Usługa - Operator - Programista CNC z egzaminem czeladniczym

Logo CNC MODERN Wiesław Łoza

4.6/5 z 27 ocen

Tytuł Operator - Programista CNC z egzaminem czeladniczym

Numer usługi 2020/08/10/36054/608617

Dostawca usług CNC MODERN Wiesław Łoza

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 16.10.2018 r. o numerze PiP.546.2.2018
Zakres uprawnień: Operator - Programista CNC - 80 godz. (poziom 3)

Ramowy program usługi

Pokaż program

                                                           PROGRAM SZKOLENIA

 

Liczba godzin szkolenia:

Liczba godzin ogółem: 80 godz.

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 16 godz.

Liczba godzin zajęć praktycznych 64 godz.

                                                                                                     

       Temat zajęć

                                Treść szkolenia

    Liczba godzin

    dydaktycznych

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

 

Wprowadzenie do rysunku technicznego

Formaty arkuszy

Rodzaje linii i ich zastosowanie

Tabliczki rysunkowe

Zastosowanie norm w rysunku technicznym

Rzutowanie prostokątne

Rzutowanie prostokątne metodą europejską, amerykańską

Metodologia tworzenia przekrojów

Widoki kłady i przekroje

Elementy i zasady wymiarowania

Zasady tolerowania wymiarów

Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych

Pasowania części maszyn

Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania

Oznaczenie chropowatości powierzchni

Dokumentacja technologiczna

               10

METROLOGIA WARSZTATOWA

 

Rola metrologii w zapewnieniu jakości wyrobów

Pomiar – wiadomości ogólne

Błędy pomiarów

Niepewność pomiaru

Narzędzia miernictwa warsztatowego:

 - kontrolno-pomiarowe noniuszowe

 - kontrolno-pomiarowe mikrometryczne

 - kontrolno-pomiarowe cyfrowe.

Narzędzia czujnikowe, sprawdziany

Dobór narzędzi pomiarowych

Pomiary części za pomocą narzędzi pomiarowych, obliczanie pola tolerancji

              5

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

 

Podstawowe metody obróbki skrawaniem:

- toczenie

- frezowanie

- wiercenie

- pogłębianie

- rozwiercanie

Narzędzia skrawające:

- materiały narzędziowe

- budowa narzędzi skrawających

- geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę

- oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO

- dobór narzędzi i parametrów do danej operacji

              5

BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

 

Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC

Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie

Osie sterowane, oznaczenie osi

Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:

- tokarki

- frezarki

- centra obróbcze.

Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC

Zespoły napędowe

Układy pomiaru położenia i przemieszczenia

Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:

- narzędzia, uchwyty, przyrządy

- sondy do pomiaru detalu obrabianego

- sondy do pomiaru narzędzi.

               5

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC

 

Komputerowe sterowanie numeryczne - wprowadzenie

Układy sterowania numerycznego CNC

Metody  programowania obrabiarek CNC

Geometryczne podstawy obróbki CNC

-układy współrzędnych i punkty detalu obrabianego

Struktura programu obróbki:

- nazwa programu

- funkcje przygotowawcze G,

- funkcje maszynowe ( pomocnicze) M,S,T

- funkcje technologiczne: S, F,

- funkcje narzędziowe: T, D, H

Podprogramy

Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych

Programowanie w układzie absolutnym

Programowanie w układzie przyrostowym

Programowanie przemieszczeń liniowych

Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych

Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych

Programowanie interpolacji kołowej

Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia

Programowanie czasowego postoju

Programowanie cykli obróbkowych

             25

ZAJECIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC

 

Budowa i charakterystyczne cechy obrabiarek CNC

Procedura uruchamiania i  wyłączania maszyny

Tryby pracy obrabiarki

Uzbrojenie obrabiarki

Określenie wartości korekcyjnych narzędzi

Mocowanie i ustawienie półfabrykatu

Ustawianie punktu zerowego przedmiotu

Najazdy kontrolne

Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę

Napisanie programu na obrabiarce

Symulacji obróbki na maszynie

Wdrożenie nowego programu

Pomiary – kontrola jakości wykonanego przedmiotu

Analiza przyczyn powstania niedokładności obróbki

Wprowadzanie korekcji do rejestru narzędzi

 Dokonanie zmian w programie obróbczym

 Powtórzenie programu od dowolnego bloku

Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych

Czyszczenie i konserwacja maszyny po zakończonej pracy

             30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie/ Technologia obróbki skrawaniem
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia obróbki skrawaniem/ Metrologia warsztatowa/ Programowanie obrabiarek CNC
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie obrabiarek CNC
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie obrabiarek CNC
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie obrabiarek CNC
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC/ Podstawy rysunku technicznego
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy rysunku technicznego
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie umiejętności:
- praktycznego wykorzystania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej,
- posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi,
- dobierania odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki,
- przygotowania obrabiarki CNC do obróbki oraz jej konserwacji po zakończonym programie,
- przeprowadzenia obróbki na obrabiarce CNC,
- przeprowadzenia kontroli jakościowej wykonanej części i wprowadzenia ewentualnych korekcji,
- tworzenia i edytowania programów obróbczych.

Efekty uczenia się

Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć: czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną; posługiwać się narzędziami kontrolno–pomiarowymi; określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych; dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji; przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki; napisać program na obróbkę części; przeprowadzić kontrolę jakościową, wykonanej części; wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi; przeprowadzić- powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC; edytować programy obróbcze, dokonywać ich korekt; wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Komisja Izby Rzemieślniczej

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Izba Rzemieślnicza
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Izba Rzemieślnicza
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stefana Batorego 15, 35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie

CNC MODERN

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Łoza

Wiesław Łoza

CNC/CAD/CAM
14 lat doświadczenia w obróbce CNC
wyższe techniczne
10 lat

Zdjęcie Wojciech Kwoka

Wojciech Kwoka

CNC/CAD/CAM
4 lata
wyższe techniczne
2 lata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wiesław Łoza

Wiesław Łoza

email: biuro.cncmodern@gmail.com

tel: 720-803-008

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy powinni znać podstawy obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik otrzyma na własność skrypt szkoleniowy, zeszyt, teczkę, długopis.

Ciasteczka>