELC uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec w terminie do 60 dni od daty egzaminu.. Certyfikaty te są honorowane na terenie Unii
Europejskiej, również w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

Uczestnik kursu w ramach szkolenia otrzymuje podręcznik i/lub platformę e-learningową, audiobooki odpowiednie do poziomu nauczania oraz formularz egzaminacyjny. 

Ciasteczka>